สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 103 9 9 0 121
2 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 63 17 5 2 85
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 46 13 5 1 64
4 คงคาราม 43 22 13 7 78
5 บ้านลาดวิทยา 38 17 10 7 65
6 เขาย้อยวิทยา 29 21 8 3 58
7 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 28 11 11 5 50
8 หนองหญ้าปล้องวิทยา 25 20 11 1 56
9 ท่ายางวิทยา 23 20 11 9 54
10 แก่งกระจานวิทยา 21 12 9 8 42
11 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 17 9 19 5 45
12 บ้านแหลมวิทยา 14 11 5 6 30
13 ป่าเด็งวิทยา 13 6 13 9 32
14 หนองจอกวิทยา 12 14 5 2 31
15 ราชประชานุเคราะห์ 47 12 9 10 2 31
16 วชิรธรรมโศภิต 10 13 12 8 35
17 โตนดหลวงวิทยา 9 8 13 5 30
18 อรุณประดิษฐ 8 6 11 6 25
19 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 8 6 8 0 22
20 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 7 3 5 1 15
21 ห้วยทรายประชาสรรค์ 6 9 12 3 27
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 6 9 4 6 19
23 บางจานวิทยา 6 7 6 1 19
24 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 5 7 5 5 17
25 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 5 5 9 2 19
26 ปริยัติรังสรรค์ 5 4 6 4 15
27 ดอนยางวิทยา 5 4 5 3 14
28 ราษฎร์วิทยา 5 4 3 3 12
29 หนองชุมแสงวิทยา 4 9 8 2 21
30 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 5 0 1 6
31 อิสลามดำรงธรรม 1 0 1 0 2
32 บางตะบูนวิทยา 0 2 2 1 4
รวม 578 312 254 118 1,262