สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  ธงรัตนะ
 
1. นางโชติกา   ประณตนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขประสงค์
 
1. นางโชติกา   ประณตนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยศบรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวชลลดา  วิสุมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวบุญสิตา  วันทอง
 
1. นางสาวชลลดา  วิสุมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรลดา  สุขชม
 
1. นางสาวนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิสาชล  ขวัญอยู่
 
1. นางสาวแววนภา  พระเพ็ชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกตุนุช
 
1. นางอรพิน  โสภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนานันท์  ศรีมงคล
 
1. นางอรพิน  โสภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราวณา  บุญมี
2. นางสาวสุชีรา  ฉลาดถ้อย
3. เด็กชายสุเทพ  ศรศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
2. นางสาววนิดา  อยู่เย็น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญวรัตม์  เกตุแก้ว
2. นางสาววรรณาลักษณ์  จันทรี
3. นางสาวสุทธิดา  แตงโสภา
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลวรรณ  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาววนิดา  อยู่เย็น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวรพิพรรณ  วิทยาภรณ์
2. นายสิทธิชัย  สายสวัสดิ์
 
1. นางสาววนิดา  อยู่เย็น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายลัชชา  มาประเสริฐ
 
1. นางจิตติมา  ปานเขาแดง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรินทร์  ทองอรุณ
 
1. นางนพรัตน์  ทวีทรัพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณษา  เพ็ชร์นิล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปิดตามาตา
3. เด็กหญิงอนามฤณ  แสงทวี
 
1. นางณีรนุช  สารกาล
2. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนายุทธ  โด่งดัง
2. นางสาวบุษบาวรรณ  มะลิทอง
3. นายอธิวัฒน์  เรืองรองธรรม
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นางนพรัตน์  ทวีทรัพย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ศร
2. เด็กหญิงวรรณชนก  ทองอร่าม
3. เด็กหญิงวรรณภา  สิมัยนาม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
2. นางกฤษณา  บำรุงกิจ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษณุพงศ์  กีรติผจญ
2. นางสาวสิรภัทร  รุ่งเรืองบูรณะกุล
3. นางสาวอัญยริญย์  หาญณรงค์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
2. นางอำนวย  รัศมี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงปริญรัตน์  จิตรสะอาด
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาศิริ  มหาทรัพย์
2. นางสาวอนัญญา  พรมชัย
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวนฤมล  พิมมณี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขชื่น
 
1. นางสาวเพ็ญวดี  ปัตนัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. นายอนุวัฒน์  มะลิลา
 
1. นายไพรัช  เพ็ชรรุ่ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรียา  สอาดศรี
2. นางสาววรรณพร  แดงหนูงาม
3. นางสาววราพร  ชูสนิท
 
1. นางมัลลิกา  เจริญศิริ
2. นางจีระนันท์  อุทัชกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  เทศทอง
2. นางสาววิชุดา  ศรีโสภา
3. นายอนันตชัย  ซังเจริญ
 
1. นางพัชรี  ช้อนแก้ว
2. นางสาวดลนภา  พงษ์ทรัพย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติชา  พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นายวันชัย  นราวงษ์
2. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  ใจบุญ
2. นางสาวโสรญา  บุญประกอบ
 
1. นางพัชรี  ช้อนแก้ว
2. นางสาววันทนี  ทาทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัญชิดา  ชินพันธ์
2. นางสาวนิลาวัลย์  ทองอรุณ
3. นางสาววัชราภา  ภาษี
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
2. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  ภู่ผึ้ง
2. นายวัฒนศักดิ์   กิตติวาณิชวงศ์
3. เด็กหญิงสุมิตตา  นกสกุล
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
2. นายวันชัย  นราวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงษ์  ศิวะกฤษณะกุล
2. นางสาวปวิตรา  รอดประเสริฐ
3. นางสาวปวิมล  รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวพรนภา  อาจสว่าง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกีรติ  พัดชา
2. นางสาวจุฬารัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  เป๋อรุณ
2. เด็กชายอิทธิพล  น้ำทิพย์
 
1. นางเกศกนก  นันตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตตะวัน  เตชะ
2. เด็กชายศราวุธ  เอื้อดี
 
1. นางเกศกนก  นันตา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  เคนดี
2. นายธนวัฒน์  เพ็ชรเรือง
3. นายปิรามิต  น้ำทิพย์
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
2. นายพัฒนาการ  จิตรมิตร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาญวนิชชากุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล
3. เด็กหญิงสวิตตา  เปลี่ยนศรี
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขวัญพะวุ้น
 
1. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
2. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธ์ชมภู
2. นางสาวนภัสกร  จุนทะเส
3. นางสาวสุกานดา  แพงศรี
4. นางสาวสุทธิดา  แสงทอง
5. นางสาวอนุวรรณ  สมศรี
 
1. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
2. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาศิริ  มหาอุดมทรัพย์
2. นายพัณฑกานต์  เชยชื่น
3. นางสาวสิรินพร  พันธ์เพิ่มพูน
4. นายอนุวัฒน์  มะลิลา
5. นายอภิสิทธิ์  รูปสม
 
1. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
2. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อังกาทิพย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนศิริ
 
1. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
2. นางสาวดนิตา  สืบวงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  หนีภัย
2. นายศุภกร  สุขชม
 
1. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
2. นางสาวดนิตา  สืบวงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิตย์ฐา  บุญเพ็ง
2. นางสาวชนิษฐา  เพ็ชรประยูร
3. นางสาวธิติมา  นิลโต
4. นางสาวนพัทธนันทน์  พูลศิลป์
5. นางสาวปนัดดา  มีทา
6. นางสาวประภัสสร  บุญยิ่ง
7. นางสาวมณิสรา  ชื่นวงษ์
8. นางสาวศศิธร  เจริญขำ
9. นางสาวอัญชนิกา  เหล็กเทศ
10. นางสาวเรียงพิมพ์  สมมาตร์
 
1. นางสาวสมใจ  ทรัพย์ศรีศุภชัย
2. นางสาวอรฤทัย  ปานทอง
3. นางกิตินัทธ์  ขันอาษา
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70.77 เงิน 7 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โคมละออ
2. เด็กชายสุทัสสะ  มณีรัตน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาตรจรัสเพชร
2. นางโรสริน  แสงทอง
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาลย์  สุตนนท์
2. นางสาวพัทรินทร์  นิพพาน
 
1. นายธราธร   ประณตนันต์
2. นายพิชัย  ปิ่นทอง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาริสา  เส็งหนองแบน
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบริพัฒน์  จำสัตย์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  สินอ้วน
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรประภา  ทองอินทร์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เวียงจันทร์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุปราณี  ชมชื่น
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ประทุมเลิศ
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  ทองเติม
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงตา  พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  โลกนิมิตร์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิวิลัย
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีรพร  เฉลิมเกตุ
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุดใจ
3. เด็กชายเทพบัญชร  ชูนาม
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคชาภรณ์  ชินวร
2. นางสาวณฐชา  อินทร์จันทร์
3. นางสาววรินธร  สมานมิตร
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เวียงจันทร์
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวสุธา  จั่นเพ็ชร
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  จำปาแดง
2. นายธนรัตน์  ประกอบแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เอี่ยม
4. นายปรเมธ  กันเขียว
5. เด็กหญิงปุณฑริก  พอกพูล
6. เด็กชายพนธกร  คงชุ่ม
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
8. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญมี
9. นางสาวรติ  รุ่งกลิ่น
10. นางสาวศศิธร  เสวยสุข
11. นางสาวสุนิสา  สร้อยระย้า
12. นางสาวอนุสรา  อ่อนนิ่ม
13. เด็กชายอัษฎาวุธ  เวียงจันทร์
14. นายเกรียงไกร  เปรมปรีดิ์
15. เด็กชายเจษฎาพร  รงค์นคร
 
1. นายกร  ท่ากลาง
2. นางสาวเสาวณีย์  ไตรยอรุณ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิสา  สร้อยระย้า
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมชาย  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัญญา  มีศิริ
 
1. นางสาวอุษา  สรหงษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  คุ้มวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญศิริ  อรนนท์
3. เด็กชายพัชรพล  ทองกำเหนิด
4. เด็กหญิงมนพร  แก้วอินธิ
5. เด็กหญิงรวิพร  ป้อมทอง
6. เด็กชายรัฐพล  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงอัญชิสา  เนียมหอม
8. เด็กชายโชติวัฒน์  นพบุญนาค
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชญานนท์  จรัสทอง
2. นางสาวทิพย์สุภางค์  พรมสวัสดิ์
3. นายพงศธร  ชำนาญกิจ
4. นางสาวพิชญดา  ใจทอง
5. นางสาววรรณกานต์  สุวรรณกล่อม
6. นายวรวิช  ปรมวาณิช
7. นายอัครวินท์  กุศลส่ง
8. นางสาวอัญมณี  บรรดา
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุรพร  ภิรมย์เกษร
2. เด็กหญิงธัญญา  เวชกิจ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  อรุณกูล
4. เด็กชายภูบดินทร์  นาคคล้าย
5. เด็กหญิงมานิตา  สินทรัพย์เกษตร
6. เด็กชายสุทัสสะ  มณีรัตน์
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  กล้องแก้ว
2. นางสาวชนิตา  ศรีเกื้อกลิ่น
3. นางสาวธนาพร  ราษฎร์เจริญ
4. นางสาววิมลมณี  รัตนวิมล
5. นางสาวสุวนันท์  ขำโคกกรวด
6. นางสาวอริษา  มะลิบุญ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันทุม
2. นางสาวกัลยาณี  กล้องแก้ว
3. นางสาวฑิตยา  ศรีงาม
4. นายดลสุข  แก้วมณี
5. นางสาวดวงกมล  อู่ทรัพย์
6. นายทัศนัย  ขุมกระโทก
7. นางสาวธนาพร  ราษฎร์เจริญ
8. นางสาวนฤมล  ดวงรัตน์
9. นางสาวนิสาชล  ขวัญอยู่
10. นายพีระพล  จันทสิง
11. นางสาววิมลมณี  รัตนวิมล
12. นางสาววิลาวัลย์  มิ่งมิตร
13. นายศุภชัย  สินธุชัย
14. นางสาวสุวนันท์  ขำโคกกรวด
15. นางสาวสุวรรณา  พัวตะมะ
16. นางสาวอริสา  มะลิบุญ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
3. นายสันติศักดิ์  ยวงปรางค์
4. นางสาวชาริณี  โกกสูงเนิน
5. นางสาวนารีรัตน์  ชูสุข
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมทรัพย์
2. นายจีรวัฒน์  มูลเสถียร
3. นางสาวจุฑาธิป  จำเริญพร
4. นางสาวดวงธิดา  พันธุ์เมฆา
5. นายพงศธร  ชำนาญกิจ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  น้ำทิพย์
 
1. นางรัชดาภรณ์  ลิ้มศิริชัย
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลพันธ์รัตน์  วิริยกสิกร
2. นายจิรศักดิ์  คงศิลป์
3. นางสาวดวงธิดา  พันธุ์เมฆา
4. นางสาวนภัสกร  อาจหาญ
5. นางสาวพลอยไพลิน  วรวงษ์
6. นายภาคภูมิ  เจริญขำ
7. นายวรวิช  ปรมวาณิช
8. นางสาวสมีนณา  อรุณกูล
9. นางสาวสุวนันท์  ขำโคกกรวด
10. นางสาวเกษสริน  ทวีทรัพย์
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางอรัญญา  มะโนธรรม
3. นายสันติศักดิ์  ยวงปรางค์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชยา  จันทอง
2. นางสาวจุฬารัตน์  กล่อมสูงเนิน
3. นางสาวพรนภา  สิงห์โตคีรี
4. นางสาวพัสวี  นะมา
5. นางสาวภัคจิรา  เนตร์ประมงค์
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีทอง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ชาญวนิชชากุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อังกาทิพย์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขวัญพะงุ้น
 
1. นางศิริพร  ชาติทอง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาธิป  จำเริญพร
2. นางสาวนันทวัน  พานเงิน
3. นางสาวเกษสริน  ทวีทรัพย์
 
1. นางศิริพร  ชาติทอง
2. นางสาวนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทชพร  มะณี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คชวงษ์
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
2. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรชนก  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปล้องไม้
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนานันต์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นายปฏิมากรณ์  แก้วสถิตย์
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงนวินดา  รุ่งเจริญ
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญภัส   วงษ์สง่า
2. นางสาวรุจจิรา  ชมภู
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กงแก้ว
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
2. นางสาวภูณิษศา  วงค์ดวง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงเงิน
2. เด็กชายฟ้าสีทอง  น้ำทิพย์
 
1. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  หมั่นมา
2. เด็กชายเนติพัฒน์  สุกใส
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ซาวทองคำ
2. นายธีรพัฒน์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
2. นางสาวภูณิษศา  วงค์ดวง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติคุณ  ปริญญาประเสริฐ
2. นายณัฐนนท์  สมานเพื่อน
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภูมิ  กมลคร
2. นายจิรายุ  รุ่งเรือง
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักเมือง
2. เด็กหญิงภัฑราณิษฐ์  สงวนพวก
3. เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันชัย  แซ่เจี่ย
2. นายสัญญา  ผดุงนึก
3. นางสาวสุทธิดา  แตงโสภา
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศิษฎ์ภูมิ  มหาโชค
2. นายโชดิวัต  ภู่เงิน
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัฑราณิษฐ์  สงวนพวก
2. เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง
3. เด็กชายเนติพัฒน์  สุกใส
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันชัย  แซ่เจี่ย
2. นายศิริพงษ์  พึ่งทอง
3. นายอภิสิทธิ์  รูปสม
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนานันต์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเพ็ง
3. นายเศวต  ศรีเศวต
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณป์ธิมา  จันตา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทินนา
3. เด็กหญิงโชตนา  ดาราภูมิ
 
1. นางจิราภรณ์  แสวงดี