สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวนันทิชา  รักสนิท
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสา  ปั้นสิน
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรประภา  คำเสน
 
1. นางสาวบัวสวรรค์  ทองทิว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวดวงฤทัย  ถิ่นวงษ์เมือง
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวจิราพร  โฉมงาม
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงมยุรี  ตรีกุล
2. เด็กหญิงอารียา  แสงประไพ
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
2. นางสาวบัวสวรรค์  ทองทิว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาพรรณ  ปลั่งกลาง
2. นางสาวพลอยไพลิน  มูลเชื้อ
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
2. นางสาวบัวสวรรค์  ทองทิว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายรชานนท์  สัมฤทธิ์
2. นายรณชัย  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางนภาภรณ์  หวานขม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายพิพัฒน์  เบี้ยทอง
2. เด็กชายวีระชัย  เบี้ยทอง
 
1. นางสาวมณีวรรณ  จันทร์ตรา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐาปกานต์  จิราวัชรวงศ์
2. เด็กชายณัฐกุล  หิรัญรัตนศุภร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศิริ
2. นายสมชาย  น้ำจันทร์เจริญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 9 1. นายณัฐพนธ์  สวนพราย
2. นางสาวรัชชา  น้ำจันทร์เจริญ
 
1. นายสมชาย  น้ำจันทร์เจริญ
2. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศิริ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงฤทัย  ถิ่นวงษ์เมือง
 
1. นายนราพงษ์  มาสแสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยไพลิน  มูลเชื้อ
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ลำเภา
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนันท์  ค้าสุวรรณ์
 
1. นางสาวดารณี  สุวรรณวารี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤนาถ  ศรีวิเวก
2. เด็กชายนวพล  มูลสวัสดิ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  มูลสีดา
4. เด็กชายภัคพงษ์  สมบูรณ์
5. เด็กชายวรรณมงคล  ร่วมสุข
6. เด็กชายอับดลเลาะ  ขนานใต้
7. เด็กชายอิทธิพล  แสงสร
8. เด็กชายอเสข  ปั้นสิน
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
2. นายรัตนศักดิ์  เผ่าพงศ์กาญจน์
3. นายนราพงษ์  มาสแสง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายทินภัทร  สมพร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไสยศาสตร์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แช่มสูงเนิน
 
1. นายรัตนศักดิ์  เผ่าพงศ์กาญจน์
2. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนารีรัตน์  กลิ่นหอม
2. นายพัฒนพงษ์  เสือสวัสดิ์
3. นางสาวสุวนันท์  ค้าสุวรรณ์
 
1. นายรัตนศักดิ์  เผ่าพงศ์กาญจน์
2. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธาธินี  วงษ์แตงอ่อน
2. เด็กหญิงอริสา  อินทรหอม
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
2. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศิริ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวุฒิ  สุขใหญ่
2. นางสาวสุฑากรณ์  วางมูล
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
2. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศิริ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นางเบญจมาศ  ชำนาญ