สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิชาภรณ์  ห่อคำ
 
1. นางอุษาวดี  ศรีสมพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาริษา  อิศรางกูล
 
1. นางอุษาวดี  ศรีสมพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญสยาม  ภิรมกิจ
2. นายปรัชญา  โตมี
 
1. นางอุษาวดี  ศรีสมพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุจีรา  จิตอารีรัตน์
 
1. นางประภาวรินทร์  ภิรัตน์สุภาศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองนอก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองนอก
 
1. นางประภาวรินทร์  ภิรัตน์สุภาศิริ
2. นางสุภานัน  สัตบุศย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกานต์  หนูชัยแก้ว
2. นางสาวณัฐวรรณ  ผลจันทร์
 
1. นางสุภานัน  สัตบุศย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  ราชิวงศ์
2. นายธนากร  พิมวงค์
3. นายมัติกร  ตองสี
 
1. นางเกศรา  คุ้มภัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศรีสกุล  ตั้งยิ่งยง
2. นางสาวศิริลักษณ์  ยาวะโนภาส
3. นางสาวแก้ววารินทร์  วงค์จันทร์แดง
 
1. นางโศจิกานต์  สตาภรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวพก
2. เด็กหญิงนภัชชา  แสนช่าง
3. เด็กหญิงนฤมล  คฤหัสถ์สุขศรี
4. เด็กหญิงวรรณพร  สกุลน้อย
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ลีพรม
 
1. นางสาวธัญรดี  วิชาจารย์
2. นางกัญญาวรรณ  รุ่งกำจัด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาวชนัษฎา  ศรุติโกสุม
2. นางสาวนุชิตา  ศรีชื่น
3. นางสาววรัชญาภรณ์  ดาสน
4. นางสาวศศิตา  กริ่มใจ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมมาลัย
 
1. นางสาวธัญรดี  วิชาจารย์
2. นางกัญญาวรรณ  รุ่งกำจัด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตราภรณ์  จันดากรณ์
2. นายธีรไนย  ไพรสัณฑ์
 
1. นางสาวธัญรดี  วิชาจารย์
2. นางกัญญาวรรณ  รุ่งกำจัด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เรืองพิมาย
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชพล  ชัยจรินันท์
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ตองชาย
 
1. นางสาวพรภินันท์  สิริปรีดานนท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจุติโชติ  โฉมเขียว
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแก้ววารินทร์  วงค์จันทร์แดง
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  ชัยจรินันท์
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ตองชาย
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันดา
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กวางฮี๋กุล
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  แพงมาพรม
3. เด็กหญิงชนินาถ  น้ำใส
4. เด็กหญิงนภสวรรณ  ทับภู
5. เด็กหญิงพรลภัส  ไพรสยม
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญรอด
 
1. นางนงนุช  ศรีราษฎร์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญดาพร  ทองคำสุข
2. นางสาวธนวรรณ  จันทร์เกิด
3. นางสาวพรรณภา  อ้วนตุ้ย
4. นางสาววิภาดา  วงษ์พระจันทร์
5. นางสาวเบญญา  ผ่องสอาด
6. นางสาวเสาวภา  บัวแสง
 
1. นางนงนุช  ศรีราษฎร์
2. นางสรัสนันยา  โพนสนิท
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาริกา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ลีพรม
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงประเสริฐ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคทาธร  คงนคร
2. เด็กหญิงปัฐมากร  ปุดชี
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงประเสริฐ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ  เจริญผล
2. นายวีรยุทธ  โหยหวล
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงประเสริฐ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภา  แสงอรุณ
2. เด็กชายธนดล  สีห์สุรัติ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงประเสริฐ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  ดาน้ำคำ
2. นางสาววราพร  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงประเสริฐ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายวิศาล  น้อยอินทร์
2. นายสุภโชค  เสาวรัตน์
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงประเสริฐ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจุติโชติ  โฉมเขียว
2. นายชนาธิป  กรมเกตุ
3. นายธนภัทร  ชื่นบาน
 
1. นายภิภพ  สุขประสงค์
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนลรัตน์  โพธิ์ประเสริฐ
2. นายจิตรภานุ  ปั้นทอง
3. นางสาวชลฎา  พรรณเรณู
4. นางสาววรรณพร  เป้พุฒ
5. นางสาวสุภาพร  สุขมา
6. นางสาวอภิมุข  โสภณ
 
1. นางจามรี  ศรีถาพร
2. นางสาวจีรประภา  แจ้งเอี่ยม
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวพก
2. เด็กหญิงนฤมล  คฤหัสถ์สุขศรี
3. เด็กหญิงวรรณษา  บัวพก
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นางสาวจีรประภา  แจ้งเอี่ยม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจวิพัฒน์  ชาวนา
2. เด็กหญิงยศธร  บุญมานำ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ลีพรม
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นางจามรี  ศรีถาพร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ตองชาย
2. เด็กหญิงปาริชาต  บุญต้อ
3. เด็กหญิงพัชริดา  ปานสี
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นายภิภพ  สุขประสงค์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริสา  คุดพูล
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  เสมี
3. เด็กหญิงสุพรรณิษา  วงศ์พระจันทร์
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นายเดชา  ตรีพรหม
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ใบทอง
2. นางสาวกัญญาพัชร  ปิตรัมย์
3. นางสาววริศรา  เขียวคำ
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นายสุระกิตติ์  สุทธากร