สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผดุงอิสลาม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชญภา  สุวรรณบุบผา
 
1. นางสาวซารีอะห์   ซอเซ็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายวรวิช  บุญเสริม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสตกมล  วังสะตัง
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอิศรา  วันหวัง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  ยะไม
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวพรวดี  แชมะละกอ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงอุษา  หมัดยูนุ
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวชลดา  วัฒนเวช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจ๊ะดิ
2. เด็กหญิงวิจิตรตา  และเยาะ
3. เด็กหญิงอัฟนาน  คล้อลมัย
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
2. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนงนภัส  ฟันเดะ
2. นางสาวสลินดา  วันหมัด
3. นางสาวอทิตยา  ปานโด๊ะ
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
2. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิตมณี  ลีงอย
2. เด็กหญิงภัทรภัทร  วันมาน
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
2. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เจริญสุข
 
1. นางสมจิตต์  วงษ์ศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายปัญญากร  ยุกตานนท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยะก๊บ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงดาศิกานต์  ปะสะเละ
 
1. นางสมจิตต์  วงษ์ศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอาริตา  ิอิบรอเฮม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยะก๊บ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายชาคริต  วันนุ
2. เด็กชายปุระชัย  อาดำ
3. เด็กชายอิสรา  ชูชื่น
 
1. นางซันมา  หวังการะแน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  อิบรอเฮม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุชา  ดะแอ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.62 เงิน 4 1. เด็กหญิงวาสนา  นิเงาะ
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  เรืองเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอิมรอน  เนียเซ็น
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอทิตยา  ทิพย์สุวรรณ์
2. นางสาวอภิญญา  กลิ่นมาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอิมรอน  เนียเซ็น
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ยะไม
 
1. นางสาวรัตนาภร  หมัดหวัง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริมา  เปลี่ยนอำรุง
 
1. นางสาวรัตนาภร  หมัดหวัง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงญาดา  อยู่ถาวร
2. เด็กหญิงณัฐมล  ตานี
 
1. นางสาวรัตนาภร  หมัดหวัง
2. นางสาวสลีลา  หอมสุวรรณ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัสนา  เนตรทิพย์
 
1. นางสาวรัตนาภร  หมัดหวัง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายอัครกรณ์  วรรณะ
 
1. นางสาวสลีลา  หอมสุวรรณ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวชลลดา  เสล็ม
2. นางสาวตัสนีม  รอเซ็น
 
1. นางสาวปวีณา  เนียเซ็น
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ยีมิน
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารุณี  เจ๊ะกุนี
2. เด็กหญิงนัสริน  วังชัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ยีมิน
2. นางสาวปวีณา  เนียเซ็น
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนายุทธ  ฝาอิดิน
2. นางสาวรัศมี  รักญาติ
 
1. นางสาวปวีณา  เนียเซ็น
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ยีมิน
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายกิตติศักดิ์  ทรงซัน
2. นายธนัท  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวปวีณา  เนียเซ็น
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ยีมิน