สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายวีระพงษ์  มูลบรรจบ
 
1. นางสาวกนกพร  ศิลมั่น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.92 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยังมีสุข
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กลัดกล่อม
 
1. นายสรุพล  กลิ่นชะเอม
2. นายอนุวัฒน์  แดงรัศมีโสภณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดอกเทียน
 
1. นายอนุรักษ์  เบี้ยกลาง