สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัชชา  เกตุเลขา
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวศุทธินี  นิ่มอนงค์
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลผ่อง
 
1. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณกานต์  อุทิศ
 
1. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงเนติญา  รักการ
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวสโรชา  ผดุงกิจ
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51.42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสิรีธร  หมอนสะอาด
 
1. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายเศรษฐศาสตร์  กลิ่นหวล
 
1. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลายคราม
2. เด็กชายธนวัฒน์  พลับพรึงศรี
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
2. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกาญจณา  คุณครอง
2. นางสาวณัฐฑริกา  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
2. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายไชยา  ศรีอ่อน
 
1. นายสิทธิชัย  น้อยราษฎร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  ตรียศ
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  สังคะรินทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนดล  เสือพิทักษ์
2. เด็กหญิงภัทรียา  ฮานาฟี
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  สวายประโคน
2. นายสิทธิชัย  น้อยราษฎร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสิริพงศ์  ร่วมใจ
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  สังคะรินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเบญจวรรณ  ธนะสาร
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  สังคะรินทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แปลกสวัสดิ์
2. นางสาวบุษราภรณ์  เปลี่ยนทับ
3. เด็กหญิงประภาภร  จันทร์แบน
 
1. นางสุภาณี  ขันตี
2. นางอภิญญา  แก้วทอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวพนิตา  สุมณฑา
2. นางสาวรสสุคนธ์  ผดุงกิจ
3. นางสาววันวิสา  บ้านมะหิงษ์
 
1. นางสาววรรณวิษา  สวัสดี
2. นางสุภาณี  ขันตี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กชายครุฑาธง  ยอมิน
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลผ่อง
3. เด็กหญิงวนิดา  ขันทอง
 
1. นางอภิญญา  แก้วทอง
2. นางสุภาณี  ขันตี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูกระเณร
2. นางสาวธนัญญา  เรื่อศรีจันทร์
3. นางสาวนภาพร  ลิ้นทอง
4. นางสาวสุวิมล  สุขทรัพย์
5. นายอนุชา  ตรียศ
 
1. นายสุพจ  คล้ายบรรเลง
2. นางยุคลธร  ขำเจริญ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งนภา  วัฒนวิภัทรเจริญ
2. นางสาวปวีณา  เลาะลี
3. นายรัตนพล  เนติกุล
4. นางสาวสิริยากร  สักทอง
5. นางสาวเจนจิรา  พวงเงิน
 
1. นายสุพจ  คล้ายบรรเลง
2. นางสาวอนุศลา  หอมกลิ่น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นทอง  โกเมศ
2. เด็กชายอัมรินทร์  วอนรัมย์
 
1. นางสาวอนุศลา  หอมกลิ่น
2. นายสิทธิชัย  น้อยราษฎร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นายปริญญา  แก้วทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ร่วมพุ่ม
 
1. นางสาวอนุศลา  หอมกลิ่น
2. นายสิทธิชัย  น้อยราษฎร์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.92 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมงาม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ขวัญยืน
 
1. นายสรายุทธ  โฉมฉิน
2. นางสาววรรณวิษา  สวัสดี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 8 1. นายธวัชชัย  นิ่มอนงค์
2. นางสาวนัสฐา  อิ่มพร
 
1. นางสาววรรณวิษา  สวัสดี
2. นายสรายุทธ  โฉมฉิน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลนภา  บุญสมบัติ
 
1. นางสยุมพร  ไพเราะ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุริยะ  รอมาน
 
1. นางสยุมพร  ไพเราะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจนณรงค์  พัฒนสาร
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงฮาวา  และลอย
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเศรษฐศาสตร์  กลิ่นหวล
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฮาวา  และลอย
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเศรษฐศาสตร์  กลิ่นหวล
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง 4 1. เด็กชายชนกันย์  นิ่มอนงค์
2. เด็กชายชนวีร์  หางแก้ว
3. เด็กชายตะวัน  ขาวล้ำเลิศ
4. เด็กชายมินทะดา  บัวเจริญ
5. เด็กชายวัชรพล  จันทรา
6. เด็กชายอนาวิน  เพ็ชรปราณี
7. เด็กชายอรรถพร  ขวัญศิริ
8. เด็กชายเสฎฐวฺุฒิ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสุภาณี  ขันตี
2. นางสาวเกศรินทร์  เขียวไพรี
3. นายสรายุทธ  โฉมฉิน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูกระเณร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แปลกสวัสดิ์
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เปลี่ยนทับ
4. เด็กชายปฏิภาณ  รักสนิท
5. เด็กหญิงมนันยา  ตานี
 
1. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
2. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพรัตน์  วงษ์ศรีเมือง
2. นางสาวพนิตา  สุมณฑา
3. นางสาวสุภัทรา  ภู่ศรี
4. นายอภิชาติ  เบะกิ
5. นายเจนณรงค์  พัฒนสาร
 
1. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
2. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสาวโมกข์
2. เด็กชายธนพล  เหมรา
3. เด็กหญิงนุสรา  แสงเนตร
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
2. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาราวดี  แย้มอินทร์
2. นางสาวบุษบา  มานหนับ
3. นางสาวศุทธินี  นิ่มอนงค์
 
1. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
2. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชณิญา  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธนวัฒน์  พลับพรึงศรี
3. เด็กหญิงเนติญา  รักการ
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
2. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวกาญจณา  บุญครอง
2. นางสาวณัฐฑริกา  เขียวชอุ่ม
3. นายวีรวุฒิ  แสงเนตร
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
2. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศินา  มะนัน
2. นางสาวอินทิรา  อารีบี
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  ศักรามินทร์
2. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวสุภัทรา  สุขเกษม
2. นายเจนณรงค์  พัฒนสาร
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  ศักรามินทร์
2. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรสสุคนธ์  พดุงกิจ
2. นางสาววันวิสา  บ้านมะหิงษ์
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วพวงษ์
 
1. นายอนันต์  แดงนวล
2. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองรัก
2. เด็กหญิงสายฝน  แจ้งเหตุผล
3. เด็กหญิงอลิชา  วิลาวรรณ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บังแดง
2. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  เหมรา
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เปี่ยมทอง
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  เจริญวง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
2. นางสาวกมลทิพย์  บัวแดง
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราวรรณ  จันทา
2. นางสาวดาริกา  เขมา
3. นางสาวอภิษฎา  เอี้ยวเฮง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บังแดง
2. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง