สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 103 9 9 0 121
2 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 63 17 5 2 85
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 46 13 5 1 64
4 คงคาราม 43 22 13 7 78
5 บ้านลาดวิทยา 40 18 10 7 68
6 เขาย้อยวิทยา 33 21 8 3 62
7 ท่ายางวิทยา 28 20 11 9 59
8 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 28 11 11 5 50
9 หนองหญ้าปล้องวิทยา 25 20 11 1 56
10 แก่งกระจานวิทยา 21 12 9 8 42
11 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 17 9 19 5 45
12 บ้านแหลมวิทยา 16 11 5 6 32
13 วชิรธรรมโศภิต 15 13 12 8 40
14 ป่าเด็งวิทยา 13 6 13 9 32
15 หนองจอกวิทยา 12 16 6 2 34
16 ราชประชานุเคราะห์ 47 12 9 10 2 31
17 โตนดหลวงวิทยา 12 8 15 5 35
18 ห้วยทรายประชาสรรค์ 9 9 12 3 30
19 อรุณประดิษฐ 8 6 11 6 25
20 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 8 6 8 0 22
21 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 7 5 9 2 21
22 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 7 3 5 1 15
23 หนองชุมแสงวิทยา 6 9 8 2 23
24 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 6 9 4 6 19
25 บางจานวิทยา 6 7 6 1 19
26 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 5 7 5 5 17
27 ปริยัติรังสรรค์ 5 4 6 4 15
28 ดอนยางวิทยา 5 4 5 3 14
29 ราษฎร์วิทยา 5 4 3 3 12
30 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 5 0 1 6
31 อิสลามดำรงธรรม 1 0 1 0 2
32 บางตะบูนวิทยา 0 2 2 1 4
รวม 606 315 257 118 1,178