สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  หลักฐาน
 
1. นางสาวกนกพร  ศิลมั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุนิสา  ป้อมเรือง
 
1. นางสาวเฉิดฉาย  จันทสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  บุญจันทร์
 
1. นางสาวเฉิดฉาย  จันทสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริฉัตร์  คงกะพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงอาทิติยา  กล้ากระโทก
 
1. นางสาวเฉิดฉาย  จันทสุข
2. นางสาวศรัญญา  พิลาวรรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายวีระพงษ์  มูลบรรจบ
 
1. นางสาวกนกพร  ศิลมั่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพรรพษา  เพ็ขรศิริ
 
1. นางสาวนันทิดา  กังสดาน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุหอม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนเรียง
3. เด็กหญิงโกลัญญา  สีโนรัก
 
1. นางสาวบงกช  คชรินทร์
2. นางสาวกนกพร  ศิลมั่น
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แดงงาม
2. เด็กชายศราวุธ  เบาะทอง
 
1. นางสาวบงกช  คชรินทร์
2. นางสาวกนกพร  ศิลมั่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงจรีภรณ์  คลองบ่อ
2. เด็กหญิงจันทิมา  ยังมีสุข
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองทาบ
4. เด็กหญิงผกามาศ  บุบผาชาติ
5. เด็กหญิงสขิลา  คำโหมด
 
1. นางสาวพลอย  ปลิงกระโทก
2. นางสาวนิลวรรณ  มณีทูล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  เพียรพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐธัณ  ศักดี
 
1. นางสาวฐิตารีย์  แก้วประสิทธิ์
2. นางสาวนันทิดา  กังสดาน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.92 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยังมีสุข
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กลัดกล่อม
 
1. นายสรุพล  กลิ่นชะเอม
2. นายอนุวัฒน์  แดงรัศมีโสภณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดอกเทียน
 
1. นายอนุรักษ์  เบี้ยกลาง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวศรัญญา  พิลาวรรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรนภาพร  มิศิริ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  แก้วประสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประไพพร  ขันตี
2. เด็กหญิงพิมมาดา  วงค์พาศกลาง
3. เด็กหญิงวาสนา  มรกต
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยยนต์
 
1. นางสาวเฉิดฉาย  จันทสุข
2. นางสาวบงกช  คชรินทร์
3. นางสาวกนกพร  ศิลมั่น
4. นางสาวศรัญญา  พิลาวรรณ์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประไพพร  ขันตี
2. เด็กหญิงพิมมาดา  วงค์พาศกลาง
3. เด็กหญิงวาสนา  มรกต
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยยนต์
 
1. นางสาวศรัญญา  พิลาวรรณ์
2. นางสาวกนกพร  ศิลมั่น
3. นางสาวบงกช  คชรินทร์
4. นางสาวเฉิดฉาย  จันทสุข
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กชายจักรพงศ์  กูปทอง
2. เด็กหญิงประไพพร  ขันตี
3. เด็กหญิงศรีวรรณ  พุทธลา
 
1. นางสาวภัทรภา  สรงนวล
2. นางสาวอรุวรรณ  เชตุพงษ์