สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐเกษมพัฒน์  อดิทิพย์
2. นางสาวรัตติยา  ราชฤทธิ์
 
1. นางสุพิทย์  กล้าหาญ
2. นางจันทิพา  ยี่กะแพทย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายวรรณ  เอี่ยมลมูล
 
1. นายวิมล  พันธุ์มาก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ใจคำแหง
 
1. นายวิมล  พันธุ์มาก