สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุจิรดา  เตชะดี
 
1. นางสาวนวลพรรณ  ผ่องแผ้วฉาย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลลิกา  รอดเกตุกุล
2. เด็กชายจิรณัฐ  ขวัญม่วง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไวยวงษ์
 
1. นางสาวปัฐชญา  คชเถียร
2. นางสาวประภัสสร  วงศรีแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทียนงาม
 
1. นางปรามา  รอดโต