สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงจรีภรณ์  คลองบ่อ
2. เด็กหญิงจันทิมา  ยังมีสุข
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองทาบ
4. เด็กหญิงผกามาศ  บุบผาชาติ
5. เด็กหญิงสขิลา  คำโหมด
 
1. นางสาวพลอย  ปลิงกระโทก
2. นางสาวนิลวรรณ  มณีทูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  เพียรพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐธัณ  ศักดี
 
1. นางสาวฐิตารีย์  แก้วประสิทธิ์
2. นางสาวนันทิดา  กังสดาน
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประไพพร  ขันตี
2. เด็กหญิงพิมมาดา  วงค์พาศกลาง
3. เด็กหญิงวาสนา  มรกต
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยยนต์
 
1. นางสาวเฉิดฉาย  จันทสุข
2. นางสาวบงกช  คชรินทร์
3. นางสาวกนกพร  ศิลมั่น
4. นางสาวศรัญญา  พิลาวรรณ์