หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสมคิด ไม้แก้ว ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
2 นางสาวศุภาพิชญ์ เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
3 นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
4 นายสายชล บุญชัย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
5 นางสุมลฑา ปานมณี ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
6 นายสุรพล ทองเหลือ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
7 นางสาวเจือจันทร์ อิ่มสำราญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
8 นางสาวสุภนิช เปลี่ยนสี ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
9 นางวรรณา แก้วกัลยา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
10 นางอุทัยวรรณ มีนุช ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
11 นางวารุณี น้อยภาษี ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
12 นางลัดดา สอนริน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
13 นางอรทัย วันเต็ม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
14 นายวันชัย เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
15 นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
16 นางมาลัย เลิศอาวาส ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
17 นางน้ำผึ้ง น้อยบาท ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
18 นางสาวปิยนุุช แหวนเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
19 นางราตรี พูลสวน ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
20 นางสาวสกุลการ สังข์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
21 นายพรไพรสน คนมี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
22 นางพันทิพา ภูชนะศรี ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
23 นางน้ำค้าง ไชยพยอม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
24 นางสาวจุฑามาศ แสวงหอม ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
25 นางสาวสุวภัทร ช้างนะ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
26 นายสัณห์ ทองไทร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
27 นางสุนีย์ มีศรี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
28 นางสาวสุนิสา ขำทวี ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
29 นางปราณี หอมจันทร์ ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
30 นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
31 นางอุษา คงถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
32 นางนงลักษณ์ พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
33 นางสุรีย์พร ทองแดง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
34 นางสาวรุ่งฤทัย ขลิบสี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
35 นางสาวศรัญญา อักษร ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
36 นางดารณ๊ จันทร์นาค ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
37 นางอรัญญา มหาแก้ว ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
38 นางณัฐิยา ภูขามคม ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
39 นางสาวนิลุบล บัวงาม ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
40 นายแสนรัก บัวทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
41 นางนุสรา อ่องสอาด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
42 นางสาริศา รัตนคาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
43 นางสุชาดา มาทอง ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
44 นางสาวจุฑาธิป เปลาเล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
45 นางสาวชลธิดา หงษ์เหม ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
46 นางสยุมพร เจียวเลี่ยน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
47 นางแพรวนภา ทองสุขโข ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
48 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
49 นางสาวประภาศรี แตงกวา ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
50 นางสาวภิรมย์พร ตรีเพชร ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
51 นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
52 นางเตือนใจ อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
53 นางสาวอาพร ทองหยาด ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
54 นางสาวศิวพร แก้วเกตุ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
55 นางสาวลัลน์รวินทร์ สงวน ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
56 นางพัชรินทร์ รอดสิน ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
57 นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
58 นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
59 นางกมลมาส แป้นแก้ว ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
60 นางสาวรักชนก อยู่ใจเย็น ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
61 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นายสิรสินธุ์ นุชนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นางเก็จวลี กรีธาธร ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
70 นางสาวนภัทร คชพงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
71 นางสาวธิติมา เลาหสินณรงค์ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
72 นางสาวพรรณทิพย์ ทองอยู่ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
73 นายสันติ เทียนนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
74 นางสาววิภาวัน แสงสวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
75 นางทิพย์ภาพร บรรลือทรัพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
76 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
77 นางสาวธิติมา เลาหสินณรงค์ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
78 นางสาวพรรณทิพย์ ทองอยู่ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
79 นายสุริยา คำโหย พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
80 นายวรรษธร วงษ์สวาท พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
81 นางสาวดวงพร สุขโต พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
82 นางสาวรุ่งทิพย์ บัวประคอง พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
83 นายสันติ เทียนนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
84 นางสาววิภาวัน แสงสวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
85 นางสาวดลลักษณ์ อำนาจศิริเลิศ พนักงานอัดสำเนาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
86 นางสาวมัณฑนา กันพร้อม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับการแข่งขันทุกรายการ
87 นายสิรสินธุ์ นุชนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
88 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
89 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
90 นายพร นาคอ่อน นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
91 นายสำรวล เจริญริบ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
92 นายบัญญัติ แจ่มฤทธิ์ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
93 นายไพโรจน์ สังข์พุก นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
94 นางสาวนภาลัย สังข์พุก นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
95 นักเรียนชั้น ม.5/2 นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
96 นายธวัชชัย บัวหลวง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
97 นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
98 นายสุเมธ ที่รัก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
99 นายสุนทร ทั่งทอง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
100 นายสุชา ชื่นเพชร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
101 นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
102 นายอรรคพล สงวนยวง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
103 นายศิริพงษ์ ชมเสือ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
104 นายวิทยา ปลื้มใจ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
105 นายชาคริต พันธุ์หริ่ง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
106 นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
107 นางลาวัลย์ ปลื้มใจ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
108 นายทนง ชัยหัน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
109 นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการแข่งขัน
110 นางนพมาศ สายเสน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
111 นางทิพย์ภาพร บรรลือทรัพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
112 นางพเยาว์ แก้วชิงดวง นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
113 นาวงนกแก้ว มีสวัสดิ์ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
114 นักเรียนชั้น ม.5/7 นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
115 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
116 ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์ วรรณกัมมิโก ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
117 นักเรียนชั้น ม.5/1 นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
118 นายวรรษธร วงษ์สวาท พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
119 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
120 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
121 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
122 นายสันติ เทียนนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
123 นางสาววิภาวัน แสงสวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
124 นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
125 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
128 นายสิรสินธุ์ นุชนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
129 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
130 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
131 นางเก็จวลี กรีธาธร ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
132 นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
133 นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
134 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
135 นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
136 นายวิวัฒน์ แสงจินดา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
137 นายสำราญ วารินศิริรักษ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
138 นางกษิษฐา ทองม่วง ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
139 นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
140 นางสาวรุ่ง รสชุ่ม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
141 นางนันท์นภัส มะลิทอง ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
142 นางสาวภีรดา ทองจีน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
143 นางสาวปุณยา จารุแพทย์ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
144 นางสาวนัดดา ดังสะท้าน ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
145 นางสุนันท์ ตั้งเจียวลี้ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
146 นางสาวรัชฏา วงศ์ศรีเกตุแก้ว ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
147 นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
148 นางสาวกรกนก สอนจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
149 นางเมตตา ผาตินุวัติ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส
150 Mr. Olivier Sormet ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส
151 นางสาวนริศรา หม้อคำมูล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส
152 นายวิวัฒน์ แสงจินดา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส
153 นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น
154 นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น
155 นางสาวนิชนัท์ ชุ่มแอ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น
156 นางสาวอำไพ สังข์สุข ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น
157 นายอภิวัฒน์ พลายศรี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น
158 นางสาวอรพินท์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น
159 นางอุษณี เมฆวิลัย ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น
160 นางสาวญาณาทิพย์ ขุนจร ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี
161 นางกุนทินี จำปาเรือง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี
162 นางสาวชื่นชนก พจนศิลป์ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี
163 นางสาวโสภาพร วรรณโร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี
164 Ms. Kim Heryn ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี
165 นายศิริพงษ์ ชมเสือ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
166 นายสุเมธ ที่รัก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
167 นายสิรสินธุ์ นุชนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
168 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
169 นายโกวิท มีอารีย์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
170 นายพร นาคอ่อน นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
171 นายสำรวล เจริญริบ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
172 นักการ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
173 นายธวัชชัย บัวหลวง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
174 นางสาวสุวิมล พลคำมาก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
175 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
176 นายวิวัฒน์ แสงจินดา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
177 นางสาวสุพัตรา เพ็งอุดม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
178 นางสาวธนาพร ศรีภักดี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
179 นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
180 นางสาวนิชนัท์ ชุ่มแอ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
181 นางเสาวรส บุพรรณ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
182 นางสาวกมลทิพย์ สมมุ่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
183 นางสาวนิตยา ราชคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
184 นายพงศธร วงศ์สีดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
185 นางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
186 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
187 นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน
188 นางพะยงค์ แจ้งเรือง โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
189 นางสงวน แห่งหน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
190 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
191 นางพวงดาว บัวหลวง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
192 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
193 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
194 นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
195 นักการ นักการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
196 นางเกศสุดา ปงลังกา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
197 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
198 นายสุนทร ทั่งทอง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
199 นายสุชา ชื่นเพชร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
200 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
201 นายธงชัย คุปตะวินทุ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
202 นายณัฏฐพงษ์ กันภัย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
203 นายทำนุ ปัตพี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
204 นางเสาวรส บุพรรณ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
205 นายกำพล เลาหวัฒนภิญโญ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
206 นางแพรวนภา ทองสุขโข ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
207 นางสาวมัณฑนา กันพร้อม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
208 นายศิริชัย เนียมศิริ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
209 นายสุชาติ บัวคลี่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
210 นายสำราญ บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
211 นายพิษณุ สุสุทธิ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
212 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณ และจัดซื้อวัสดุ
213 นางเกศสุดา ปงลังกา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณ และจัดซื้อวัสดุ
214 นางพัชรี นุชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณ และจัดซื้อวัสดุ
215 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณ และจัดซื้อวัสดุ
216 นางพวงดาว บัวหลวง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินงานธุรการ งบประมาณ และจัดซื้อวัสดุ
217 นางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
218 ผู้ประสานงานแต่ละทักษะการแข่งขัน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
219 นายพชระ พลอยทับทิม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
220 นายโกวิท มีอารีย์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
221 นางทิพวรรณ เกิดดี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
222 นางสุมา แท่นนิล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
223 นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
224 นางจินดา แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
225 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
226 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
227 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
228 นางกุนทินี จำปาเรือง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
229 นายวิวัฒน์ แสงจินดา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
230 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
231 นางสาววิเชียร กลีบจลกล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
232 นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
233 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล
234 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
235 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดูแลเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำศูนย์แข่งขันจังหวัดเพชรบุรี
236 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดูแลเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำศูนย์แข่งขันจังหวัดเพชรบุรี
237 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครู กรรมการดูแลเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำศูนย์แข่งขันจังหวัดเพชรบุรี
238 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
239 นายโกวิท กรีทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
240 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
241 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
242 นายฬุฐ สำเภาทอง ผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
243 นายปราโมทย์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
244 นายสาโรช ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
245 นายพิชิต อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ีรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
246 นายวสรรณ์ น้อยภาษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ีรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
247 นางสาวจารุนันท์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ีรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
248 นางอุษา กองธรรม รองผู้อำนวยการ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
249 นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการอำนวยการ
250 นายประสิทธิ์ มากมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยา กรรมการอำนวยการ
251 นางสาวกษมาพร ทองเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการอำนวยการ
252 นายชูชัย เพชรรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการ
253 นางกมลวรรณ เกียร์ซ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการ
254 นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการ กรรมการอำนวยการ
255 นางพรรณี เทพสูตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการอำนวยการ
256 นายปกฤต เกตุเอี่ยม หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการอำนวยการ
257 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการอำนวยการ
258 นายวสรรณ์ น้อยภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการ
259 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
260 นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการ กรรมการอำนวยการ
261 นายพนม เชื่อมชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการ
262 นางสาวณัฐญา คนคล่อง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
263 นางกมลวรรณ เกียร์ซ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการอำนวยการ
264 นางดลพร สุวรรณบุตร ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
265 นางสาวสุรัตน์ กันพร้อม รองผู้อำนวยการ กรรมการอำนวยการ
266 นายวัฒนา มุลกุณี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการอำนวยการ
267 นายสุชา ชื่นเพชร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการอำนวยการ
268 นางสาวณัฏฐ์วิภา สุริยันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการอำนวยการ
269 นายสราวุธ ทนยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการอำนวยการ
270 นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการอำนวยการ
271 นางบรรจง เนียมมูล ครู โรงเรียนท่ายางวิทยาทำหน้าที่หัวหน้าวิชาการ กรรมการอำนวยการ
272 นายสมชาย เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการอำนวยการ
273 นายพนม เชื่อมชิต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการอำนวยการ
274 นายชูชัย เพชรรอด รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
275 นายอรุณ บุญเหิน ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการอำนวยการ
276 นายโกศล เกิดดี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการอำนวยการ
277 นางทิพวรรณ เกิดดี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการอำนวยการ
278 นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการอำนวยการ
279 นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการอำนวยการ
280 นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
281 นางสาวสุภาวดี เดชมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
282 นางสาวณัฏฐ์วิภา สุริยันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
283 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
284 นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
285 นางจงกล เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
286 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
287 นางวาสนา รักยิ้ม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
288 นางกฤตยา โสมทัศน์ ครู กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
289 นายสมบูรณ์ ชมชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
290 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
291 นายชูเีกียรติ เกษดี หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
292 นางสาวเบญจา รอดลอย รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
293 นางสาวจำลองลักษณ์ ภมรพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
294 นางสาวดลยาพร แสนสบาย ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
295 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
296 นายสาโรช ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
297 นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
298 นางสาวจารุนันท์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
299 นางสาวกษมาพร ทองเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
300 นายปกฤต เกตุเอี่ยม หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
301 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
302 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
303 นายพิชัย ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
304 นางพัชรินทร์ รอดสิน ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
305 นางสาวสกุลการ สังข์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
306 นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
307 นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
308 นางอารมณ์ ทองไทร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
309 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
310 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนบางจานวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
311 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนคงคาราม กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
312 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
313 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
314 นายไชยยศ ธนันทา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
315 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
316 นางสิรีนาถ วันนา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
317 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
318 นางสุภาวดี ผลภาค ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
319 นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
320 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
321 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
322 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
323 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
324 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
325 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
326 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนดอนยางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
327 นายวรงค์ วิโนทกะ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
328 นางสาวกนกกาญจน์ ยี่สุ่น ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
329 นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพต ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
330 นางสาวศิรินทร์ พานเพชร ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
331 นายวัชรพงษ์ น่วมมะโน ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
332 นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
333 นางนวลละออง ไชยสมนึก ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
334 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
335 นายแสนรัก บัวทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
336 นางพจนี ทองไกรแสน ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
337 นางสาวกิติมาพร ทัศนา ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
338 นางสาวอุไร พุ่มไสว ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
339 นางสาวสุดารัตน์ เอี๊ยะแหวด ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
340 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
341 นางจิตติมา ทิมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
342 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
343 นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
344 นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุุม ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
345 นายประทุม จักรกรด ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
346 นายทนงศักดิ์ ทองมาก ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
347 นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
348 นางณิชชา ชันแสง ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
349 นางเพ็ญนภา แก้วเจริญ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
350 นายสุรินทร์ เจือหอม ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
351 นางสาวศรีสุดา สุขสำราญ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
352 นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
353 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
354 นายสุธี ศรีปลั่ง ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
355 นายจิรธัช อรุณรัตน์ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
356 นายสมคิด เติมพูล ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
357 นางนุสรา อ่องสอาด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
358 นายมีชัย วีระเดโช ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
359 นางพรทิพย์ เจริญรัตน์ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
360 นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
361 นายวัชรพงษ์ ทองแถม ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
362 นางนันทวัน คูน้ำเพชร ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
363 นางเณศรา ลำพู ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
364 นายธนวัฒน์ ชูชื่น ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
365 นายกรกฤษรุต ทองมี ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
366 นางเอมอร และอรุณ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
367 นางศิริวรรณ แหวนวงศ์ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
368 นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
369 นางสมคิด คชกฤษ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
370 นายชาคริต พันธ์หริ่ง ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
371 นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
372 นายทนง ชัยหัน ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
373 นายสินชัย หวั่งประดิษฐ์ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
374 นางประสงค์ โหมดเขียว ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
375 นายฐานิสร์ พรรณรายน์ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
376 นางสุภัสสร เอกนก ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
377 นายเลอศักดิ์ จันทร์นาค ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
378 นางปุณยา จารุแพทย์ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
379 นางสาววนัสนันท์ หมอนทอง ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
380 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
381 นายโกสินทร์ บุตรเนียม ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
382 นางละม้ายมาศ อินทุกร ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
383 นางศิริลักษณ์ อุบลน้อย ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
384 นางอมรรัตน์ พวงโต ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
385 นางธีรา วิโนทะกะ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
386 นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
387 นายธวัฒน์ ศรีคลหนู ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
388 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร เถกิงกร ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
389 นางอรัญญาณี สมศรี ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
390 นางสาวภาวิณี แตงฉ่ำ ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
391 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
392 นายนพดล เกษสกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
393 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
394 นายสมาน ใยมณี ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
395 นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง ครู กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
396 นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
397 นายชนินทร์ กลิ่นมาลี ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
398 นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
399 นายวัฒนา มุลกุณี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
400 นายจงรักษ์ วัตรสติ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
401 นายชูเีกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเินินการจัดการประกวดแข่งขัน
402 นายยรรยงค์ รบไว ครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเินินการจัดการประกวดแข่งขัน
403 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเินินการจัดการประกวดแข่งขัน
404 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเินินการจัดการประกวดแข่งขัน
405 นายปกฤต เกตุเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานกรรมการจัดสถานที่การประกวดแข่งขัน
406 นายณรงค์ ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
407 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
408 นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
409 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
410 นายชูเีกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
411 นางพะยอง คิดอยู่ บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
412 นายสุรพล เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
413 นายเอกชัย ภิรมย์ภู่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
414 นายถวิล ตั้งสุวรรณศิริ บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
415 นายสม รักมิตร บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
416 นายสง่า กระชังแก้ว บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
417 นายสมชาติ แย้มสำราญ บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
418 นายพอล สีสะอาด บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
419 นายสุรพล เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
420 นายโสภณ หิรัญสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดสถานที่การประกวด แข่งขัน
421 นางสาวกนกวรรณ ปาดศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
422 นางลัดดา ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
423 นางสาวสุวรรณี เกตุเทียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
424 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
425 นางสาวพัชรพร ทองรอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
426 นางสาวเบญจวรรณ อ่ำสำอางค์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
427 นางสาวศิริรัตน์ วรรณขำ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
428 นายศิริพงษ์ ชมเสือ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
429 นางสาวเปรมจิต ชินวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
430 นางสาวมัทรี ประดิษฐ์ผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
431 นางสาวสุนี ขวัญอ่อน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
432 นางสาวสุพัตรา ลูมิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
433 นางจิตติมา ทิมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
434 นางสาวสุภาวดี บุตรแย้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
435 นางสาวปาวีณา ศรีวงศ์ษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
436 นางสาวพรพิมล สกุลแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
437 นางสาวจันทร์ฤดี พุ่มดียิ่ง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
438 นางสาวศิณีรัตน์ โภชากรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
439 นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ประธานกรรมการ
440 นายปรีชา บุญเลิศ ครู ประธานกรรมการ
441 นางอัญชนา มากบำรุง ครู ประธานกรรมการ
442 นางสาวธัญจิรา พูลทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
443 นางสาวอนงนุช หอมเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
444 นางสาววารี บัวประคอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
445 นางสาวสุพัตร บุนรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
446 นางสาวสุวิมล พลคำมาก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
447 นางสาวจิตติมา กล้าหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
448 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
449 นางสาวจุฑารัตน์ สมศรี ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
450 นางสาวฐิติพร กิจเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
451 นางทิพยา ดำขำ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
452 นางสาวอรวรรณ ชั่งใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
453 นางสาวปวีณา ปาทาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
454 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
455 นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง ครู กรรมการรับรายงานตัว
456 นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงส์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
457 นางเกษร ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
458 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
459 นางอนันทยา สำเภาทอง ึครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
460 นางสาวอรกานต์ จันทสร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
461 นางสาวปัทมา จันทะหัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
462 นางสาวขวัญฤทัย แสนจุ่มจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
463 นางสาววราภรณ์ ยุบลพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
464 นางสาวกฤติกา แสงเดือน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
465 นางสาวพรพิมล ผ่องแผ้ว นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
466 นางสาวสุธาสินี เปรมเมือง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
467 นางสุมา แท่นนิล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
468 นางสาวจันจิรา นาคนคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
469 นางสาอัญชลี ศรีวระษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
470 นางสาวมุขรินทร์ เดชกล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
471 นางสาวกรรณิการ์ กุลทัศน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
472 นางสาวแพรพลอย ศิลาบุญศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
473 นางสาวขวัญสิริ บัวเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
474 นางสาวชิตมัย มีศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
475 นายภักดี กลิ่นสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
476 นายวรงค์ วิโนทกะ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
477 นางสาวปิยฉัตร สังวาลย์เพชร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
478 นางสาวศิริลักษณ์ มีวรรณะ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
479 นางสาวภัททิยา แก้วเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
480 นายสถาปัตย์ นิลสกุล นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
481 นางสาวจันทิรา ขำสอาด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
482 นางสาวผกามาศ ศักดิ์ชุมพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
483 นายเฉลิมพล ดำขำ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
484 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
485 นางสาวชมัยพร ขุมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
486 นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
487 นางสาวบุญฑริกา มีสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
488 นายณรงวิทย์ เกิดรอด ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
489 นายการัณยภาส เกตุมาลา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
490 นายพิชัย ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
491 นางสาวขนิษฐา คล่องดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
492 นายสนเทพ นิลผึ้ง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
493 นายคเชนทร์ คำสระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
494 นางสาวสุภาวดี เดชมาก ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
495 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
496 นางสาวหิรัณยา บรรทัดเที่ยง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
497 นางสาวพัชรี ชาญเสาร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
498 นางสาวสุทธิดารัตน์ ดีรัมย์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
499 นางสาวจารุวรรณ คงดี นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
500 นางสาวสุภารัตน์ จำนงค์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
501 นางสาวเบญจา รอดลอย ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
502 นายสรรเพชญ จารุมณี นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
503 นางสาวจุรีเพชร จิระเพชรอำไพ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
504 นางสาวบุญสิตา เอมทิพย์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
505 นางสาวประกายดาว บุญเรือง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
506 นางสาวจีรดา เทียนขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
507 นางสาวสิรินาถ ธารา ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
508 นางสาวกัญญาวีร์ สุขจินดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
509 นางสาวประภารัตน์ วิเศษเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
510 นางเสาวนุช นุชพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
511 นางสาวสิริพร หัดเถื่อน ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
512 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
513 นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
514 นางสาวศิริขวัญ สุดยอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
515 นายสิทธิศักดิ์ ตั้งสมบัติิสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
516 นางสาวพิชามญชุ์ สว่างพราว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
517 นางสาวบุญทวี สาดสาน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
518 นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
519 นางสาวกมลชนก น้อมนอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
520 นางสาวปิยะณัช นำเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
521 นายชาญณรงค์ แดงคงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
522 นางสาวโชติกา บัวทอง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
523 นางสาววัญญา ทิพย์กรรณ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
524 นางสาวเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
525 นางสาวธนรัตน์ ปิ่นศิริ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
526 นางสาวศิโรรัตน์ นาคเพชร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
527 นางสาวจีรวรรณ ชูรังสฤษฏิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการรับรายงานตัว
528 นายนที งามขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการรับรายงานตัว
529 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
530 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
531 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
532 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
533 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
534 นางจงกล เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
535 นางสาววรรณภักสร เอี่ยมอุบลวรรณ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
536 นายสันตวัฒน์ แย้มเมือง ครู กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
537 นางสิรีนาถ วันนา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
538 นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
539 นางจารุวรรณ ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
540 นางสาวปาริสา มาคล้าย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
541 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
542 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
543 นางสาวณัฏฐ์วิภา สุริยันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดเตรียมเอกสารการประกวดแข่งขัน
544 นางสาวธัญญรัตน์ ศรีเกตุ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
545 นางสาวนรรจพรรณษ์ เลิศล้ำ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
546 นางสาวภัคภร อุบลน้อย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
547 เด็กชายสิรวิชญ์ วรรณา นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
548 นางสาวสุกัญญา อุ่นเทศ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
549 นางสาวชนิกานต์ ขำเพชร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
550 นางสาววรัชยา ภู่พวง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
551 นายธวัชชัย หวังใจสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
552 เด็กหญิงพรรณษา เครือดำรงค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
553 นางสาวพนิตพร แยกรัง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
554 นางสาวนิตยา เมืองขวัญใจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
555 นางปัทมา อุบลน้อย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
556 นางสาวณิชกานต์ บัวสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
557 นางสาวพรรณพษา พลศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
558 นางสาวตะวัน บุตรจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
559 นางสาวธนัชชา ขวัญยืน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
560 นางสาวชนาพร กายเพชร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
561 นายปริญญา ศรีสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
562 นางสาวเด่นนภา สว่างใจ ครู กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
563 นางนิภาภรณ์ ดิษบุตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
564 นางสาวนิลุบล บัวงาม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
565 เด็กหญิงภัทรพร ฉิมเพชร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
566 นางสาวจันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
567 นางชะบา สรรคุณ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
568 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
569 นางสาวปิยธิดา หล้าแหล่ง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
570 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ แสนหมื่น ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการการประชาสัมพันธ์จัดการประกวดแข่งขัน
571 นายนพดล เกษสกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
572 นายอมร อาีรีเพื่อน นักการภารโรง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
573 นายบุญยิ่ง แท่นนาค นักการภารโรง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
574 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
575 นายณรงค์ ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
576 นายมังกร สินเมือง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ
577 นางเติมศิริ แช่มช้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
578 นางสะไบ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
579 นางบุษกร เสียงหวาน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
580 นางเสริม ปิ่นทอง บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
581 นางสาวอรปรียา นามวงศ์ บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
582 นางสาวนิชกุล ไทยรัฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
583 นางสาวคณาวรรณ ธรรมวิหาร ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
584 นางสุมาลี สุธาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
585 นางสาวสุอนงค์ บัวทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
586 นางพะยอง คิดอยู่ บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
587 นางเย็น สุขเรือง บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
588 นางสาวโสรยา เฉลิมสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
589 นางจิตติมา ทิมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
590 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
591 นางสาวประยูร ประสมศรี นักการภารโรง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
592 นางสาวเอื้อมพร ประสมศรี นักการภารโรง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
593 นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
594 นางอัญชลี สุวลักษณ์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
595 นางสาวอัญชลี ทองจันทร์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
596 นางสาวสุภาภรณ์ เออทอ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
597 นางสาวอักษราภัค นามไว ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
598 นางจันทร์จรัส บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
599 นางสาวชุติมา ขำทวี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
600 นายมนู ลิขิตอำไพพรรณ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
601 นางฐิติรัตน์ บุตรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
602 นางสาวประวีณ์นุช งามชม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
603 นางกนกกร สมนึก ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
604 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายการเงิน
605 นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายการเงิน
606 นางสาวจรรยา จิตมีธรรมเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายการเงิน
607 นางวรรณพร เลิศอาวาส ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายการเงิน
608 นายจงรักษ์ วัตรสติ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
609 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
610 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
611 นางศรีรัตน์ จันทร์บรรจง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
612 นางสรินยา ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
613 นางวรรณา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
614 นายปิ่น พูลสุข ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการการจัดการจราจร
615 นายอาชีพ ใจกล้า ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการการจัดการจราจร
616 นายวัชรพงษ์ น่วมมะโน ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
617 นายไชยยศ ธนันทา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
618 นศทปรเมทร์ พันชะสูตร์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
619 นศทหญิง ขนิษฐา ผ่องดี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
620 นศทหญิง จเร เรืองราย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
621 นศทหญิง ภารวี ทองเจิม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
622 นศทหญิง ณิชาพร บุญมั่น นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
623 นศทหญิง สาริณี จิตต์นิยม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
624 นศทหญิง กัลยาณี อังกุล นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
625 นศทหญิง สโรธร สะอาดนัก นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
626 นศทหญิง สิริมณี สิงหนันทศักดิ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
627 นศทหญิง สุพัตรา นุชอ่อง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
628 นศทหญิง กัญญารัตน์ เกตุสุึริวงศ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการจัดการจราจร
629 นายโสภณ หิรัญสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
630 นายภาษิต บำรุงเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
631 นายสุขเกษม ผลถาวร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
632 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
633 นายเภา ฉิมเปีย บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
634 นายสมชาติ แย้มสำราญ บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
635 นายถวิล ตั้งสุวรรณศิริ บุคคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
636 นายทศพร จันทร์แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
637 นายสมพงษ์ แก้วโกสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
638 นางสาวอัญชญา ณ สงขลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
639 นายทศพร โพธิ์เกษม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
640 นายไตรเทพ ดีหะสิงห์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
641 นายธนชัย ลิขิตศาตราพร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
642 นายนราพงษ์ รักษาราษฎร์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
643 นายจักรกฤษณ์ ทองเปี่ยม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
644 นายณรงค์ฤทธิ์ มีมงคล นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
645 นายไวทยา เลิศงาม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
646 นายภากร ธรรมเนียมไทย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
647 นายสรวิช โชติมิตร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
648 นายธนภูมิ งามขำ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
649 นายธีรภัทร เอี่ยมสะอาด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
650 นายธนพล ลำทะแย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
651 นายภัคธร ทับทิมดี นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการจัดการจราจร
652 นายชูเีกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
653 นางสาวสุภาวดี บุตรแย้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
654 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
655 นางสาววราภรณ์ ยุบลพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
656 นางสาวฐิติพร กิจเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
657 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
658 นางสิรีนาถ วันนา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
659 นางสาวพัชรพร ทองรอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
660 นางสาวกรรณิการ์ กุลทัศน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
661 นางสาวสุวรรณี เกตุเทียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
662 นางวีรวรรณ ฉลองชาติ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
663 นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
664 นายกีรติ จันทร์บรรจง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
665 นายอาหามะ มะบู ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
666 นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
667 นางณัฐิยา ภูขามคม ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
668 นางดารณี จันทร์นาค ครู โรงเรียนคงคาราม กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
669 นางภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
670 นางนิตยา บุญเฉลิม ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
671 นายมรกต อินทะละหาน ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
672 นายสุรินทร์ ศรีสอาด ข้าราชการบำนาญ กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
673 นายพัทยา เย็นตั้ง ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
674 นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุม ข้าราชการบำนาญ กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
675 นายสมหวัง สุขเกษม ครู โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
676 นายธีรพงศ์ จงประเสริฐ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
677 นายรัฐพล ศรีธรรม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
678 นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต ครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
679 นายวีรศักดิ์ บุญนาม ครู โรงเรียนวัดนาพรม กรรมการประเมินผลการประกวด แข่งขัน
680 นายเฉลิมพล ดำขำ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
681 นางทิพยา ดำขำ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
682 นางสาวนรรจพรรณษ์ เลิศล้ำ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
683 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
684 นายสุชา ชื่นเพชร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
685 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
686 นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
687 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
688 นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
689 นางสุมา แท่นนิล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
690 นางทิพวรรณ เกิดดี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
691 นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
692 นายอรรคพล สงวนยวง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
693 นางจินดา แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
694 นางสาววัญญา ทิพย์กรรณ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
695 นางชะบา สรรพคุณ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
696 นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
697 นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
698 นางสาวสุวิมล พลคำมาก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
699 นางสาวสุกัญญา หอมทวนลม ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
700 นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงส์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
701 นางสรินยา ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
702 นางสาวบุญทวี สาดสาน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
703 นายสมเจตน์ มีเย็น ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
704 นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
705 นายชาคริต พันธุ์หริ่ง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
706 นายทนง ชัยหัน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
707 นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
708 นายวิทยา ปลื้มใจ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
709 นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
710 นางรัชเกล้า เปรมกมล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
711 นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
712 นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
713 นางลาวัลย์ ปลื้มใจ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
714 นายโกศล เกิดดี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
715 นายวัฒนา มุลกุณี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
716 นายสุนทร ทั่งทอง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
717 นางสาวสำราญ สังคีรี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
718 นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
719 นางรัชนู ศันเสนียกุล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
720 นางวรรณา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
721 นายจงรักษ์ วัตรสติ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
722 นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
723 นางสาวสิรินาถ ธารา ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
724 นางสาวศลิตา เกิดผล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
725 นางอารีรัตน์ นามเทศ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
726 นางสาวโชติกา บัวทอง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
727 นางสาวธนรัตน์ ปิ่นศิริ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
728 นายศิริพงษ์ ชมเสือ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
729 นายสุเมธ ที่รัก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
730 นางสาวศิโรรัตน์ นาคเพชร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
731 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ แสนหมื่น ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
732 นางสาวพรรณิภา ทองเทือก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
733 นางสาวดลยาพร แสนสบาย ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
734 นายทนงศักดิ์ ทองมาก ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
735 นายอาชีพ ใจกล้า ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
736 นายพัฒน์พงษ์ ชูใจ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
737 นางนุชสรา นกน่วม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
738 นางสยมพร หาญราษฎร์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
739 นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพต ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
740 นายเกรียงศักดิ์ เนตินิยม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
741 นางสาวสุภาวดี เดชมาก ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
742 นายอาหามะ มะบู ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
743 นายธีรยุทธ ยังภู่ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
744 นางสาวประวีณ์นุช งามชม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
745 นายเกรียงศักดิ์ เนตินิยม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการบันทึกภาพ
746 นายกีรติ จันทร์บรรจง ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการบันทึกภาพ
747 นางอัญชลี สุวลักษณ์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการพยาบาล
748 นายยิ่งโรจน์ เทพอาสา ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการพยาบาล
749 นางวนิดา ศรีสารคาม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการพยาบาล
750 นายปิ่น พูลสุข ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการพยาบาล
751 นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพต ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
752 นางดลพร สุวรรณบุตร ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
753 นายพัฒน์พงษ์ ชูใจ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
754 นายอาชีพ ใจกล้า ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
755 นายประเชิญ ทวีกาญจน์ ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
756 นางสุมา แท่นนิล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
757 นายชยทัศน์พงศ์ กิจเพิ่มพูน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
758 นางโศรดา อัมพิลาศรัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
759 นางสาวพิชญานันท์ บุญแรม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
760 นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3
761 นายวสันต์ สังข์ดี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการติดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
762 นางวรรณพร เลิศอาวาส ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการติดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
763 นางอารีย์ วิหากะรัตน์ ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการติดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
764 นางเบญจวรรณ ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการติดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
765 นางสาวหทัยชนก เทียนทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการติดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
766 นายสรพงษ์ ดุษฎีกุลวิวัฒน์ ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการติดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
767 นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการติดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6
768 นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.1-ม.3
769 นางดุษฎี จุลกะนาค ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.1-ม.3
770 นางสาวศิริภา ทองใบ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.1-ม.3
771 นางดวงกมล ยงกิจจานุกิจ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.1-ม.3
772 นางจรรยา ขำภู่ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.1-ม.3
773 นางนพพนา บัวสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.4-ม.6
774 นายจารุวัตร นาควิมล ครูโรงเรียนท่ีายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.4-ม.6
775 นายจิรคุณ เอิบอิ่ม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.4-ม.6
776 นางสาวระเบียบ ขำคม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.4-ม.6
777 นางกมลวรรณ เก่งกล้า ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นม.4-ม.6
778 นางวิไล งามเกียรติขจร ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับขั้นม.1-ม.3
779 นางสาวภาวิณีย์ รุ่มรวย ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับขั้นม.1-ม.3
780 นายอรรคพล สงวนยวง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับขั้นม.1-ม.3
781 นายเดชมนตรี คำเหมือดแอ่ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับขั้นม.1-ม.3
782 นางสาวศลิดดา จุติเวช ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับขั้นม.1-ม.3
783 นางพรรณี เทพสูตร ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นม.4-ม.6
784 นางสาวศิตา ทวีกาญจน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นม.4-ม.6
785 นางอารี แสงขำ ครูโรงเรียนท่ีายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นม.4-ม.6
786 นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นม.4-ม.6
787 นางปูรณี ใจกลาง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นม.4-ม.6
788 นายพิษณุ สุสุทธิ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
789 นายณรงค์ ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
790 นางกนกกร สมนึก ครูโรงเรียนท่ีายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
791 นางสายใจ ประเสริฐสุข ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
792 นางสาวปฐมพร อินเทียน ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.1-ม.3
793 นายศรัณย์ แสงนิลวิวัฒน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
794 นางสาวปิยพร โสมนัส ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
795 นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีชา ครูโรงเรียนท่ีายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
796 นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP. ระดับชั้นม.4-ม.6
797 นางเอมอร อ้อยทิพย์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
798 นางสุภาพร ทางทอง ครูโรงเรียนท่ีายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
799 นางสาวสุกัญญา สีปูน ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
800 นางสาวสุนันท์ ทองอยู่ ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
801 นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
802 นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3
803 นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
804 นางสาวอัญชลี ทองจันทร์ ครูโรงเรียนท่ีายางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
805 นายนรินทร์ แพรน้อย ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
806 นางสาวกฤษฎี ศิริเรือง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
807 นางเอกอนงค์ โอปณะโสภิต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
808 นางณัฐสุดา ศรีถม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
809 นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6
810 นางสาวรังสิมา ศรีในบ้าน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
811 นางสาวยุวดี บุญประสงค์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
812 นางสาวสาสินี อ่อนละมูล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
813 นางสุนันทา ปักษาสวย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
814 นางสาวณัฏฐา เตียววนากูล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
815 นางจิรภัทร คงถาวร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
816 นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
817 นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
818 นายชาคริต ดิษบุตร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
819 นางสุนันทา สินชัย ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
820 นางชุติมา พ่วงสม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
821 นางพิมลพร พรนิเวศน์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP.
822 นายพงศ์พิทักษ์ จิตตะบุตร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP.
823 นายธณัฐ ยี่หร่า ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP.
824 นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
825 นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
826 นายยุทธนา ห้วยหงส์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
827 นายอภิสิทธิ์ อุไรวาท ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
828 นายอภืสืทธิ์ อุไรวาท ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
829 นายยุทธนา ห้วยหงส์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
830 นายอภิชาติ พรวชิกมลกุล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
831 นางชรินดา สว่างแวว ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
832 นางสาวศลิตา เกิดผล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์
833 นางสาวนิตยา เมืองขวัญใจ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
834 นางนุสรา อ่องสอาด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
835 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
836 นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
837 นางสาวสำราญ สังคีรี ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
838 นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
839 นางสาวสิรินาถ ธารา ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
840 นางรัชนู ศันเสนียกุล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
841 นายนิคม พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
842 นายฉัตร์มงคล สนพลาย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
843 นายกิตติวัฒน์ ปลื้มจิตร ครู กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
844 นายวัลลภ มหาแก้ว ครู กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
845 นายราชศักดิ์ สว่างแวว ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
846 นายสุเมธ ที่รัก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
847 นางรัชนู ศันเสนียกุล ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
848 นางสายฝน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายพยาบาล
849 นางสาวเรวดี วันดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายพยาบาล
850 นางสาวชุติกาญจ์ ประยูรสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายพยาบาล
851 นางอารีรัตน์ นามเทศ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
852 นางสาววัญญา ทิพย์กรรณ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
853 นางสาวสุกัญญา หอมทวนลม ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
854 นางชวรีย์ ทองยืน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
855 นางระพีพร มานะดี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
856 นางประเทือง พรหมรักษ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
857 นางวัฒนา วงษ์ประภารัตน์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
858 นางรัชนี อินพุ่ม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
859 นางสาวสุกัญญา ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
860 นางสาวพยงค์ เพ่งผุดผ่อง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
861 นายสมเจตน์ มีเย็น ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
862 นายอรรคพล สงวนยวง ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
863 นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
864 นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตรวจความถูกต้องของคะแนน
865 นายสมาน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายบันทึกผล
866 นายฉัตร์มงคล สนพลาย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายบันทึกผล
867 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายบันทึกผล
868 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครู กรรมการฝ่ายบันทึกผล
869 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครู กรรมการฝ่ายบันทึกผล
870 นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอด ครู กรรมการฝ่ายบันทึกผล
871 นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรี ครู กรรมการฝ่ายบันทึกผล
872 นางสาวเพียงรวินท์ โกตถา ครู กรรมการฝ่ายบันทึกผล
873 นางสาวชินตา จับจัด ครู กรรมการฝ่ายบันทึกผล
874 นางสาวนันทวัน ทิมศรี ครู กรรมการฝ่ายบันทึกผล
875 นางสาวพิไลวรรณ ม่วงไหมทอง ครู กรรมการฝ่ายบันทึกผล
876 นายสุเมธ ที่รัก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกผล
877 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
878 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
879 นางสาวพิชญา ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
880 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
881 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน
882 นางสาวเพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
Tel : 0876627755
Email : supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]