สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชัญญานุช  พากพูม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
3. นางสาวสิริขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวจารุวี  นวนสำเนียง
2. นางสาวปัทมา  คำภูแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  วัชรวงษ์ไพบูลย์
 
1. นายนรวัฒน์  นุรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพรรณิกา  ทองอินทร์
 
1. นางวันดี  ประจวบมูล