งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกรรณิกา    เฟื่องรอด
2. นางสาวปัตติยา    นะคำศรี
3. นายวิชาญ    นวลจันทร์
1. นางศิริพร    เกิดโชติ
2 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเกวลิน    มงกุฎทอง
2. นางสาวเพ็ญนภา    มงกุฎทอง
3. นายจีรวัจน์    เด่นดวง
1. นางสาวธิติยา    กล่ำทอง
2. นางสาวสัตติยา    แสงเดือน
3 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพุทธชาด    ดอกใบ
2. นางสาววราภร    เพชรสอาด
3. นางสาวอาทิตติยา    มูลชาติ
1. นายสยาม    บุญประเสริฐ
2. นางสาวอรุณาภรณ์    สุขนาน
4 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอทิตยา    ไพรพนัด
2. นางสาววรรณิศา    หมื่นเดช
3. นางสาวธัญญารััตน์    ชมภู
1. นายยุทธภูมิ    ประทุมเทือง
5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนุชจรี    เขียวคลี่
2. นางสาวพนิตา    วงศ์พราหมณ์
3. นางสาวกรชนก    แสงสวัสดิ์
1. นายภานุวัฒน์    เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี    เกตสุริวงค์
6 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายนิติพนธ์    จำลองราช
2. นางสาวเกศรินทร์    หลวงสุนทร
3. นางสาวสุนิสา    แสนสวัสดิ์
1. นางสาววรุณ    อิ่มใจ
2. นายวศิน    พุดซ้อน
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวหัชชนก    ผลรอด
2. นายศุภฤกษ์    เหลืองชัยพัฒนา
3. นายพัฒนศักดิ์    ยกกระบัตร
1. นางสาวจุฑาธิป    เปลาเล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................