งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวาริษา    เอี่ยมสอาด
1. นางสาวพรรณี    ปิ่นแก้ว
2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชัยโชติ
1. นางธวัลรัตน์    ทองมี
3 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอังคณา    ทองดอนคำ
1. นางสาวภิรมย์พร    ตรีเพชร
4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนุชจรีย์    วอรี
1. นางสาวไพลิน    ชูศรี
5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอริสา    มณีน้อย
1. นางนันทวรรณ    หล้าแหล่ง
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายพิชาภพ    พันธุ์กล่อม
1. นางสุรีย์พร    ทองแดง
7 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    เอมจุ้ย
1. นางจำรัตร์    สุนทร
8 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงไพลิน    ชาวลุ่มบัว
1. นางสาวอุมาภรณ์    คล้ายอุดม
9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุกานดา    วัฒนากร
1. นางศิกานต์    นาคจั่น
10 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรดา    กลัดเข็มทอง
1. นางวารุณี    น้อยภาษี
11 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเมธา    พราหมณ์ชื่น
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    หรั่งวัตร
12 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิดา    สุขเธาว์
1. นางวรรณา    เนตรกาศักดิ์
13 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนลิณี    โพธิผล
1. นางผุสดี    พวงไม้
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ปลื้มใจ
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    คล้ายสุวรรณ
15 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาพร    พรามน้อย
1. นางสุจิตรา    เทียนทอง
16 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชญานินท์    พวงบุปผา
1. นางสาวประทีป    แดงฉ่ำ
17 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงโศภิดา    วงศ์ศานนท์
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ลายสันทัด
18 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฆัสรา    สังข์ทอง
1. นางอยุภาวดี    คำเกลี้ยง
19 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวาสนา    สังข์เพิ่ม
1. นางอุทัยวรรณ    มีนุช
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายทักษ์ธีร์    พันธ์คง
1. นางสาวรักชนก    อยู่ใจเย็น
21 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวลี    หนูสิงห์
1. นางสุมลฑา    ปานมณี
22 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธนพล    ศรีเกตุ
1. นางสาวเจือจันทน์    อิ่มสำราญ
23 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศรัญชนา    แก้วคุ้มภัย
1. นางสาวกาญจนาพร    ทัดธานี
24 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา    เอมโอษฐ์
1. นางสาวระยอง    เมฆา
25 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายภาวนา    มีทรัพย์
1. นางสาวสุภนิช    เปลี่ยนสี
26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    หุ่นเครือ
1. นายสุรพล    ทองเหลือ
27 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอารยา    มีมาลา
1. นางชุติมา    สุขเกษม
28 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงรติมา    นภนฤมิต
1. นางนันทยา    ดังก้อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................