สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวณิชกานต์  สิงห์บุบผา
 
1. นางวันทนีย์  วังเวชช์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงคณิตรา  ชาญชัย
 
1. นางคลอพร  ราซิดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.31 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ฤทธิแรง
 
1. นางวันทนีย์  วังเวชช์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายกิตติพัฒน์  สิริชาญสกุลชัย
2. นางสาวพิมพ์ประพัตร  พินิจผล
3. นางสาววรดา  เตรียมตั้ง
 
1. นายสุวรรณ  เจริญยิ่ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุตรจินดา
 
1. นายวิมล  พันธุ์มาก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวชญามาส  นาคนาคา
 
1. นายวิมล  พันธุ์มาก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายสถิตย์  ตรีเนตร์
 
1. นายวิมล  พันธุ์มาก