สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64.62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกชกร  เพิ่มสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุพรรษา  ประยูรยงค์
 
1. นายสิทธิพร  คำแก้ว
2. นายสิทธิพงษ์  พุ่มพวง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายวณัฐพงษ์  นวลนอก
 
1. นางปรามา  รอดโต