งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์    บุญเปี่ยม
2. นางสาวสุทธิดา    พูลนิน
3. นางสาวณัฐริกา    ปิ่นเพชร
1. นายนิคม    พื้นผา
2. นางบุษยมาส    พื้นผา
2 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววันวิสา    เขียวขำ
2. นายศรายุทธ    คำสีสุข
3. นางสาวศิรภัสสร    สำราญอยู่
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    สุขทวี
2. นางอรสา    โสตะทวิ
3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์    สุขตรี
2. นางสาวบุญฐิดา    พิมพามา
3. นางสาวศศิภา    ประทีปพิชัย
1. นางบุญประครอง    บุญรอดน้อย
2. นางศรัญญา    เดชมาก
4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพนิตนันท์    ศรีสุขแก้ว
2. นางสาวผกาทิพย์    พันธ์ซ้อน
3. นางสาวพรพิมล    ทรงพล
1. นายกิตติเดช    เปรมกมล
2. นายบรรพต    บุตรน้ำเพชร
5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวแพรพลอย    ทองจีน
2. นางสาวอรนุช    สิงห์พรม
3. นางสาวณัฐฐภรณ์    ศิรินันท์
1. นางจิตติมา    ทิมศรี
2. นางสิรีนาถ    วันนา
6 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวน้ำทิพย์    ถมยา
2. นางสาวศศิธร    โสมจันทร์
3. นางสาวปรารถนา    วงษ์อำไพ
1. นางวาสนา    อ่วมจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ    สังข์ด้วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................