งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ    รุ่งโรจน์
1. นางกมลมาส    แป้นแก้ว
2 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจันทิมา    อ่วมประไพ
1. นางปราณี    หอมจันทร์
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวธิราวรรณ    คำฮ้อ
1. นายแสนรัก    บัวทอง
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววิลาวรรณ    ปานสวย
1. นางสาววรรณภักสร    เอี่ยมอุบลวรรณ
5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายณฐชนน    แตงอ่อน
1. นางอรัญญา    มหาแก้ว
6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพนิดา    ครูศรี
1. นางณัฐิยา    ภูขามคม
7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววศินี    เจิมศักดิ์
1. นางโสภา    วงศ์ประสิทธิ์
8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวขวัญฑิรา    ดังแสง
1. นางสาวจุฑารัตน์    วันดี
9 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกัลยารัตน์    โอษฐ์ฉิมพลี
1. นายพงษ์พันธ์    ยุกิจภูติ
10 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวรุ่งอรุณ    ศรีสาคร
1. นางดารณี    จันทร์นาค
11 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกุลธิดา    ศรีอินทร์
1. นางสาวสุนันทา    ศรีจันทร์
12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายยุทธศักดิ์    ใกล้ประยงค์
1. นางสาวจุฑาธิป    เปลาเล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................