หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 224 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 225 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 243 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 244 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 245 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 246 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 221 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 2 ห้อง 223 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 231 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 232 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 236 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 235 6 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]