งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 186
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรทิพา    ขำสี
2. เด็กหญิงพรนภา    เพชรทอง
3. เด็กชายกฤษดา    ทองสุข
1. นางสาวขวัญเดือน    แปดทิศ
2. นางประทุม    รัตนเศียร
2 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงลลิตา    คงคาเพชร
2. เด็กหญิงทยิดา    ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงมณฑิดา    ผลิผล
1. นางณัฐิยา    ภูขามคม
2. นางสาวอิศราพร    ขันตี
3 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายกนกพล    บุญจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ประสาททอง
3. เด็กหญิงพนิตพร    หนูขำ
1. นางสาวรุ่งทิวา    สิงห์เทียน
2. นางสาวเสาวลักษณ์    กันหะ
4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายพัสกร    จันทร์คง
2. เด็กชายพีรวิชญ์    บุญคล้อย
3. เด็กหญิงพรทิพย์    กลิ่นนิรัญ
1. นางสาวชุติมน    ม่วงมงคล
2. นายทิมทอง    เอี่ยมศรีนิรันดร์
5 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายพุฒิเมธ    ถมยา
2. เด็กชายนัทธพงศ์    งามขำ
3. เด็กชายปีเตอร์    รุ่งรส
1. นางสาวระยอง    เมฆา
2. นางสาวเยาวลักษณ์    แม้นเมฆ
6 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายวันชนะ    อิ่มโสภา
2. เด็กชายธรรมนิตย์    แครจี
3. เด็กหญิงสุมิตรา    แดงน้อย
1. นางสาวนิภาวรรณ    เทพอยู่
2. นางสาวสุภนิช    เปลี่ยนสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................