งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอนงค์นาถ    ม่วงคราม
2. นางสาววิไลวรรณ    เอี่ยวดอนข่อย
3. นางสาวณัฎฐ์ษพร    ดีเหลือ
1. นางพิมพ์ผกา    บุญมั่น
2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววสิกมล    ทองมาก
2. นางสาวรัตนา    เพชรขาว
3. นางสาวอารดา    ทองมาก
1. นายภานุวัฒน์    เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี    เกตสุริวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................