สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผดุงอิสลาม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอิศรา  วันหวัง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  ยะไม
 
1. นางสาวซารีอะห์  ซอเซ็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวชลดา  วัฒนเวช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ริสมัน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวชลลดา  เสล็ม
2. นางสาวตัสนีม  รอเซ็น
 
1. นางสาวปวีณา  เนียเซ็น
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ยีมิน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารุณี  เจ๊ะกุนี
2. เด็กหญิงนัสริน  วังชัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ยีมิน
2. นางสาวปวีณา  เนียเซ็น
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายกิตติศักดิ์  ทรงซัน
2. นายธนัท  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวปวีณา  เนียเซ็น
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ยีมิน