งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์    มิตรดี
2. เด็กหญิงรัตนากร    ป้านทอง
3. นายสิทธิศักดิ์    ศรีสนั่น
1. นางธนัญญา    ประภา
2. นางสาวนาตยา    นวนนาง
2 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศิริกมล
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์    มงคล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    อัมพรศิริ
1. นางสาวสมบัติ    คำหงษ์
2. นางสาวเบญจมาศ    สุกสี
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนพร    พูลผล
2. เด็กหญิงนุชรดา    ชัยตระกูล
3. เด็กหญิงอาจารีย์    ขำทวี
1. นายนันทพัทธ์    ทองเสนา
2. นางสาวภารดี    ภักดีโยธิน
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายนัฐภัทร    จอมเพชร
2. เด็กหญิงสุชาริณี    กาญจน์กีรติศักดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน    เอกวัตร
1. นางศรัญญา    ศรีสุโร
2. นางสาวอวัศยา    แสงทอง
5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุภาวรรณ    เขียวเข้ม
2. นางสาวพรพิมล    นาควิเชียร
3. นางสาวลอองรุ้ง    ภู่มาลี
1. นางชรินดา    สว่างแวว
6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายไตรภูมิ    จารุสุทธิประภา
2. เด็กชายวิชญ์นพัฒน์    จำปาเรือง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สุดพิมพ์ศรี
1. นายจตุพร    เกิดสดับ
2. นางสาวนุชจรินทร์    ปิ่นทอง
7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบุษรินทร์    ใจประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศรัญญา    จำปาป้อง
3. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    ภักดีพล
1. นางสาวจันทร์จิรา    ชัยพรมมา
2. นางรุ่งนภา    แย้มเทศ
8 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุนิตา    เวย
2. เด็กหญิงอาทิตยา    คงเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐวรา    ตรีเพชร
1. นางสาวกาญจนา    บัวระพา
2. นายนพพร    เสนีย์คุปต์
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกิตติวิภา    วงศสุพงษ์กุล
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ศรีเทพ
3. เด็กชายณภัทร    ศุภลักษณ์เลิศกุล
1. นางสาวธนวรรณ    จันทกูต
2. นายวรรณพฤกษ์    เทียมเดช
10 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายสุวัฒน์    สังข์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภูยานนท์
3. เด็กหญิงเนตรนภา    สุขศรี
1. นางสาวจิรชยา    บัวหลวง
2. นายทนงศักดิ์    พินเกตุ
11 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายวชิรพล    แจ้งศิริกุล
2. เด็กหญิงชนิกานต์    บัวแดง
3. เด็กหญิงศศิกานต์    ไพรเมฆ
1. นางสาวกัลยกร    ลีลาศ
2. นางสาวอรุโณทัย    ฉิมพาลี
12 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรรณิดา    จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงดารารัตน์    บุญนิมิตร์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์    ลีละภมรกิจ
1. นางพวงเพ็ญ    ศักดิ์ทอง
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธนายุทธ    ศรีนวลดี
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงวรัญญา    กิจวัธนอุดมกุล
1. นางสาวจันทรฺจิรา    จันทร์โกมุท
2. นางมณีรัตน์    พุฒโมกข์
14 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิภารัตน์    อุ่นขจร
2. เด็กหญิงประภัสสร    เรืองสว่าง
3. เด็กหญิงกุสุมา    บุญตาทิพย์
1. นางศุภิสรา    อนุชน
15 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนิศาชล    ทับแก้ว
2. นางสาวอดิศา    ชูเนื่อง
3. เด็กชายเอกรัตน์    ฉวีวัน
1. นางสาวสุวรรณี    เกตุเทียน
2. นางเพ็ญรุ่ง    แสงอยู่
16 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายนราธร    เอกวัตร
2. เด็กชายธนากร    เอกวัตร
3. เด็กชายพรรณฤศา    กลิ่นนิรัญ
1. นางสาวกนกวรรณ    รวมพร้อม
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสริตา    ดอกมณฑา
2. เด็กหญิงสุภิญญา    จับใจ
3. เด็กหญิงศตพร    ไชยกาญจน์
1. นางณัฐกมล    ช่อสลิด
2. นายศาสตรา    พรมอารักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................