งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์    แก่นสะเน
1. นางสาวสมคิด    ไม้แก้ว
2 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร    ท้วมทรัพย์
1. นางปราณี    หอมจันทร์
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา    แสนรัก
1. นางสาวอรพรรณ    ซบเอี่ยม
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ตั้งเจริญกิจสกุล
1. นางสุรีย์พร    ทองแดง
5 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศศิธร    ตั้งเจริญสุข
1. นางจำรัตร์    สุนทร
6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร    ภูชนะศรี
1. นางนงลักษณ์    พงษ์สวัสดิ์
7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศิลารัตน์    รอดกุล
1. นางณัฐิยา    ภูขามคม
8 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชยาเอม    ปี่แก้ว
1. นางสาวรุ่งทิวา    สิงห์เทียน
9 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมะลิ    -
1. นางวรรณา    เนตรกาศักดิ์
10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสมศรี    รักสัตย์
1. นางสาวจุฑารัตน์    วันดี
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงโชติกา    นีสันเทียะ
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    คล้ายสุวรรณ
12 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายอติกานต์    ฉิมฉลอง
1. นางสาวปราณี    จงเจริญ
13 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวธนพร    รอดจุ้ย
1. นางสาวศิริวรรณ    ข่าทิพพาที
14 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แสงอรุณ
1. นางพัชรี    บุตรเนตร
15 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายสุทธิรัตน์    ศรีสาคร
1. นางดารณี    จันทร์นาค
16 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    แก้วมา
1. นางพันทิพา    ภูชนะศรี
17 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปาณิศา    คะเชนทร
1. นางสาวนิลุบล    บัวงาม
18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิพากษา    เจริญจิตต์
1. นางสาวจุฑาธิป    เปลาเล
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุณิสา    สวนมา
1. นางนันทยา    ดังก้อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................