สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผดุงอิสลาม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชญภา  สุวรรณบุบผา
 
1. นางสาวซารีอะห์   ซอเซ็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายวรวิช  บุญเสริม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวพรวดี  แชมะละกอ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงอุษา  หมัดยูนุ
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจ๊ะดิ
2. เด็กหญิงวิจิตรตา  และเยาะ
3. เด็กหญิงอัฟนาน  คล้อลมัย
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
2. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.62 เงิน 4 1. เด็กหญิงวาสนา  นิเงาะ
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  เรืองเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอิมรอน  เนียเซ็น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอทิตยา  ทิพย์สุวรรณ์
2. นางสาวอภิญญา  กลิ่นมาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอิมรอน  เนียเซ็น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัสนา  เนตรทิพย์
 
1. นางสาวรัตนาภร  หมัดหวัง