สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 68 29 12 109 103 9 9 0 121
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 35 15 9 59 46 13 5 1 64
3 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 34 30 8 72 63 17 5 2 85
4 บ้านลาดวิทยา 24 23 13 60 40 18 10 7 68
5 ท่ายางวิทยา 19 15 13 47 28 20 11 9 59
6 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 18 11 7 36 28 11 11 5 50
7 คงคาราม 16 19 15 50 43 22 13 7 78
8 เขาย้อยวิทยา 15 12 12 39 33 21 8 3 62
9 หนองหญ้าปล้องวิทยา 15 6 6 27 25 20 11 1 56
10 แก่งกระจานวิทยา 13 8 7 28 21 12 9 8 42
11 ราชประชานุเคราะห์ 47 12 6 2 20 12 9 10 2 31
12 หนองจอกวิทยา 8 7 8 23 12 16 6 2 34
13 บ้านแหลมวิทยา 5 8 2 15 16 11 5 6 32
14 โตนดหลวงวิทยา 4 9 6 19 12 8 15 5 35
15 ป่าเด็งวิทยา 4 8 7 19 13 6 13 9 32
16 หนองชุมแสงวิทยา 4 4 6 14 6 9 8 2 23
17 อรุณประดิษฐ 4 3 2 9 8 6 11 6 25
18 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 4 2 2 8 7 5 9 2 21
19 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 3 7 6 16 17 9 19 5 45
20 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 3 4 2 9 8 6 8 0 22
21 วชิรธรรมโศภิต 2 4 5 11 15 13 12 8 40
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 4 3 9 6 9 4 6 19
23 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 2 2 1 5 7 3 5 1 15
24 ปริยัติรังสรรค์ 2 1 2 5 5 4 6 4 15
25 ราษฎร์วิทยา 2 1 2 5 5 4 3 3 12
26 บางจานวิทยา 1 6 3 10 6 7 6 1 19
27 ห้วยทรายประชาสรรค์ 1 4 7 12 9 9 12 3 30
28 ดอนยางวิทยา 1 0 3 4 5 4 5 3 14
29 อิสลามดำรงธรรม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
30 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 0 3 1 4 5 7 5 5 17
31 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 1 1 1 5 0 1 6
32 บางตะบูนวิทยา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
รวม 322 251 173 746 606 315 257 118 1,178