สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาวทอง สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรยุทธ์   กันเอี่ยม
 
1. นางสาว์ฤทัย  ยี่กะแพทย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรายุทธ   หาญสุวรรณ
 
1. นางสาวชมัยภร  มั่งคั่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัชชานนท์  กล่อมกลอย
 
1. นางสาวชมัยภร  มั่งคั่ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอิสรา  กนกวิริยากร
 
1. นางสาวชมัยภร  มั่งคั่ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภัทรกฤต  พิรุณจิตร
 
1. นางสาวชมัยภร  มั่งคั่ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญโสม
 
1. นายตรัยภพ  เพิ่มวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุวัจน์  วงษ์อาชาพิวัฒน์
 
1. นายตรัยภพ  เพิ่มวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  สัตย์ธรรม
 
1. นายตรัยภพ  เพิ่มวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายนพดล  วิเศษมาก
 
1. นายตรัยภพ  เพิ่มวงศ์