สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวจตุพร  บุญเรือง
 
1. นางวาสนา  รอดประเสริฐ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.85 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันต์นภัส  แจ่มใส
2. เด็กชายปกรณ์  แก้วมณี
 
1. นายประยูร  ศรีสว่าง
2. นายบริรักษ์  กุศลส่ง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.34 เงิน 5 1. นายชาญณรงค์  ศรดอนไพร
2. นางสาวสุจิตรา  พันทา
 
1. นายประยูร  ศรีสว่าง
2. นายบริรักษ์  กุศลส่ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีราวัฒน์  อัตเจตนา
 
1. นางนงนุช  พรมณี