หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมคิด ไม้แก้วโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางสาวจารุพรรณ ชวนชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสายชล บุญชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสุมลฑา ปานมณีโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทองเหลือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเจือจันทร์ อิ่มสำราญโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภนิช เปลี่ยนสีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางวรรณา แก้วกัลยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ มีนุชโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวารุณี น้อยภาษีโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สอนรินโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางอรทัย วันเต็มโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายวันชัย เรืองเดชโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางมาลัย เลิศอาวาสโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง น้อยบาทโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช แหวนเพชรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางราตรี พูลสวนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางสาวสกุลการ สังข์ทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายพรไพรสน คนมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา ภูชนะศรีโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางน้ำค้าง ไชยพยอมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ แสวงหอมโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวภัทร ช้างนะโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายสัณห์ ทองไทรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ มีศรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุนิสา ขำทวีโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางปราณี หอมจันทร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุษา คงถาวรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ทองแดงโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤทัย ขลิบสีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรัญญา อักษรโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางดารณี จันทร์นาคโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา มหาแก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางณัฐิยา ภูขามคมโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
4. นางสาวนิลุบล บัวงามโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นายแสนรัก บัวทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสยุมพร เจียวเลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางแพรวนภา ทองสุขโขโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาศรี แตงกวาโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นางสาวภิรมย์พร ตรีเพชรโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางนุสรา อ่องสอาดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาริศา รัตนคามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุชาดา มาทองโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นางสาวจุฑาธิป เปลาเลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวชลธิดา หงษ์เหมโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ อินทร์จันทร์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวอาพร ทองหยาดโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิวพร แก้วเกตุโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวลัลน์รวินทร์ สงวนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ รอดสินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางกมลมาส แป้นแก้วโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวรักชนก อยู่ใจเย็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเชิญ ทวีกาญจน์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
2. นางสุมา แท่นนิลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นายชยทัศน์พงศ์ กิจเพิ่มพูนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางโศรดา อัมพิลาศรัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวพิชญานันท์ บุญแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สังข์ดีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางวรรณพร เลิศอาวาสโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์กรรมการ
3. นางอารีย์ วิหากะรัตน์ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวหทัยชนก เทียนทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
6. นายสรพงษ์ ดุษฎีกุลวิวัฒน์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ เกตุแก้วโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี กรรมการ
2. นางดุษฎี จุลกะนาคโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริภา ทองใบโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางดวงกมล ยงกิจจานุกิจโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางจรรยา ขำภู่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนพพนา บัวสุวรรณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายจารุวัตร นาควิมลโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายจิรคุณ เอิบอิ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ ขำคมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางกมลวรรณ เก่งกล้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวิไล งามเกียรติขจรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี รุ่มรวยโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
3. นายอรรคพล สงวนยวงโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นายเดชมนตรี คำเหมือดแอ่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศลิดดา จุติเวชโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางพรรณี เทพสูตรโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิตา ทวีกาญจน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
3. นางอารี แสงขำโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางปูรณี ใจกลางโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ สุสุทธิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายณรงค์ ภานุมาตโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางกนกกร สมนึกโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสายใจ ประเสริฐสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวปฐมพร อินเทียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ แสงนิลวิวัฒน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวปิยพร โสมนัสโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีชาโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเอมอร อ้อยทิพย์โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสุภาพร ทางทองโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สีปูนโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนันท์ ทองอยู่โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สมบุญโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ทองจันทร์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ แพรนัยโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษฎี ศิริเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางเอกอนงค์ โอปณะโสภิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางณัฐชุดา ศรีถมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
7. นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศุภิสรา อนุชนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตร ภิญโยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ สุกสีโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ผาณิตมาศโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสุนิสา ภู่เพชรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
6. นางณัฐกมล ช่อสลิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวสุวภัทร แต้มทองโรงเรียนคงคารามกรรมการ
8. นางสาววนิดา ศรีสารคามโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
9. นางสาวอุมาพร เกิดผลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ บัวงามโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ ปิ่นทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ เนียมศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ เพิ่มสินโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริพิมล หงษ์เหมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
8. นายยิ่งโรจน์ เทพอาสาโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์ วรรณกัมมิโกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
10. นางสาวอรอนงค์ ทวีบุตรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล กลิ่นพุฒโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ฐิติโรจนกุลโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนนิกานต์ วงษ์สูงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวประวีณ์นุช งามชมโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นายจตุพร เกิดสดับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวภารดี ภักดีโยธินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สุวลักษณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรกนก บัวศิริโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นางทัพพ์พรรณ ศรีบัวอ่อนโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวชนม์ชนก เดือนฉายโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวคณิตา สุขเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
7. นายศักดา จันทร์กลั่นโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบุญรวม ฉ่ำแสงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยพร ไพรทองโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายภัชรพงศ์ พระไวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ สุนทรรักษ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฏโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา สุขสำราญโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสิณี ทองสมนึกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางมวลทกานต์ พืชโรจน์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เขียวอร่ามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวมัณฑนา กันพร้อมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ชุ่มกมลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา หอมทวนลมโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวศิรัจจันทร์ เอียดทองใสโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญา ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมือนจันทร์ สุขเทาโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา จันทร์ชังโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิตติมา เครือแขกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ วงษ์สวาทโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกวรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวพจภาณี โตสุวรรณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งนภา เอียงอุบลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุขโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสรารัตน์ คนซื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางชรินดา สว่างแววโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุ น้อยจำรัสโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางอรุณ พราหมณ์แก้วโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายนันทพัทธ์ ทองเสนาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายชัยชาญ แก้วชิงดวงโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวถิรนันท์ เจริญศิริโรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นายสุชาติ นามทิพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายนิเวศน์ แสงหิรัญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเรณู สีลิ้นจี่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธานี ผลศรัทธาโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิภัช สุขประเสริฐโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเขมทัต ม่วงสุนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปรียาภรณ์ แก้วน่วมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายธานี อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นายธธนนต์ นิยมญาติโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางนภัสสรณ์ หลักบุญโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางประไพ ทองบ่อโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชาญมิตร ประกอบผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นายชาญ แก้วชิงดวงโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายสมยศ กันยาทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาววาสนา มาหาโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา เกตุเทียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางนยนา ทองแป้นโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางชินธันย์ จิตต์การุณย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แป้นเกิดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายภูริทัศน์ สุกนวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายรังสฤษดิ์ จำปาเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางวาสนา อ่วมจันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นางนราภรณ์ รัตนะโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
4. นายเก็จวลี กรีธาธรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวพิราวรรณ ชมะวรรณ์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสกัญญา ตลึงจิตรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวณัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการ
3. นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสริญญา ขันกาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยงโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสกัญญา ตลึงจิตรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวณัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสริญญา ขันกาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยงโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ วรรณาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ผุดผ่องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ผ่องดีโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน คล้ำพงษ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุรชิต ชุมสวัสดิ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
2. นางสาวธนิดา ดอนไพรนุชโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวณัชชา โคตรสินธุ์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ไทรงามโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัญชลีพร นิ่มละอองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร ทับทิมแก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ เจียมอุยโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวรัชนี คงจุติโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุญธรรม ตุ้มไธสงโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
2. นางสาวสมพร โชตน์ธนากุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรุณ อิ่มใจโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นางประวีณ์นุช วงษ์พาณิชโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสิริพรรณ เนตินิยมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ โชติมิตรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาววไลลักษณ์ พัสดรโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางอารีวรรณ พยัพพฤกษ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฟื่องฟูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี กรรมการ
5. นางสาวสุมา พวงมณีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร เล็กดวงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายเสนอ เจริญเลิศมงคลผูู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางขวัญตา นาครักษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางบุญญาพร พึ่งอวยผล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร ว่องไวโรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ กิมอิ่ม กิมอิ่มโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูสิริทัศนีคุณ ปัญญาวุโธเจ้าอาวาสวัดท่าคอยกรรมการ
2. พระมหาสมนึก จนทโชโตรองเจ้าอาวาสวัดท่าคอย อำเภอท่ายางกรรมการ
3. นางพิจิตรา ปรียานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางศรีวรรณ ปานสง่าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายจำเนียร ศักดิ์ศรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวสกุนตลา บุญเรืองครูโรงเรียนเทศบาล๔วัดไชยสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ตะกรุดเพชรนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลบ้านลาดกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ สีบุหงาครูสอนแอโรบิคกรรมการ
4. นายชนินทร์ กลิ่นมาลีโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประกอบ เสมอภาคโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ชมชูชื่นโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
3. นางทิพานัน อินทร์เรืองโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ประธานกรรมการ
4. นายวิทยา ปลื้มใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ดีกรุดครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา กรรมการ
6. นางสาวกุลวรัท อ้อยจีนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการ
7. นางสาวชุติมา เจียมใจโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
8. นางสาวกุสุมา ขำทวีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
9. นายกำพล บุศย์จันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
10. นายเกษม พุ่มพฤกษาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
11. นายสิทธิชัย ตันเอี๋ยมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
12. นางสาวนันทรัตน์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
13. นายเปลื้อง เรืองเรื่อโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ พหุพันธ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย คุปตะวินทุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
3. นางกาษฐา มูลลักษณ์โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
4. นางสาวเพียงรวิน โกตถาโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางชวรีย์ ทองยืนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ลัชธนันท์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
7. นายกำพล เลาหวัฒนภิญโญโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. นายศักดิ์ชาย ฉายแสงโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร ภูเงินโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
10. นางพัชรี นุชสวัสดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
11. นายจำเนียร คงเจริญโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
12. นางวัชรินทร์ ขุนเมืองโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายนายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม ขำทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายบุญมา แฉ่งฉายา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดาวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทอง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพิชชานัฐ ตู้จินดา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโสภณ เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ เจือหอม โรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นายศุภโชค รอดภัย โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ เจือหอม โรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นายศุภโชค รอดภัย โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ เจือหอม โรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นายศุภโชค รอดภัย โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ เจือหอม โรงเรียนคงคารามกรรมการ
2. นายปัทมา ตรีสันเทียะ โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นายศุภโชค รอดภัย โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจุมพลภัทร สรรพศิริมงคล นักดนตรีอาชีพกรรมการ
2. นายพงศา สุดยอด โรงเรียนวชิรธรรมโศศภิตกรรมการ
3. นายสนธิ ทั่งโม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจุมพลภัทร สรรพศิริมงคล นักดนตรีอาชีพ กรรมการ
2. นายพงศา สุดยอด โรงเรียนวชิรธรรมโศศภิตกรรมการ
3. นายสนธิ ทั่งโม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสนธิ ทั่งโม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสนธิ ทั่งโม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสมควร เดชโหมด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิภาส บุญเลิศ มณฑลทหารบกที่ 15กรรมการ
3. นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสนธิ ทั่งโม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปรีชา บุญเลิศ โรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชัยชนะ ชาตะเมโร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสนธิ ทั่งโมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปรีชา บุญเลิศ โรงเรียนคงคารามกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุโพธิณะ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสฯกรรมการ
5. นางณเรศ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย(ซาเลเชียน)กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุโพธิณะ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสฯกรรมการ
5. นางณเรศ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย(ซาเลเชียน)กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุโพธิณะ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสฯกรรมการ
5. นางณเรศ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย(ซาเลเชียน)กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณ โรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุโพธิณะ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสฯกรรมการ
5. นางณเรศ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย(ซาเลเชียน)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุโพธิณะ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสฯกรรมการ
5. นางณเรศ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย(ซาเลเชียน)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณ โรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวพจมาน อ่วมเสงี่ยม โรงเรียน เทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุโพธิณะ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสฯกรรมการ
5. นางณเรศ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย(ซาเลเชียน)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุโพธิณะ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสฯกรรมการ
5. นางณเรศ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย(ซาเลเชียน)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุสุมา มีวรรณ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางพจมาน อ่วมเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุโพธิณะ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสฯกรรมการ
5. นางณเรศ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย(ซาเลเชียน)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนราข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายภาสกร ภู่ประภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสมบัติ ไวยรัชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ร้อยตรีสมบัติ เกษนรา ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมบัติ ไวยธัช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภู่ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรีโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. MissXin Yingโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. Mr.Li Huaโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวคุณาพร มีเจริญโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวธนรัตน์ ปิ่นศิริโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
6. นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรีโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. MissXin Yingโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. Mr.Li Huaโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวคุณาพร มีเจริญโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวธนรัตน์ ปิ่นศิริโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
6. นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Messaoud TALBIโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนริศรา หม้อคำมูลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ แสงจินดาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณาทิพ ขุนจรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชื่นชนก พจนศิลปโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภาพร วรรณโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. Ms.Kim Herynโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรพรรณ โวหารดีโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Wang Juyingโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ แตงกวาโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวสริตา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. MissDong Peiโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
6. MissHu Shanโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรพรรณ โวหารดีโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Wang Juyingโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ แตงกวาโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวสริตา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. MissDong Peiโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
6. MissHu Shanโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นายมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Messaoud TALBIโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนริศรา หม้อคำมูลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ แสงจินดาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณาทิพ ขุนจรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชื่นชนก พจนศิลปโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภาพร วรรณโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. Ms.Kim Herynโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภารัตน์ ไชยยนุกูลโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Wu Jianhuaโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร เหล่าสมบูรณ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวโชติกา บัวทองโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญา เชียงสุขโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวกรกนก สอนจันทร์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณาทิพ ขุนจรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชื่นชนก พจนศิลปโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภาพร วรรณโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. Dr.Kim Herynโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนภัสนันท์ วิวัฒนเจริญวงศ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. Mr.Yu HaiFengโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. Mr.Hao Xudongโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นางอรพิน วงษ์รอดโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. MissHe Yuanโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
2. นายณัฐวรรน์ รัชติยานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวมาริษา เดชวันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณาทิพ ขุนจรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุนทินี จำปาเรืองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชื่นชนก พจนศิลปโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภาพร วรรณโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. Ms.Kim Kimโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพลังพรหม แต้มทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัสมาภรณ์ แต้มทองโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ขุนเมืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ สระสินทรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุขโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพลังพรหม แต้มทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัสมาภรณ์ แต้มทองโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ขุนเมืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ สระสินทรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุขโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายภารา โรจนวิศิษฏ์โรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์โรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางอนัญญา ยอดมีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณภักสร เอี่ยมอุบลวรรณโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีกร แก้วระยับโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวกัลญา กรีธาธรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางวรรณีย์ เล็กมณีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนกรรมการ
5. นางละมัย รูปน้อยโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีกร แก้วระยับโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวกัลญา กรีธาธรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางวรรณีย์ เล็กมณีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนกรรมการ
5. นางละมัย รูปน้อยโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิกานต์ นาคจั่นโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ฤทธิรงค์โรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา สุขสำราญโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวเกวลิน ทวีสุขโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางบรรจง เนียมมูลโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรทิน ปราณโสภณโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียนโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาธิป เปลาเลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาววาสนา เงินทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจงกล เทพพานิชโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางบุษวรรณ เกตุแก้วโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวนรมน หอมกลบโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางขนิษฐา สุวรรณศิลป์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจงกล เทพพานิชโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางบุษวรรณ เกตุแก้วโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวนรมน หอมกลบโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางขนิษฐา สุวรรณศิลป์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิเชียร กลีบจงกลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน ปากสมุทรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววันวิสา พันธุ์แก้วโรงเรียนปริยิติรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา ศรีสุโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวชินตา จับจัดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา ศรีสุโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวชินตา จับจัดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายพชระ พลอยทับทิมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายพุทธพงษ์ รัตนอำพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายพชระ พลอยทับทิมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายพุทธพงษ์ รัตนอำพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลหง บุญเทียมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสิรีนาถ วันนาโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี นาคสุขโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายอรรคกมล ทรัพย์ล้อมโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาววันวิสา พันธุ์แก้วโรงเรียนปริยัติรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายไฉน ไชยนาโรงเรียนดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา หลักซุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทองเฟื้อ เทียมอุทัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิชา ตันเสถียรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวนุศรา วิเศษโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางวีณา พลเธียรโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายทองเฟื้อ เทียมอุทัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิชา ตันเสถียรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวนุศรา วิเศษโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางวีณา พลเธียรโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายภูวดล บุปผามาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายนภดล รุ่งจรูญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา ฤกษ์งามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา ฤกษ์งามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลัย เพลินจิตต์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชินตา จับจัดโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นายวชิรพงษ์ กัลยาณไพศาลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา เอี่ยมมั่นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวิตรี โกยสุขโขโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นายพิชัย ประสมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นายนพดล เกษสกุลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี โกยสุขโขโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นายพิชัย ประสมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นายนพดล เกษสกุลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวิตรี โกยสุขโขโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นายพิชัย ประสมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นายนพดล เกษสกุลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายไชยยศ ธนันทาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวิตรี โกยสุขโขโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นายพิชัย ประสมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นายนพดล เกษสกุลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางสาววราพร เกิดกิ่งโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางสาววราพร เกิดกิ่งโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลปะโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายุคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลปะโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางแววตา ถาวรนานโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาสฯกรรมการ
3. นางรัชเกล้า เปรมกมลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางจรัสศรี ตาลลักษณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางแววตา ถาวรนานโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาสฯกรรมการ
3. นางรัชเกล้า เปรมกมลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางจรัสศรี ตาลลักษณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น แจ่มแจ้งโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสยาม บุญประเสริฐโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางวารี สมใจโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้วโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางบุษญา ร้องขันแก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ธนูทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส บัวแก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีกรรมการ
3. นายชวน เกตุแก้วโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางรัตรดา แก้วเกิดโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเจนจบ นพคุณโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ รอดลอยโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีกรรมการ
3. นางบุษยา บุญนิยมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นางสาววาสนา พุ่มเพิ่มโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร วาดวงศ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณาภรณ์ สุขนานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางอุไร เพ็งศิริโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร วาดวงศ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณาภรณ์ สุขนานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางอุไร เพ็งศิริโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุญประคอง บุญรอดน้อยโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวนิภา เพชรสุขโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางจรุงรัตน์ จงเจริญชัยสกุลโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุญประคอง บุญรอดน้อยโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีกรรมการ
4. นางนิภา เพชรสุขโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณณี สกลพฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจีรภา ทองภูเบศร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณณี สกลพฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจิรภา ทองภูเบศร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธนพร จุลธุระโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ปลื้มใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางปรีชยา แสงกระจ่างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธนพร จุลธุระโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ปลื้มใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางปรีชยา แสงกระจ่างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
Tel : 0876627755
Email : supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]