งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายชยพล    แสงสว่าง
1. นางสาวพรรณี    ปิ่นแก้ว
2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายศุภโชค    สุขเกษม
1. นางเสาวนุช    นุชพันธุ์
3 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเฉลิมวงศ์    คล้ายคลึง
1. นายทิมทอง    เอี่ยมศรีนิรันดร์
4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    กลิ่นสว่าง
1. นางสาวระยอง    เมฆา
5 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายปรพัฒร    ชลภาพ
1. นางสาวนิภาวรรณ    เทพอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................