สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนาวีกานต์  ชัยภูมิ
 
1. นายวิสิทธิ์  ตองติดรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวยุวพร  สรเลขกิตติ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายทิพย์วดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายจักรพงษ์  รับความสุข
2. นางสาวพัชราภรณ์  เข็มทอง
3. นางสาวอาทิตยา  น้อยเสนา
 
1. นางสาวสายฝน  ศิริมนตรี
2. นายวัลลพ  แดงน้อย