สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทชา  แย้มสุนทรา
 
1. นางสาวบัวสวรรค์  ทองทิว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัฐชัย  กิจกล้า
2. เด็กชายอำนาจ  สายงาม
 
1. นายจีรวัฒน์  แก้วฝ่าย
2. นายนราพงษ์  มาสแสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิชา  รักสนิท
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศิริ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐกุล  หิรัญรัตนศุภร
2. เด็กชายณัฐพัชร์  ฉิมคล้าย
3. เด็กหญิงปริณดา  สายสุด
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  อินคล้าย
5. เด็กชายรชานนท์  สัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงลลิตา  ส่งสกุลชัย
7. เด็กหญิงวัชรี  จันทร์ประเสริฐ
8. เด็กชายสิงหนาท  เปรมปรี
9. เด็กชายสุธีร์  เสือสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  เปรมปรี
 
1. นางเบญจมาศ  ชำนาญ