หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 83 202 127
2 006 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 35 92 42
3 010 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 91 253 147
4 011 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 38 102 50
5 012 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 59 122 82
6 015 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 44 98 70
7 019 โรงเรียนองครักษ์ 62 233 118
8 020 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 24 57 33
9 001 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 27 57 39
10 017 โรงเรียนเมืองนครนายก 15 44 22
11 018 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 37 84 54
12 002 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
13 021 โรงเรียนดาวทอง 9 9 9
14 007 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 12 32 14
15 008 โรงเรียนนายกวัฒนากร บ้านนา 4 7 4
16 009 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 13 35 19
17 013 โรงเรียนผดุงอิสลาม 29 43 37
18 016 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 22 42 23
19 014 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 17 36 30
20 003 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 1 2 1
21 004 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 1 1
รวม 623 1551 922
2473

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]