สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อาสนะ
 
1. นางสาวพเยาว์  พลอยแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวทัศนีย์  พันทวี
 
1. นางสาวพเยาว์  พลอยแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษกร  พานทอง
 
1. นางสาวสุภสินี  อึ่งกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชรินรัตน์  วงศ์พุทธะ
 
1. นางสาวสุภสินี  อึ่งกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  ราชพล
 
1. นายเอนก  เจียรนันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญนิธิ  วงษ์ปา
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ศิริพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงลักษิกา  กิจสุขุม
 
1. นางสาวพุฒตาล  รอดประเสริฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวพิชามญชุ์  สินสืบผล
 
1. นางสาวสุภสินี  อึ่งกูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงฉันชนก  โสแก้ว
2. เด็กหญิงพรชนก  ดำรงจิตติ
 
1. นางสาวสุภสินี  อึ่งกูล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายอนุศิษฐ์  เย็นใจ
 
1. นายเจริญ  สีสัน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายอัครวัฒน์  พรพงศ์ธรรม
 
1. นางสาวปทุมพร  จิตรบรรจง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณภาวรรณ์  ตระกูลมัยผล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พานทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  บัวสุข
 
1. นางวัชราภรณ์  ศรีบุศราคัม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  เข็มกลัด
 
1. นางอัมรา  รามพิชัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวมนวรรณธ์  ตั้งอนันตชัย
 
1. นางพุทธรักษา  เวียงจันทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงดิธาดา  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายสิทธิพล  พลเรือง
 
1. นางพุทธรักษา  เวียงจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธราวุฒิ  อินทรสูต
2. นางสาวเมทินี  ดาษพินิจ
 
1. นางมาลัย  ดาษพินิจ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65.39 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟู
2. เด็กชายรังสิมันต์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายชุติกร  ตันติวิศาลเกษตร
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  นันทะกูล
2. นางสาวนันทิยา  แสนทวีสุข
3. นางสาวภัทรยา  เมฆย้อย
4. นางสาวมินตรา  คำวัจนัง
5. นางสาวสายป่าน  สายสุจริต
6. นางสาวเอมมิกา  มีอินทร์ถา
 
1. นายกฤษฏิ์สุธี  เกอะประสิทธิ์
2. นางสาวนวลรัตน์  ผิวอ่อน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายกชกร  กลิ่นหอม
2. เด็กชายกษิดิศ  ถีระวงศ์
3. เด็กชายชาดา  แซ่จาง
4. เด็กชายธรรมรักษ์  ความตั้งใจ
5. เด็กชายธวัชชัย  แซ่ซี
6. เด็กชายพชรพล  แย้มยิ่ง
7. เด็กชายศุภกิจ  จันดา
8. เด็กชายเนติพงษ์  วัฒนะ
 
1. นายพีรวัฒน์  สุวรรณโรจน์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์เทียน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อิ่มพร
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  โนมขุนทด
 
1. นางสำราญ  จันท้วม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจาตุรนต์  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายวสันต์  สรรพสาร
3. เด็กชายอังกฤษ  แย้มมา
 
1. นายกัณฑพจน์  ขันธมาลี