สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 68 29 12 109 103 9 9 0 121
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 35 15 9 59 46 13 5 1 64
3 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 34 30 8 72 63 17 5 2 85
4 บ้านลาดวิทยา 24 22 11 57 38 17 10 7 65
5 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 18 11 7 36 28 11 11 5 50
6 คงคาราม 16 19 15 50 43 22 13 7 78
7 ท่ายางวิทยา 15 15 12 42 23 20 11 9 54
8 หนองหญ้าปล้องวิทยา 15 6 6 27 25 20 11 1 56
9 แก่งกระจานวิทยา 13 8 7 28 21 12 9 8 42
10 เขาย้อยวิทยา 12 11 12 35 29 21 8 3 58
11 ราชประชานุเคราะห์ 47 12 6 2 20 12 9 10 2 31
12 หนองจอกวิทยา 8 7 7 22 12 14 5 2 31
13 ป่าเด็งวิทยา 4 8 7 19 13 6 13 9 32
14 อรุณประดิษฐ 4 3 2 9 8 6 11 6 25
15 โตนดหลวงวิทยา 3 8 5 16 9 8 13 5 30
16 บ้านแหลมวิทยา 3 8 2 13 14 11 5 6 30
17 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 3 7 6 16 17 9 19 5 45
18 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 3 4 2 9 8 6 8 0 22
19 หนองชุมแสงวิทยา 3 3 6 12 4 9 8 2 21
20 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 4 3 9 6 9 4 6 19
21 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 2 2 2 6 5 5 9 2 19
22 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 2 2 1 5 7 3 5 1 15
23 ปริยัติรังสรรค์ 2 1 2 5 5 4 6 4 15
24 ราษฎร์วิทยา 2 1 2 5 5 4 3 3 12
25 บางจานวิทยา 1 6 3 10 6 7 6 1 19
26 ดอนยางวิทยา 1 0 3 4 5 4 5 3 14
27 อิสลามดำรงธรรม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
28 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 0 3 1 4 5 7 5 5 17
29 ห้วยทรายประชาสรรค์ 0 2 7 9 6 9 12 3 27
30 วชิรธรรมโศภิต 0 1 5 6 10 13 12 8 35
31 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 1 1 1 5 0 1 6
32 บางตะบูนวิทยา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
รวม 306 242 168 716 578 312 254 118 1,144