สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงลักษิกา  กิจสุขุม
 
1. นางสาวพุฒตาล  รอดประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณภาวรรณ์  ตระกูลมัยผล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พานทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  บัวสุข
 
1. นางวัชราภรณ์  ศรีบุศราคัม