สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองนครนายก สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มากเจริญ
2. เด็กหญิงนริสา  ศรีตะปัญญะ
3. เด็กหญิงบงกช  ศรีม่วง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสาลี
5. เด็กหญิงอนันตญา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวจีรพร  พานทอง
2. นายสุขรัก  สร้อยทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกาญจน์  ชมภูพล้อย
2. นางสาวธิติกานต์  สุขสำราญ
3. นางสาววนัชพร  สัมฤทธิ์รินทร์
4. นายวรวุฒิ  ดีเส็ง
5. นางสาวอรทัย  ศักดิ์ทอง
 
1. นางสาวจีรพร  พานทอง
2. นายสุขรัก  สร้อยทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงปานชนก  สารบรรณ์
 
1. นางสาวจีรพร  พานทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวณิชาภัทร์  งามเลิศธนพัชร์
2. นายบุญทวีป  จันทศร
 
1. นางสาวจีรพร  พานทอง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  สุขทอง
2. เด็กชายกิติพงษ์  ทรงสถิตย์
3. เด็กชายชลทิศ  สังสมศักดิื
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจียมสกถุล
5. เด็กหญิงบุษกร  วรทัต
6. เด็กหญิงพิยดา  มูลสง่า
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนสุช
8. เด็กชายมานิต  จรัสทอง
9. เด็กหญิงอทิตญา  ศรีทอง
10. เด็กชายเกศศักดิ์  ศรีวิไล
 
1. นางสาวศุภยา  แก้วปิยะทรัพย์
2. นายสุขรัก  สร้อยทอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มากเจริญ
2. เด็กหญิงนริสา  ศรีตะปัญญะ
3. เด็กหญิงสมพิศ  อิ่มพันธุ์
 
1. นางกฤษณา  วังทะพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนัชพร  สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายวรพงศ์  ทิศกระโทก
 
1. นายมนต์เทพ  สุดใจ
2. นางสาวญาณวรรณ  บุตรทา