งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกัญจนา    จันทร์สง่า
1. นายสามารถ    กลั่นเกลา
2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเกวลีน    บุญรอด
1. นางธวัลรัตน์    ทองมี
3 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวศิริรัตน์    ถมนิล
1. นางสาวภิรมย์พร    ตรีเพชร
4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวน่ารัก    จันทร์อุปถัมภ์
1. นางสาวไพลิน    ชูศรี
5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวทิพาภรณ์    วงศ์ธีรฤทธิ์
1. นางสาวรัชนีพร    เสียงหวาน
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวบุณยวีร์    มาลัยเลิศ
1. นางสาวศิวพร    แก้วเกตุ
7 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวภารดี    น้อยพ่วง
1. นางจำรัตร์    สุนทร
8 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวโสรยา    สัมฤทธิ์
1. นางสาวเกศรา    ลายสันทัด
9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอัญมณี    กลิ่นหอม
1. นางสาววาสนา    เงินทอง
10 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนันทิยา    เรืองสิน
1. นางวารุณี    น้อยภาษี
11 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกุลณัฐ    เพ็งอ้น
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    หรั่งวัตร
12 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวมัญชุพร    เมฆฉาย
1. นางวรรณา    เนตรกาศักดิ์
13 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพรพิมล    แก้วอินทร์
1. นางสาวรัตนา    ศรีธรรม
14 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนันทวรรณ    บัวแดง
1. นางอุทัยวรรณ    มีนุช
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวรายุทธ    รุ่งเจริญ
1. นางขวัญหทัย    ภักษา
16 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนิรชา    เสือสอาด
1. นางสุมลฑา    ปานมณี
17 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนพวรรณ    สามสุวรรณ
1. นางสาวเจือจันทน์    อิ่มสำราญ
18 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์    ดีเลิศ
1. นางสาวสุนันทา    ศรีจันทร์
19 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวภัครมัย    กระทุ่มแก้ว
1. นางสาวระยอง    เมฆา
20 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวแพรวา    สว่างโชติ
1. นางสาวสุภนิช    เปลี่ยนสี
21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา    คชกาษร
1. นายสุรพล    ทองเหลือ
22 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอมรรัตน์    ลีอร่าม
1. นางชุติมา    สุขเกษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................