สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองนครนายก สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณนภา  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางกฤษณา  วังทะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แป้นกล่อม
 
1. นายสุขรัก  สร้อยทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลทิศ  สังสมศักดิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสาลี
3. เด็กหญิงเมธาพร  สำอางค์
 
1. นายสุขรัก  สร้อยทอง