สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงรติมา  กลจักร์
 
1. นางสาวจินตนา  อุ่นจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาววรรณวิษา  ทองมี
 
1. นางสาวจินตนา  อุ่นจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขจรเพ็ชร์
 
1. นางกมลวรรณ  แจงประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวสุนิสา  พัฒนวีนากุล
 
1. นางกมลวรรณ  แจงประดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51.42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสิริธร  ชาวบล
 
1. นางสาวจินตนา  อุ่นจิตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายรัตณพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางวราวรรณ  สุขขี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายณัฐวุฒิ  กวยทอง
 
1. นางโสภา  จำปาโอ้ก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  นงค์พยัค
 
1. นางสาวนันทิกา  สระพรหม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอัยลดา  จำปาโอ้ก
 
1. นางสาวนันทิกา  สระพรหม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงทักษิณา  ขันแขง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจใส
3. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   เทพบรรทม
 
1. นางเรียม  พรรณหาญ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวปณภรณ์  กุลศรี
2. นางสาวสุดารัตน์   กาญจนกำยาน
3. นางสาวอรัญญา  อยู่ปากพลี
 
1. นางเชาว์นิจ  คำมาก
2. นางสาววรรณวิภางค์  ชื้อตระกูล
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 1. นางสาวปรางสกุล  สุดจิตร์
2. นางสาววารุณี  ภูเต้านาค
3. นางสาวเกวลี  นวลจันทร์
 
1. นางสาววรรณวิภางค์  ชื้อตระกูล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
2. เด็กชายภูริ  มีมั่งคั่ง
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  คงอินทร์
2. เด็กชายปณวัตร์  วังช่วย
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตรัยรัตน์  ดำคลองตัน
2. นายธนกร  แก้วประพันธ์
3. นายสันดุษิต  รอดวัด
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติพร  ญาติสังกัด
2. เด็กหญิงนฤมล  จุ้ยกระโทก
3. เด็กหญิงบุษบง  อาทร
4. เด็กหญิงบุษบา  อาทร
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  กกกระโทก
 
1. นายวีระยุทธ  โอชำรัมย์
2. นางณภัทร  ศิริบุญ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นางสาวธนิสร  ช่างปลูก
2. นางสาวสุทธาทิพย์  สมณะ
3. นางสาวสุธิดา  ย่างกุ้ง
4. นางสาวแสงมณี  เชื้อวงษ์
5. นางสาวโสรญา  นาคทองดี
 
1. นายวีระยุทธ  โอชำรัมย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายวัชรพล  จิตรน้อม
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ปล้องทอง
 
1. นายวีระยุทธ  โอชำรัมย์
2. นางณภัทร  ศิริบุญ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 1. นายสหชัย  ภู่ทะวงศ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ปานโพธิ์ศรี
 
1. นายวีระยุทธ  โอชำรัมย์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรพิมล  ไสยรส
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุญชด
 
1. นายสมเกียรติ  จิตรงาม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74.17 เงิน 4 1. นางสาวสุดารัตน์   กาญจนกำยาน
2. นางสาวเบญจวรรณ  ตรีวงษ์
 
1. นายสมเกียรติ  จิตรงาม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรนภา  แสนผาสุข
 
1. นางทับทิม  ศุภศิริ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่กลาง
2. นายธนพล  จันทร์ศิริ
3. นายพันธกานต์  สีดำ
4. นายมณฑล  ลือชา
5. นายสหพล  ดียิ่ง
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระวัฒน์  คงคา
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนาตาลี  น้อยใหญ่
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  คงคา
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพันธกานต์  สีดำ
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณธิภา  แสงทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พิณแพทย์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงธรรณภัทร  บุญมา
4. เด็กหญิงพรวิวัฒน์  พ่วงชื่น
5. เด็กหญิงวิยะดา  ดีมัน
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีตัน
7. เด็กหญิงสตรีรัตน์  มีสัตย์
8. เด็กหญิงสุภัสรา  โสภาลุน
 
1. นางทับทิม  ศุภศิริ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จั่นมาก
2. เด็กชายทรงชัย  สืบจากจุล
3. เด็กชายธีรพงษ์  สุขใส
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีใส
5. เด็กชายนฤนาถ  นกแก้ว
6. เด็กชายมินธดา  พลเวียง
7. เด็กชายสืบพงษ์  ยิ่งประเสริฐ
8. เด็กชายอิทธิพล  มุ่งมงคล
 
1. นายธนู  มีอาษา
2. นายวีระยุทธ  โอชำรัมย์
3. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  ทวีงาม
2. นายชลชนก  ศรีสวัสดิ์
3. นายธนพล  จันทร์ศิริ
4. นายพงศกร  ชื่นชอบ
5. นางสาวมัลลิกา  วัฒนภักดี
6. นายวรวิทย์  สิงหวิบูลย์
7. นายวรากร  พูลทรัพย์
8. นางสาวศุภรดา  ยิ่งประเสริฐ
9. นางสาวศุภรัตน์  จอมอ๊อด
10. นายอภิสิทธิ์  มณีมาตร
 
1. นายเทวินทร์  หาญวีรกุล
2. นางสาวเบญจวรรณ  ลอยประโคน
3. นางสาวนันทิกา  สระพรหม
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทุติยาภรณ์  ผ่องจิตร
2. นางสาวศุภวรรณ  ดวดกระโทก
 
1. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
2. นายธนภัทร  ดวงประชา
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  เมืองสุข
2. นายปุณญวิชย์  ศรีอำคา
3. นางสาวอุบลวรรณ  คงจุล
 
1. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
2. นายธนภัทร  ดวงประชา
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมณฑล  ลือชา
2. นางสาวสุพรรณิการ์  พุทธวงศา
 
1. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
2. นายธนภัทร  ดวงประชา
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วันไชย
2. เด็กหญิงทักษิณา  ขันแสง
3. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  สุนันทา
4. เด็กหญิงบุษกร  แสนดี
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สงเคราะห์
6. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  เทพบรรทม
 
1. นางเสาวณีย์  อิ่มจิตต์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิสาชล  เภรีวงศ์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ปานน้อย
 
1. นายธนภัทร  ดวงประชา
2. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐริดา  คุ้มกิจ
2. นางสาวศศิณา  ชูอาษา
3. นางสาวศุภวรรณ  ดวดกระโทก
 
1. นายธนภัทร  ดวงประชา
2. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤดี   นวลโฉม
2. นางสาวภาวดี  อาษาคง
3. นายสุรพัศ  ผ่องผิว
 
1. นางวัลภา  อุ่นเรือน