สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงโสภิดา  ศรีน้อย
 
1. นางสาวฉัตรชนกานต์  เปรมพัฒนพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  บุญศิริกุลรัตน์
 
1. นางสาวรติพร  หุ่นภู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมสังวาลย์
 
1. นางสาวธนัญญา  บัวชุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วรรณวิวรณ์
 
1. นายฉัตรชัย  เจริญแนว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ใจตรง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   มูลจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  โหมดงาม
 
1. นางสาวไพเราะ  เพ็ชรดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  ยาตาล
 
1. นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  จูมรักจันทร์
 
1. นางสาวเนตรศราง  อำนวยนาถพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษณรัตน์  ลิมปนวิสุทธิ์
 
1. นางสาววรรณา   เชาว์พานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิชา  เพ็งกลัด
 
1. นางสาวลัดดา  ทองเหม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงนันท์ธีรา  ศุภกิจกาญจนา
 
1. นางสาวรุจินันท์   ดวงจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงศศิกร  อังกูรสุทธิพันธ์
 
1. นางกานดา  เจริญพัฒนสมบัติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  กกใบงาม
 
1. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสมเพชร  หนูอ้น
 
1. นางอุบล  นาคใหญ่
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายวีรพัฒน์  สรงพรมทิพย์
 
1. นางธารทิพย์  สิกขมาน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวฐิติชญา  ไพบูลย์
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทิพย์ไสยาสน์
 
1. นางสาววรรณา   เชาว์พานนท์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายธนิสร  ศิริกุล
 
1. นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  พิมพ์ใจใส
 
1. นางสาวศรีประไพ  โชติประวิทย์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวสิตานัน  เพิ่มพงศาเจริญ
 
1. นางฐรัชญ์นันท์  ร้อยอำแพง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายวราวุฒิ  ม่วงอยู่
 
1. นางสาวธนัญญา  บัวชุม
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวฐิตารีย์  ไพบูลย์
 
1. นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวขวัญจิต  ยะวังพล
 
1. นางสาวฉัตรชนกานต์  เปรมพัฒนพันธ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวณิชกานต์  สัตยกมลฉัตร
 
1. นางสุวีณา  เดือนแจ้ง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวอรพิน  แก้วสุขใส
 
1. นางสาวนันทิยา  รักราษฎร์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวทักษพร  บุญนิยม
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีราจันทร์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวสุธิมา  โกมลสิงห์
 
1. นางธารทิพย์  สิกขมาน
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นายวรโชติ  เคนจันทึก
 
1. นางสาวเนตรศราง  อำนวยนาถพงศ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายณัฐชนนท์  ทองบุญโท
 
1. นางสาวนิตยา  มูลทองชุน
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 15 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวเกศริน  บรรจงปรุ
 
1. นางสมพิศ  จงมีสุข
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาววรัญญา  อยู่ชัยกิจ
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสมศักดิ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  สุวรรณา
 
1. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เอกตาแสง
 
1. นางอัญชลี  สุวรรณวิสัย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ปทุมทอง
 
1. นางลัดดา   กณะโกมล
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงวริษฐา  เข็มทอง
 
1. นางนางวไลพร  แกระวงค์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงชณิดา  อังสุพานิช
 
1. นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงปสุตา  เลิศวงศ์ธรรม
 
1. นางสิรภัทร  แหวนสว่างเพ็ชร์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ฤกษ์ประทานชัย
 
1. นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จุดอน
 
1. นางอภิรดี  มณีประเสริฐ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงชนิดาภา  มาลัยกฤษณะชลี
 
1. นางสาวรุจินันท์   ดวงจันทร์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วศรี
 
1. นางอุบล  นาคใหญ่
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธฤตมน  ศิริพิน
 
1. นางจำนงค์  พุทธศาวงษ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หาสีสุข
 
1. นางอลิสา  สารอต
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สามงามน้อย
 
1. นางสาวเมธาวี  ศรีสมบูรณ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวาริน  คำใส
 
1. นายชยพล  จันทราภาส
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา  งามโรจน์
 
1. นางสาวฉัตรชนกานต์  เปรมพัฒนพันธ์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มจำรัส
 
1. นางนิตยา  พ่วงเดช
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวตรีทิพ  ขลุ่ยทองคำ
 
1. นางพีรภาว์   จิตต์หาญ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 46.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายธีรภัทร  บุญมาก
 
1. นางสาวเมธาวี  ศรีสมบูรณ์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนภัสกร  อัมพรเดช
 
1. นางนิตยา  พ่วงเดช
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวรัญชิดา  กลิ่นกำเนิด
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ชัยสนิท
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 43.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวอลิษา  พุ่มรัก
 
1. นางอลิสา  สารอต
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเข
 
1. นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวอรปรียา  กำปั่นทองคำ
 
1. นางฐรัชญ์นันท์  ร้อยอำแพง
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวชญาฎา  จิรธนาภิรมย์
 
1. นางสุวีณา  เดือนแจ้ง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  เขียวสังข์
 
1. นางอุไร  โมระมัต
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวชมพูนุท  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาววาทินี  ชูคันหอม
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 36.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  เชิดชูชีพ
 
1. นายชยพล  จันทราภาส
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวชนัฐตา  เสร็จกิจดี
 
1. นางสาวฉัตรชนกานต์  เปรมพัฒนพันธ์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวอายารี  เพ็ชรบริบูรณ์
 
1. นางอุบล  นาคใหญ่
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวปวีณ์พร  ธนาโชคพัฒนพงษ์
 
1. นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นายสนธยา  สันทัดรบ
 
1. นางจำนงค์  พุทธศาวงษ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 11.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวศุภนิดา  บุมี
 
1. นางอัญชลี  สุวรรณวิสัย
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นางสาววาสินี  แก้วใส
 
1. นางสาวนิตยา  มูลทองชุน
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  อินทร์มีสุข
 
1. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชูวงษ์วาน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชาวสวนเจริญ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิแสน
 
1. นางสาวเนตรศราง  อำนวยนาถพงศ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงลาวัณย์  รักอาชีพ
 
1. นางสาวไพรินทร์  ขุนศรี
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงสุจารี  เกียรติพจนจินดา
 
1. นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐติกาล  รุผักชี
 
1. นางสาวทัศนีย์  รุผักชี
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แมลงทับ
 
1. นางนันทิยา  สุวรรณรัตน์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  คงกิ้ม
 
1. นางสกุลรัตน์  พันทวีศักดิ์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.9 เงิน 9 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงอพัชชา  ตรานกแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  ปราชญ์เวทย์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กชายวริศ  ศิริยทรัพย์
 
1. นางสิรภัทร  แหวนสว่างเพ็ชร์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชุติมน  สระทองฮ่วม
 
1. นางสาวขณิศรา  ต้นสอน
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 12 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จ้อยทองมูล
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีราจันทร์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิริอุมา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์   อาศุวณิชย์พันธุ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ดอนเสือ
 
1. นางอัญชลี  สุวรรณวิสัย
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53.9 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กชายศิวพล  รักพลวงศ์
 
1. นางอุบล  นาคใหญ่
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวศศินา  ขุนหมื่น
 
1. นางภัชรา  จิตสงบ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวอักษิพร  ศรีสุข
 
1. นางขนิษฐา  ปราชญ์เวทย์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาววสิกา  ชูรอด
 
1. นางฐรัชญ์นันท์  ร้อยอำแพง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวพิชญธิดา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวศิริญา  อยู่สุข
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวภัสสร  ทองสุดยอด
 
1. นางนันทิยา  สุวรรณรัตน์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายชมรัตน์  ห่วงแสง
 
1. นางสาวไพรินทร์  ขุนศรี
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 7 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวสุนัญญา  เรืองเดช
 
1. นางธนมนตร์  แย้มกลิ่น
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญ์นรี  จันทโคตร
 
1. นางสาวนัฒริยา   ปิ่นทอง
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจิรนันท์  ศรีพิจารณ์
 
1. นางผจงจิตร  เกิดหิรัญ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายกันตวิชญ์  ตันติเวชวรลักษณ์
 
1. นางสาวนิตยา  มูลทองชุน
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  สาโดด
 
1. นางสาววิมลวรรณ  แซ่ลี้
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กชายธงชัย  ทองมีสิทธิ์
 
1. นางอุบล  นาคใหญ่
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  ปะณามโต
 
1. นางสาวทัศนีย์  รุผักชี
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.7 เงิน 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  สุวรรณา
 
1. นางอัญชลี  สุวรรณวิสัย
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิสา  พ่วงพี
 
1. นางสาวศุจิกา  พรมรักษา
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ชุมพลปกรณ์
 
1. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นทีรัตนกำจาย
 
1. นายสุทธินันท์  ศรีสมศักดิ์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงชมภิศา  ตุ้มฉิม
 
1. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามณี  โนรีสุวรรณ
 
1. นางวนิดา   กุจิรพันธ์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.76 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณษา  กษิตินทร์
 
1. นางมาลินี  ทับทิมชัย
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.49 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรนุช  เผื่อนเอี่ยม
 
1. นางศิริรัตน์  สิทธิบูรณาญา
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขำเรือง
 
1. นางเติมสิน  นัดกลิ่น
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 8 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เมืองสมบัติ
 
1. นางกิตติมา  บวรโภคิน
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.51 เงิน 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  นิ่มทรงประเสริฐ
 
1. นางสุภา  นุ้ยพิน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.34 ทองแดง 10 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  โพธิ์ชุ่ม
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 41.86 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กชายวริศ  พรวุฒิพงศ์
 
1. นางสาวไพเราะ  เพ็ชรดี
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงแก้วกานต์  ผาทองกาญจน์
 
1. นางสมพิศ  สังขภิญโญ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางวรรณวิมล  ครองระวะ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงบัว  ชัยนาม
 
1. นางอุไร  โมระมัต
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวรมย์ลิน  ไทรไกรกระ
 
1. นางสาวิตรี  สุริยาวงษ์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวทักษินันท์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายฉัตรชัย  เจริญแนว
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวอภิญญา  สกุลงาม
 
1. นางบุญสาว  สุขสมบูรณ์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวปุญญิศา  เพชรคุ้ม
 
1. นางกิตติมา  บวรโภคิน
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาววิภาวัน  หมากปรุง
 
1. นายธีระพงษ์  ภุมมา
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  สำรีกิต
 
1. นางวรรณวิมล  ครองระวะ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวอมรรัตน์  ตามอญสุวรรณ
 
1. นางฐรัชญ์นันท์  ร้อยอำแพง
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวอรนุช  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวศรีประไพ  โชติประวิทย์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รีบัว
 
1. นายปัญญา  ทองคำเภา
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวอารีรัตน์  จันทมา
 
1. นางปุณญรัชญ์  ศรีศศลักษณ์
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงพชรา  จันทิพย์วงษ์
2. เด็กหญิงภมรรัตน์  อ่วมจันทร์
3. เด็กหญิงอภิสรา  บุญเฉลย
 
1. นางมาลัย  ทองสิมา
2. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลย์ชสุดา  สายน้อย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรจนา
3. เด็กหญิงทิวากร  ศรเกตุ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   สามคุ้มพิมพ์
2. นางสาวปราณีตศิลป์   เจ้ยทองศรี
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สระทองห้อย
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเมืองหลวง
3. เด็กชายอภิราม  แสงขำ
 
1. นางสาวชลธิชา  ศิริอมรพันธุ์
2. นางสาวจิราภรณ์  พวงมาลี
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พนมวงษ์
2. เด็กหญิงปรียนันท์  เรืองเกษมพงศ์
3. เด็กหญิงเพชรพลอย  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวทัศนี  ใจบุญ
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงภาวิศา  ทิพย์ศิริ
2. เด็กชายรณรงค์  เพชรแสวง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ธานินทร์ธราธาร
 
1. นางสิรภัทร  แหวนสว่างเพ็ชร์
2. นางสาวไพเราะ  เพ็ชรดี
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รักษาพราหมณ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  บุญเคหา
3. เด็กหญิงสุภัทธรา  อินทะศร
 
1. นางสาวสลักจิตร  ปลื้มละมัย
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เชิดฉัน
2. เด็กหญิงปรียานุช  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  อินแก้ว
 
1. นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน
2. นางสาวทิพย์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญยงค์
2. เด็กหญิงพรหมพร  เกิดเพิ่ม
3. เด็กชายพิชัย  ภู่คำ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
2. นางปุณญรัชญ์  ศรีศศลักษณ์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กชายธนากร  นาคทับทิม
2. เด็กหญิงนภัสพร  พบกิจไพศาล
3. เด็กหญิงภูญดา  จุลณีย์
 
1. นายอิสริย์  ศรีจงกล
2. นางธนมนตร์  แย้มกลิ่น
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา  อินทร์ไพร
3. เด็กหญิงวิภาดา  วิภากูล
 
1. นางสาววิมลวรรณ  แซ่ลี้
2. นางสาวนำพร  จิรัญดร
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  ฉิมโต
2. เด็กหญิงสองรวี  ทั่งทอง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รวยพงษ์
 
1. นางสาวนิภา  แก้วบุญเพิ่ม
2. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรแสวงบุญ
3. เด็กหญิงฐานิดา  พิมพา
 
1. นางวรรณวิมล  ครองระวะ
2. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศุภรดา  วอนแดง
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  หัสชู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงมั่งมี
 
1. นางสาวิตรี  สุริยาวงษ์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐพร  แต้มมาลา
2. นางสาวทารินทร์  สะท้อนดี
3. นางสาววิภาวี  สิทธิสาร
 
1. นางสาวสุชาณี  ทองน้อย
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายคณิศร  เสรีรัตนเกียรติ
2. นางสาวศุภาลัย  สร้อยทรัพย์
3. นางสาวโยษิตา  เกษทอง
 
1. นางวรรณี  สระทองแขม
2. นางสตรีรัตน์  พิริยะเกียรติไพศาล
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวศรีใส
2. นางสาวพิมพ์ประภา  จีนเจียว
3. นางสาวสุธาสิณี  โสภา
 
1. นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน
2. นางสาวทัศนีย์  รุผักชี
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนิชากร  เย็นสบาย
2. นางสาววีราพร  ตรีฤทธิวิทยา
3. นางสาวเกวลิน  คงเมฆา
 
1. นางสาวปราณีตศิลป์   เจ้ยทองศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์   สามคุ้มพิมพ์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  แสงค้า
2. นางสาวสุนิสา  ไชยเมือง
3. นางสาวสุภาพร  แซ่เฮง
 
1. นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์
2. นางวันทนีย์  ทายะพิทักษ์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวกนิษฐา  ทองแพง
2. นางสาวธัญญาเรศ  เหลืองสดใส
3. นางสาวสุวนันท์  จันทร์มณี
 
1. นางธนมนตร์  แย้มกลิ่น
2. นางสาวจันทิมา  ศรีราจันทร์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ยงยืน
2. นางสาวสุภัคกานต์  แซ่ตั้ง
3. นางสาวโชติกา  หงษ์เอก
 
1. นางสาวสลักจิตร  ปลื้มละมัย
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แจ่มจำรัส
2. นายธนกร  บุญพา
3. นายธนภัทร  ทิพย์เทียมรัตน์
 
1. นายสมชาย  อินคล้า
2. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์สกุล
2. นางสาววรรณวิษา  ชุมเพ็ญ
3. นางสาวอรปรียา  แก้วคำสิน
 
1. นางวรรณวิมล  ครองระวะ
2. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวทักษพร  สุขรัตน์
2. นางสาวปรียากร  เชียงกา
3. นางสาวสหัสธยา  แก้วมณี
 
1. นางอุบล  นาคใหญ่
2. นางมาลัย  เจริญฉาย
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวต้องตา  เผ่าผึ้ง
2. นางสาวพรนภา  สุตตะ
3. นางสาวอรอุมา  น้อยปลิว
 
1. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
2. นางปุณญรัชญ์  ศรีศศลักษณ์
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รุ่งเรีอง
2. เด็กชายอัครชัย  เขียวพราย
 
1. นางสาวไพเราะ  เพ็ชรดี
2. นางสิรภัทร  แหวนสว่างเพ็ชร์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงธัญชนก  คงศิริ
2. เด็กหญิงสิรินภา  ทองวิโรจน์
 
1. นางปุณญรัชญ์  ศรีศศลักษณ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงชูขวัญ  เนียมสิน
2. เด็กหญิงพิมผกา  บุญวงษ์
 
1. นางระเบียบ  เสรีรมย์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายกนกพล  เดือนแจ้ง
2. เด็กหญิงพีชานิกา  โรจน์เจริญชัย
 
1. นางสุวีณา  เดือนแจ้ง
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงศิราพร  พรมแสง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขุนพิทักษ์
 
1. นางนวลลออ  สีสังข์
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายพัชรพล   จันทร์แจ่มหล้า
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  วงค์มณี
 
1. นายบัณฑิต  หวังสุข
2. นางสาวปัทมา  กาฬภักดี
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจนิสตา  อินทร์ไพร
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ภัทรสารโสภณ
 
1. นางสกุลรัตน์  พันทวีศักดิ์
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกำเนิดกาญจน์  อินทร์อยู่
2. เด็กหญิงหงษ์ทอง  เพชรจุฑา
 
1. นางมาลินี  ทับทิมชัย
2. นางสาวนำพร  จิรัญดร
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพรหมมา
2. เด็กหญิงชัชมาศ  วงษ์ชื่น
 
1. นางอรรถยา  อุตตะโมท
2. นายกิตติพงษ์  จงดี
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  อัศวไพโรจน์
2. เด็กหญิงธิชา  บุญศรี
 
1. นางสาวนิภา  แก้วบุญเพิ่ม
2. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อุณหพงศา
2. เด็กหญิงนวพร  ศรีนอกทอง
 
1. นางสาวลัดดา  ทองเหม
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนที  สุวรรณอักษร
2. เด็กหญิงโชติรส  เส็งประชา
 
1. นางสาวอำภาพร  ระนาฎศิลป์
2. นางสาวจุไรวรรณ  ร้อยไพ
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ผจญทรพรรค
2. เด็กหญิงวรรัฐ  ขำจิตต์
 
1. นางกันยารัตน์  คนหลัก
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกัลนรัตน์  สระ
2. เด็กหญิงพรชนก  ปูรณะสุวรรณ์
 
1. นายอิสริย์  ศรีจงกล
2. นางสาวจันทิมา  ศรีราจันทร์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกา  นาเกลือ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พูลเพิ่ม
2. นางสาวทัศนีย์  รุผักชี
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญคง
2. เด็กหญิงวรรณธิชา  แซ่จิว
 
1. นางราศี  กุลสิงห์
2. นางวรรณวิมล  ครองระวะ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กชายทวีป  พันธ์แจ่ม
 
1. นางอุบล  นาคใหญ่
2. นางสาวพรสวรรค์  สังข์ทอง
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวธิญา  คำโสภา
2. นายอวิรุทธิ์  แซ่ลี้
 
1. นางระเบียบ  เสรีรมย์
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  ทองแพง
2. นายพุฒิณัฐ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางศิรินทิพย์  เด่นดวง
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  แสวงดี
2. นางสาวสุภาวรรณ  แก้วไทรหาร
 
1. นางวันทนีย์  ทายะพิทักษ์
2. นางอภิรดี  มณีประเสริฐ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวชื่นจิตต์  มีก่ำ
2. นางสาวสกุลนิตรา  ตราชู
 
1. นางสาวไพรินทร์  ขุนศรี
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลดา  ชูชาติ
2. นางสาวฐิติยา  พูลกลิ่น
 
1. นางสาววรรณสิริ  สร้างเอี่ยม
2. นางสาวจุไรวรรณ  ร้อยไพ
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภาษีสวัสดิ์
2. นางสาวพรชิตา  โภคาสวัสดิ์
 
1. นางราศี  กุลสิงห์
2. นางวรรณวิมล  ครองระวะ
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปิยธิดา  กำมะณี
2. นางสาวอามิตา  สุขพันธุ์
 
1. นางสุจิตรา  ทัดวอน
2. นายบัณฑิต  หวังสุข
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายนศภา  ทองดอนเถิ่ง
2. นายอรรถชัย  ม่วงอยู่
 
1. นางสาวนิตยา  มูลทองชุน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวปัทมวรรณ  ซางโต
2. นายวุฒิชัย  แก้วบุญเพิ่ม
 
1. นางอำภาพันธุ์  ธานินทร์ธราธาร
2. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชนิสรา  ดอกไม้
2. นางสาวปฏิญญา  ชูวงษ์วาน
 
1. นางสาววราภรณ์  ธรรมทิพย์สกุล
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายวีรยุทธ  บุญภิมุข
2. นายสาริน  ดวงแก้ว
 
1. นายปัญญา  ทองคำเภา
2. นางสาวอาภัสระ  ท้วมสุข
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวปณภรณ์  ปรีชาปัญญาเลิศ
2. นางสาวพิมพ์มาดา  พิมพ์พรหม
 
1. นางฐรัชญ์นันท์  ร้อยอำแพง
2. นางสาววิภารัตน์  สิทธิสถิตย์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวนางสาวธนัชญา   ยลทรัพย์ศิริ
2. นายนายศิวกร   สุทธิแสน
 
1. นายอิสริย์  ศรีจงกล
2. นางสมพิศ  สังขภิญโญ
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายกิตติพศ  เจนสวัสดิ์พงศ์
 
1. นายสมโชค  ขำคำ
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชชาทร  ลี้้ไพบูลย์
 
1. นายวรวุฒิ  ภัทรนุสรณ์
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสวัสดิภา  สุจวิพันธ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์   แสงส่องฟ้า
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงพัชรนินท์  เกิดปั้น
 
1. นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ์
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงธิติพร  ทิลาธรรม
 
1. นางสาวลลิตา  จำปาทอง
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงญานิน  เฮี้ยนเจริญ
 
1. นางธัญธารีย์  จิตติอุดมศักดิ์
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดี  อังคสยาวัฒน์
 
1. นางสาวชลธิชา  วัฒนาการ
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ไทรฟัก
 
1. นางสาวภัทรานุช  บุญวัย
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายนวพล  ชิณวงศ์พรหม
 
1. นางวิลาสินี  วิริยะปิติธาดา
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ใจหนักแน่น
 
1. นางสาววันทนา  พลภักดิ์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รุ่งสุวรรณสกุล
 
1. นายจรัล  เส็งเจริญ
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เชียงวรรณา
 
1. นางวิลาภรณ์  ศิริเกษ
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายพลัชชัย  สระทองทา
 
1. นางคุณัญญา  ภักดี
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตากร  รัตนานนท์
 
1. นางชวรรษวรรณ  เดชมา
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริพิน
 
1. นางสุจิตรา  เดชป้อง
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงสกุลกานต์  ผิวสูง
 
1. นางสาวปัณฑิตา  โชติกาญจนเรือง
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กชายวริศ  แมนหนู
 
1. นายเลอศักดิ์  สุกก่ำ
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายพงศ์วิทย์  โพคัยสวรรค์
 
1. นายสมโชค  ขำคำ
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายทิวัตถ์  ศรีเมือง
 
1. นางสิริมา  ศิริฤกษ์
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวธัญรัตน์  สระทองพูล
 
1. นางกมลทิพย์  วิบูลย์ชาติ
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวชมพูนุช  แก้วไทรหงวน
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุชานาถ  เอี่ยมยอด
 
1. นายเมธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายณฐกร  อุทัยมา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตระฉาย
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายนพพล  สังขมาลัย
 
1. นายอนุวัฒน์   สมัครรัฐกิจ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  สุวรรณคำ
 
1. นายธนะ  จิตต์กระจ่าง
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  โตนาค
 
1. นางสาวอิงค์วราพัชร  อาทิตย์เจริญชัย
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ทองดอนจุย
 
1. นายจรัล  เส็งเจริญ
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายภาศกรณ์  ทานทราย
 
1. นายสุเมธกฤต  นำลาภสุขพิพัฒน์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวพัฒนาวดี  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวสุพิดา  แย้มนิ่มนวล
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายสหราช  นวลนรนารถ
 
1. นายพิสิฐ  ฤทธิ์เทพ
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวสุรภา  ตันวัฒนเสรี
 
1. นางสาววันทนา  พลภักดิ์
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายธัชพล  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางจินตนา  หงษา
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายฐิติภัณฑ์  พรมดี
 
1. นางสาวธนัชพร  พลายงาม
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวอัจฉราพร  เฮงวิทยา
 
1. นายสมาน  สระจูม
 
209 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิสากร  โชติมาธุสร
2. เด็กชายพสุธรณ์  วงษ์วรรณวิทย์
3. เด็กหญิงลัทธพรรณ  เปรมปรีสุข
 
1. นางสาวปรารถนา  วิริยธรรมเจริญ
2. นางสาวพิมพรรณ  ศรสุวรรณ
 
210 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ปินสุวรรณบุตร
2. เด็กหญิงดวงภร  จันทร์แสงฟ้า
3. เด็กหญิงอวภาส์  แสงสว่าง
 
1. นายตันติกร   สว่างศรี
2. นายศุภวิกรณ์   จิตต์หาญ
 
211 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงฉาว
2. เด็กหญิงมินตรา  แง้มแก้ว
3. เด็กหญิงสิริพร  แช่มพุก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บุรพวง
2. นายอรรถชัย  จันบางยาง
 
212 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟักโต
2. เด็กหญิงพรนภา  แสงสุริยวงศ์
3. เด็กหญิงสิริกร  ศิริคำ
 
1. นายธีร์ธวัช  ปิ่นทุมมา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทโชติ
 
213 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงภาสินี  เมืองนก
3. เด็กหญิงยอดมณี  มีผิวหอม
 
1. นางชลิดา  โตวรานนท์
2. นายมงคล  จันทนาลักษณ์
 
214 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา    
215 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  จุมที
2. นางสาวระ  ชื่นยอด
3. นายอนุชา  บุญปก
 
1. นางสาววันทนา  พลภักดิ์
2. นางสาวเสาวภา  เล่นวารี
 
216 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวภัทรพร  พรหมศร
2. นางสาวสุชายุรัตน์  ไพบูลย์วัฒนกิจ
3. นางสาวอารีรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นายเมธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล
 
217 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวกิตติยา  ติรวรชัย
2. นางสาวรุจิกาญจน์  จิรโรจน์บวรภัต
3. นางสาวศิริวรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตระฉาย
 
218 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวปุณยนุช  จิตวิริยนนท์
2. นางสาววชิรญาณ์  สามคุ้มทิม
3. นางสาววนัชพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสุมาลี  รวมธรรม
2. นางสาวยุวดี   แซ่เอี๊ยว
 
219 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายธนพล  ภู่ทอง
2. นางสาววิภาวรรณ  รอดน้อย
3. นางสาวศศิพรรณ  ชัยหา
 
1. นายวรรณธนะ  ปัดชา
2. นายศรายุธ  สุวรรณศรี
 
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐณภัทร  รอดดอนไพร
3. เด็กหญิงวริณญา  เพชรสุข
 
1. นางพิบูลพรรณ  ตังคะพิภพ
2. นางสาวชญานิศ  สุธรรมมา
 
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงผุสชา  สาลีวัสศอาภรณ์
2. เด็กชายรังสรรค์  ศักดิ์โพธา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  นะมูลมอง
 
1. นายชัชวาล   เชยสุวรรณ
2. นางวนิดา   ศิริโภคา
 
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงณิชกมล  จันทร์จินดา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญยงค์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดหลักดี
 
1. นางน้ำค้าง  เลิศนา
2. นางสาวธิดารัตน์  นิ่มนุช
 
223 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ช่อฉาย
3. เด็กชายอนุรักษ์  ศิวะบุญญา
 
1. นางสาวพนิดา  เชื้อจีนดี
2. นางสาวขวัญตา  พันธุ์บ้านแหลม
 
224 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงภาสินี  เมืองนก
3. เด็กหญิงยอดมณี  มีผิวหอม
 
1. นางชลิดา  โตวรานนท์
2. นายมงคล  จันทนาลักษณ์
 
225 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายปฐวี  อุตชาวสาร
2. เด็กหญิงสกุลธารา  จารุธรรมวัฒน์
3. เด็กหญิงสินีนาท  รุ่งอรุณ
 
1. นายชัยวัฒน์  โมกขศักดิ์
2. นางสาวจิราวรรณ  อึ้งมณีภรณ์
 
226 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงณภัสสร  สมบูรณ์พร
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองยินดี
 
1. นายวิทยา  เจริญ
2. นางสาวอารี  โพธิ์สุพรรณ
 
227 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปรางสุคนธ์  ราชบัญดิษฐ
2. นางสาววรฤทัย  อุ่นแก้ว
3. นางสาวอรุณวรรณ  สระทองพูน
 
1. นางชลิดา  โตวรานนท์
2. นางสาวสุวรรณนี  จันทนวิสุทธิ์
 
228 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายกฤษณะ  ตุ้มฉิม
2. นางสาวอมรรัตน์  พุ่มใบศรี
3. นายอัครพงษ์  สีอ่อน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  นิ่มนุช
2. นางสาวปภัสสรัตน์  ปรัชญลักษณ์
 
229 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เล่ห์มนตรี
2. นางสาวชลลดา  ภวิกาปรณชัย
3. นางสาวภีร์สิริ  นาคหล่อ
 
1. นางสาวชลธิชา  วัฒนาการ
2. นางสาวพรพิไร  แก้วสมบัติ
 
230 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐ์ภัสสร  ชื่นภิรมย์
2. นางสาวสายชล  ลิ้มพุทธานุภาพ
3. นางสาวสิรัญฉนา  สุนคร
 
1. นางสุมาลี  รวมธรรม
2. นางยุพิน  โขวัฒนชัย
 
231 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวบัณฑิตา  ผิวทองงาม
2. นางสาวพรพรรณ  ยงพาณิชย์
3. นางสาวลภาวัน  สถิรรัตน์
 
1. นางสาวภาวดี  สุริยพันธุ์
2. นางอมรา  มากปรางค์
 
232 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวขวัญฤดี  คำเรือง
2. นางสาวธนัชชา  บุญวรรณ
3. นางสาวพิมพ์มาดา  ไพบูลย์วณิชย์กิจ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตระฉาย
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภคปภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นายวิวัฒน์   บุญยง
2. นายศุภวิกรณ์   จิตต์หาญ
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชัญญาณัฏฐิ์  ธนสินรัตน์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุวรรณกวีการ
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  หอมเนียม
2. เด็กชายศุภเสฎฐ์  บุญไพบูลย์กุล
 
1. นายเสรี  สุขโยธิน
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุขโยธิน
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  แช่มทรัพย์
2. เด็กชายอนันต์  เลี้ยงอำนวย
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สมบูรณ์ทวี
2. นางปนัดดา  ขุนทอง
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  การสมเพียร
2. เด็กหญิงเจษสุดา  เคนไชยวงค์
 
1. นายจรัล  เส็งเจริญ
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  ปฐมพงษ์พันธ์
2. เด็กชายวรากร  เศรษฐโชดึก
 
1. นางสาวมนสิชา  โสภา
2. นางสาววรรณวิสา  จันทร์สุนทราพร
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายตันติกร  พวงกุหลาบ
2. เด็กชายพงศกร  เนตรประจักร์
 
1. นางฐานิตา  ดอกไม้จีน
2. นายสุเมธกฤต  นำลาภสุขพิพัฒน์
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  รักษ์พงษ์
2. เด็กชายวันเฉลิม  แขกเมือง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บุรพวง
2. นางสาววันทนา  พลภักดิ์
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายธิทเดช  สระทองอุ่น
2. เด็กชายประวีณธรรม  คำสุข
 
1. นางสาวศิริพร  เอมสวัสดิ์
2. นายวรพจน์  สิงห์แก้ว
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  อาทิตย์กวิน
2. เด็กชายบูรณศักดิ์  ตาทอง
 
1. นางสาวอิงค์วราพัชร  อาทิตย์เจริญชัย
2. นางสาวพรพิไร  แก้วสมบัติ
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัชชา  ศิลาเวียง
2. นางสาวอัญณิฌา  มียอด
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  ขำสุวรรณ์
2. นายพีรวัฒน์  โพธิ์สินสมวงศ์
 
1. นายพงศ์ชาติ   อิ่มนุกูลกิจ
2. นางรุจิรัตน์   เอกเผ่าพันธุ์
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสราวุธ  อ้นคำ
2. นางสาวอมรกาญจน์  กิจประเสริฐ
 
1. นางพนิดา  เจริญสุข
2. นางสาวทัศนีย์พร  กลิ่นแก้ว
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวฐิตาวีรย์  พัฒนมาศ
2. นางสาวพิชามญชุ์  ทิพย์ธำรง
 
1. นางอรษา  พบลาภ
2. นางพิริยา  เลิกชัยภูมิ
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายถิรวัฒน์  พงศะทัตกิจ
2. นายวงศกร  ขาวประเสริฐ
 
1. นางนิธินาฎ  ใช้ศรีทอง
2. นางสาวสุธิดา  ทะสา
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายวุฒิพงษ์  ใช้เทียนทอง
2. นายเกชา  มหัทธนะประดิษฐ์
 
1. นายสันติสุข  พันธ์วิลัย
2. นายสุชีพ  เอี่ยมทองคำ
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายนวชัย  กลับบ้านเกาะ
2. นายภูมิไท  ชาวสวนทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตระฉาย
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  คำบาง
2. นางสาวปนัดดา  พินรัตน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บุรพวง
2. นางสาววันทนา  พลภักดิ์
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายพศิน  คนยงค์
2. นายศุภณัฐ  สุริวงศ์
 
1. นายจรัล  เส็งเจริญ
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  อินทนชิตจุ้ย
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายวันฉัตร  เบญจรงค์ทอง
 
1. นางสาวอรอุรา  สุขแปดริ้ว
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  เปียแก้ว
 
1. นางปิยะวรรณ  แสงงาม
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  สายทอง
 
1. นายวรรณธนะ  ปัดชา
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิชาภา  จูพัฒนาสิน
 
1. นายสมชัย   พิทักษ์วงษ์โยธิน
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภัทรา  ฤกษ์พิไชย
 
1. นายนิสิต  กำภูพงษ์
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธเนศสิริพงศ์
 
1. นางณิชาบูล  พรมโณภาส
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายธีระยุทธ  ศรีอุ่นศรี
 
1. นายอรรถชัย  จันบางยาง
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กชายพัทธดนย์  ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวลลิตา  จำปาทอง
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงอาภาพัชร์  ยิบรัมย์
 
1. นางสาวสุรัณญา  ล้ำเลิศ
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงปัณณธร  ภูผา
 
1. นางสาวภัทรานุช  บุญวัย
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กชายอโนชา  สถิตทรงวิบูลย์
 
1. นายเสนาะ  อุ้มวารี
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แร่อ่อน
 
1. นางสาววาสนา  กาฬภักดี
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงณัฐชา  พรายระหาร
 
1. นายธิดารัตน์  นิ่มนุช
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายนครา  สีตื้อ
 
1. นายวิศาล  บุญนันท์
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีเฟือง
 
1. นายธีรพล  รวมธรรม
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายธนดล  แก้วปู่วัด
 
1. นายจรัล  เส็งเจริญ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายจิตรภณ  สิทธิวราภรณ์
 
1. นายวสันต์  เพ็ญเสวี
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายธนพล  ศรีราจันทร์
 
1. นายวรรณธนะ  ปัดชา
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุปิญญา  วิเศษเผ่า
 
1. นายอุทัยพงศ์  ชาญเชิงค้า
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร  วัฑฒนะพงศ์
 
1. นายศิวาพัชร   ทองราช
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายทักษ์ดนัย  ปัญญาคารวะ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตระฉาย
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาววรรณวิษา  จีนไฝ
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวภัทร์กัญญ์  กาญจนประดิษฐ์
 
1. นางพิริยา  เลิกชัยภูมิ
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายอาคม  แซ่เอี้ยว
 
1. นางสาวยุพา  พุทธเจริญ
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายจิรวุฒิ  กระสังข์
 
1. นายจรัล  เส็งเจริญ
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายณัฐภัทร  ไพศาลธรรม
 
1. นางสาวสุวรรณนี  จันทนวิสุทธิ์
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวอัจฉรา  บุตรดามา
 
1. นางสาวธนัชพร  พลายงาม
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวณิชารัศม์  ไสวจิรวัฒน์
 
1. นายสุเมธกฤต  นำลาภสุขพิพัฒน์
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวจันทกานต์  แก้วสังข์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  นิ่มนุช
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายธนาวุฒิ  ตันติวงศ์วัฒน์
 
1. นางสิริมา  ศิริฤกษ์
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ลิสอน
 
1. นายอรรถชัย  จันบางยาง
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐนพคุณ
2. เด็กหญิงศากุนต์  สรรพสาร
3. เด็กชายโสพจน์  สุจริตบรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  ชัยยะ
2. นางสุนีย์  เหมรัตน์
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายญาณภัทร  อมรสมานกุล
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานดี
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นิธิพงศ์วโรดม
 
1. นางจีรรัตน์  เปรมปรีสุข
2. นายสมชัย  บุญญานิติพงษ์
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญมี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธัญญาพิทักษ์
3. เด็กหญิงวิริยา  ฤกษ์งาม
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางเพ็ญศรี  กำเนิดศุข
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายคงกฤช  แพงเวียง
2. เด็กชายธีรภัทร  วรานุกูลศักดิ์
3. เด็กหญิงสาธินี  สระทองทรัพย์
 
1. นางสาวชูจิต  อางนานนท์
2. นางสาวรัชนีกร  ภูตันวงศ์
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายกฤติน  ถิระศักดิ์
2. เด็กชายดิลวิล  เทพพิทักษ์
3. เด็กชายวุฒิพร  คุรุรัตน์เภสัช
 
1. นายภูริลาภ  ศรีปฐมณรงค์
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายณัฐพล  จันทจิตร์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พันธุ์พินิจ
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายเดชา  วิบูลย์ชาติ
2. นางมธุศร  ธนานันทยศ
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพชรแพง
2. เด็กหญิงจิรประภา  วิราทวีภัสร์
3. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่ลี้
 
1. นางพัชรินทร์  สิงห์สรศรี
2. นางสาวจิราพร  โยคะนิตย์
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ตรีแดงน้อย
2. เด็กหญิงชลิตา  แร่มี
3. เด็กหญิงอารดา  ชาญประไพร
 
1. นายนพดล  จูมัจฉะ
2. นางสาวบรรพตรี  บุญอยู่ฮง
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงดวงกมล  โพธารากุล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทูลพุทธา
3. เด็กหญิงอธิชา  ลื่นอ้น
 
1. นางกิติศาอร  เหล่าเหมมณี
2. นางสาวสุพัตรา  ฝ่ายขันธ์
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงถวิกา  ลกว้ม
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  รัตน์สุคนธ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ตั้งธนะวัฒน์
2. นางภูษณี  หนุนสุข
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรศรีด้วง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ทุมมี
3. เด็กหญิงสุชาดา  สมศรี
 
1. นายประชา  เหล่าเหมณี
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  สายเที่ยงแท้
2. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญส่ง
3. เด็กชายธีระ  งามจริง
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญทัศนา
2. นายอภิณัฐ  โกศลศุภกิจ
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงกรกนก  อรุณรัตน์
2. เด็กชายทิชานนท์  ชื่นอารมย์
3. เด็กชายเจษฎา  จันทนะศิลป์
 
1. นางสาวกนกรักษ์  สุทธิอำนวยกูล
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรดา  สุวรรณหงษ์
2. เด็กหญิงรัตน์ดาวัลย์  นิธาภรณ์
3. เด็กหญิงไพรริน  ใจทัน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ใจเอื้อย
2. นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์นิล
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  บุญคง
2. เด็กหญิงรัตนพร  กล่อมบรรจง
3. เด็กหญิงลลนา  ศรีวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรีไพร  พานแก้ว
2. นายทวีชัย  บุณยะมาน
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกฤตยา  พวงธรรม
2. นายณัฏฐพล  พรามพิทักษ์
3. นายธนพงศ์  จูแดง
 
1. นายวินัย  ผลทวีนุกูล
2. นางสาววรันต์ภรณ์  คังคะประดิษฐ์
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวปภาวริณ  เลิศจิตอารี
2. นายวศิน  โปร่งแสง
3. นายวิษณุ  ฤกษ์พิไชย
 
1. นางสาวศศิพินทุ์   นรเศรษฐพันธุ์
2. นายฉัตรนรินทร์   วงษ์ไล
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวธันยพร  สีสังข์
2. นายวิริยะ  ชาญประไพร
3. นางสาวอุษณี  ทองแท่งใหญ่
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศุกระเศรณี
2. นางสาวจรรยา  ทรงนิพิฐกุล
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวนงนภัส  ภิญโญภูมิมินทร์
2. นางสาววรรณชนก  ศรีสุทัศน์กุล
3. นายศิริชัย  อาภรณ์ศิริพงษ์
 
1. นางสาวน้อยหน่า  ศรีทัศน์
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวชุติกาญจน์  พลรพีพงศ์
2. นางสาวญาณิศา  นุ่มนวล
3. นางสาวอุษา  สุจำนงค์
 
1. นางจิตภินันท์  ศรีชูพิพัฒน์
2. นายณรงค์  ชูเชิด
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  เอกจีน
2. นายณัฐพล  นาคบุญ
3. นายนพรัตน์  สุขเกษม
 
1. นางสาวกุสุมา  พัฒนมาศ
2. นางสาวกมลา  ศรีเจริญ
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชื่นภักดีกิจ
2. นางสาวพนิดา  เมฆอรุณ
3. นายวิสิฏฐ์  ธัญเมธารัตน์
 
1. นางสาวสุปรานี  เจริญวัย
2. นายสรไกร  คำกองแก้ว
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวฉัตรรพี  ภัคโภไคย
2. นางสาวพิมพ์ชยา  เลิศศิริธนะกุล
3. นางสาวภัสริยา  จงเจริญคุณวุฒิ
 
1. ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร
2. นางสาวสุนิสา  ทับแสง
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวนภัสรวี  แจ่มจำรัส
2. นางสาวภาลิณี  โตเจริญชัย
3. นางสาวสุรีรัตน์  สมัครราษฎร์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ขุนไกร
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปรานต์วาสน์  ศรีอนันต์
2. นางสาวปัทมานุช  เหมมาลา
3. นางสาวปิยชนก  จันทร์หอม
 
1. นางสาวกันต์กมล  หินทอง
2. นางประวิตา  ษรบัณฑิต
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  พลอาษา
2. นายยุรนันท์  บุษเกตุ
3. นางสาวอรอนงค์  คล้ายชนที
 
1. นายบัณฑิตย์  กรึกกรอง
2. นางสุรางค์  วัยนิพิฐพงษ์
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวพจนา  ตรีประสิทธิ์ชัย
2. นายศิวกร  สุทธิแสน
3. นายเนติวัฒน์  สถิตทรงวิบูลย์
 
1. นางสาวกฤติรดา  สอิ้งทอง
2. นางสาวพัชรา  ผันนะลา
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวณัตฐิพร  อินทรโสภา
2. นางสาวดวงหทัย  ผดุงทรัพย์
3. นางสาวฝนดาว  คนงาน
 
1. นางปราณี  อ่อนสัมพันธุ์
2. นายโชคดี  สมบูรณ์ดี
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สกุลวิมลธรรม
2. นางสาวปภัสวรรณ  ณ พัทลุง
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  อุ่นบริบูรณ์
 
1. นายวสันติ  อินทร์จันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ร่วมรักษ์
 
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงสายธาร  มากมี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเมืองหลวง
3. เด็กหญิงอริสรา  แก่นเรือง
 
1. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
2. นางกันตินันท์  สักคุณา
 
315 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงดรุณี  หัทยานันท์
3. เด็กหญิงอภิสรา  ติดยงค์
 
1. นางสาวพรทิพย์  รอดพลอย
2. นางสาวธัญณสรณ์  ธิติวิทยพัฒน์
 
316 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เซี่ยงฉิน
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ผลประเสริฐ
3. เด็กหญิงนฤมน  อั่งลี้
 
1. นางสาวขนิษฐา  ใจเอื้อย
2. นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์นิล
 
317 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  โตนาค
3. เด็กหญิงอรชา  ศรเจริญ
 
1. นางมัทนี  เสียงเสนาะ
2. นางทัศนีย์  อัคนิตย์
 
318 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเกษม
2. เด็กชายชูศักดิ์  พันธา
3. เด็กหญิงปฐมพร  เล้งคำ
 
1. นายพีระ  จันทรวงศ์
2. นายวิชาญ  รุผักชี
 
319 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  จิรภัทรโชติมณี
2. เด็กหญิงภิญญดา  ปุญญประดิษฐ์พร
 
1. นางสาวพนิดา  เหต้าน
 
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงขวํญฤดี  ทองเกิด
2. นายชญากร  ธรรมเนียมไทย
3. เด็กหญิงทิพปภา  บุญซ้อน
 
1. นางสาวกนกรักษ์  สุทธิอำนวยกูล
 
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กหญิงชนรดี  จันทร์ผ่องศรี
2. เด็กหญิงพัสวี  จงใจภักดี
3. เด็กชายสุวิกร  บุญคง
 
1. นายภูริลาภ  ศรีปฐมณรงค์
 
322 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพรวนา  อุณหเสรี
2. นางสาวสุนันท์  วุฒิเสถียร
3. นางสาวอรยา  จันทร์หอม
 
1. นางสาววรรณธมล  บุตรดี
2. นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธนวัฒน์  เรียมลิว
2. นางสาวรุจิรา  ลัภนะฐิติ
3. นางสาวสุนิสา  ใช้ศรีทอง
 
1. นายวิภาค  จันทร์เงิน
2. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาวอารยา  ห้วยหงษ์ทอง
3. นายเฉลิมพันธุ์  แช่มช้อย
 
1. นางธนิดา  ลิ้มสุวรรณ
2. นางศิริลักษณ์  แสงจันทร์
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวคุณิตา  มีภูครั่ง
2. นางสาวณัชชา  ริยะตา
3. นางสาววิมลณัฐ  ดุลพินิจธรรมา
 
1. นางสาวศรีผกา  เจริญยศ
2. นางวรรณา  เมธศาสตร์
 
326 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวนัชชา  ถาวร
2. นางสาวนิชา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
3. นายสิทธิชัย  ศรีภัทราพันธุ์
 
1. นางสาวน้อยหน่า  ศรีทัศน์
 
327 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวนฤชล  ทองอินทร์
2. นางสาวศุภนิศ  เตี้ยเนตร
3. นางสาวสุนาณี  ทองตะกุก
 
1. นางสาวพนิดา  เหต้าน
2. นางสาวอารี  โพธิ์สุพรรณ
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  เดิมลิ่ม
2. นางสาวพสรวดี  อุดมนพรัตน์
3. นางสาวอารียา  อุตตะมะมงคล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์นิล
2. นางสาวขนิษฐา  ใจเอื้อย
 
329 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  เลิศปาน
2. นายสหเทพ  เพ็งเรือง
3. นางสาวเพชรลดา  ดีชุ่ม
 
1. นางมัทนี  เสียงเสนาะ
2. นางจินดา  จันทร์อุบล
 
330 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขสมัย
2. เด็กชายราเมศวร์  โอฬารพัฒนพงศ์
3. เด็กหญิงวัลลภา  ทองจันอับ
 
1. นางกันตินันท์  สักคุณา
2. นางฐิติชญา  อยู่เต็มสุข
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิศรารัตน์  สาลีทอง
2. เด็กชายพาทิศ  วีรกุลวัฒนา
3. เด็กหญิงโศจิรดากมล  ดาวเศรษฐ์
 
1. นายสุทัศน์  ผู้ฉุน
2. นางสาวประไพ  บูรณประพฤกษ์
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กชายประกฤษฏิ์  เอี่ยมจำปา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูน้ำต้น
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  หาญมะโน
 
1. นางสาวเฉลา  ม่วงทรัพย์
2. นางสาวกิ่งแก้ว  พรจิรวิชญ์
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลิตา  รอดสำราญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพรวัลย์
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สกุลสุขใจ
 
1. นางสาววริษฐา  แหวนเพชร
2. นางพินรุ่ง  สอดศรี
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กชายปฎิภาน  ขวัญยืน
2. เด็กชายภีรภัทร  ดีรื่น
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีวิชัย
 
1. นายชิตชัย  บุญเทียน
2. นางปราณี  อ่อนสัมพันธุ์
 
335 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  โมอ่อน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ไชยมุกดาสกุล
3. เด็กชายพงศธร  บุญพา
 
1. นายปวัน  ศรีสนิท
2. นางขนิษฐา  วรฮาด
 
336 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวชญาณิน  รุ่งโรจนสิวากูล
2. นายชญานิน  สัตยกมลฉัตร
3. นางสาวเจนจิรา  ชัยโย
 
1. ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ
2. นางสาวสุนิสา  ทับแสง
 
337 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิตติพงษ์  เกิดสมบูรณ์
2. นายขจร  บุญเจริญ
3. นายชาญณรงค์  ผิวทองอ่อน
 
1. นางสาวสมสกุล  ภาณุภาส
2. นางสาวมยุรัตน์  ตั้งวิชัย
 
338 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  บุญรักษ์สถาพร
2. นางสาวนภัสสร  โอวาทสาร
3. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีสุขเขียว
 
1. นางสาวชูจิต  อางนานนท์
2. นางภัคเบญญาภา  เมฆอินทร์
 
339 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวทัณฑิมา  นาคทั่ง
2. นางสาวประภัสสร  ศรีอันยู้
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวออนจิลา  บัวประเสริฐ
2. นางสาววนาไพร  ชัยณรงค์
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนาราวินท์  สิริวราเกียรติ
2. นายปริญญา  แย้มขยาย
3. นายอรรถพล  พรมพิมล
 
1. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  มณีวุฒิวรสกุล
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นายนนท์  เคหะวัน
2. นายสุเมธ  ดีรักษา
3. นายอรุช  สุวรรณกิจ
 
1. นางสาวการะเกด  ดำสุวรรณ
2. นางจันทร์จรัส  จิรฐาพันธุ์
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายจิรพัฒน์  คนแรง
2. นายศุภพล  อัจฉริยพฤกษ์
3. นายอาทิตย์  อภิบาลปฐมรัฐ
 
1. นายวราวุธ  สอาดสิน
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายณัฐพร  วิริยะอารี
2. นายพงศ์ปณต  หอมชื่น
3. นางสาวสุภาพร  ร้อยเพีย
 
1. นางมัทนี  เสียงเสนาะ
2. นางขนิษฐา  วรฮาด
 
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายจักรวาล  ม่วยแก้ว
2. นายจารุกิตติ์  มณีสุข
3. นายธาดา  ลิมกุลาคมน์
 
1. นายชิตชัย  บุญเทียน
2. นางปราณี  อ่อนสัมพันธุ์
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี้
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุขพันธุ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  เกตุมณี
 
1. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
2. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชาตรี
2. เด็กหญิงรติยากรณ์  หมั่นมานะ
3. เด็กหญิงรวิสรา  ชูเกียรติศิริ
 
1. นางสาวศิริพร  เทียนเบ็ญจะ
2. นางสาวพรนภา  ขาวประเสริฐ
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชินวงษ์
2. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองวงษ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ใจภักดี
 
1. นางสาวกุสุมา  พัฒนมาศ
2. นางสาวกมลา  ศรีเจริญ
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  มณีโชติ
3. เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ฉุยเนย
 
1. นางสาววรรณธมล  บุตรดี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ภู่เอี่ยม
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัธชา  แสงทับ
2. เด็กหญิงพรรณภัทร์ษา  สุขสมกิจ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  เกษรบัว
 
1. นางสาวปนิดา  กาพิมาย
2. นางสาวกนิษฐา  คงสันต์
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.06 ทอง 6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  จุลณีย์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  นุกูลโชติพันธุ์
3. เด็กหญิงอโนชา  สถิตทรงวิบูลย์
 
1. นายมานะศักดิ์  มุสิโก
2. นางสาวศิลาวินี  สังข์ทอง
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  เตียวสกุล
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ภูมมาลา
3. เด็กหญิงไอร์ลดา  ป้องสี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์นิล
2. นางสาวขนิษฐา  ใจเอื้อย
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายถิรพุทธิ์  ดอนขันไพร
2. เด็กชายธนุรัฐ  เอี่ยมกลิ่น
3. เด็กชายอดิศา  ศรีวราสาสน์
 
1. นางสาวสุปราณี  จอมแจ้ง
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ดวงคำ
2. เด็กหญิงวริศรา  นุชพุก
3. เด็กหญิงอณัฐชา  จันทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ชมเจริญ
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  นนทลักษณ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เพชรทอง
3. เด็กชายพัสกร  พุ่มดียิ่ง
 
1. นางขนิษฐา  วรฮาด
2. นางจินดา  จันทร์อุบล
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงฐปนภัสร์  ศิริกุลวชิรเจริญ
2. เด็กหญิงณิชารัศมิ์  ศรีเพชรพงษ์
3. เด็กหญิงภัทรดา  ชาวสวนทอง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  มันตะพงษ์
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สุทธิเจริญพาณิชย์
2. นางสาวชนิสรา  สงศิริ
3. นางสาวทอฝัน  นวลคล้ำ
 
1. นายสุทธิวิชญ์   พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางกุหลาบ  มิตตานนท์สกุล
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัฏฐ์จิรา  อินทร์ทรง
2. นางสาวณิชนันท์  ปานขำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  มั่นคง
 
1. นางสกาว  สันติเทวกุล
2. นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวณัฐพิมล  ไชยขันธุ์
2. นางสาวพราวพิชชา  เกิดดอนแฝก
3. นายวิชยุตม์  เตชะเพิ่มผล
 
1. นางสาวสุปราณี  จอมแจ้ง
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปาริชาติ  แสงอำไพ
2. นางสาวรัตวรรณ  นุตวงษ์
3. นางสาวสวรส  ปิ่นมณี
 
1. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
2. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายกรวุฒิ  ครองสิน
2. นางสาวศรัญญา  บุตรรอด
3. นางสาวเสาวนีย์  อู่ตะเภา
 
1. นางสาวรัชนีกร  ภูตันวงศ์
2. นายจีระติ  มณีเนตร
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวกิตติยา  ทองพลัด
2. นางสาวธนัชชา  รุ่งเรือง
3. นางสาวไพลิน  อภิธนาดล
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  มันตะพงษ์
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  สระทองล้วน
2. นายวรินทร  จีนประชา
3. นางสาวสุชาวดี  ทองคงอ่วม
 
1. นายอภิชาติ  เหลืองเพิ่มสกุล
2. นางสาววไลพรรณ  ติรกาญจนกุล
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวจันวิภา  ค่อมเสือ
2. นางสาวดวงจันทร์  เด่นเดชรัศมี
3. นางสาวอ้อมพร  อ่ำแจ่ม
 
1. นายโชคดี  สมบูรณ์ดี
2. นางปราณี  อ่อนสัมพันธุ์
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  โยธา
2. นางสาวดาราวดี  สวงโท
3. นางสาวรัฐฐา  กระทุ่มนัด
 
1. นางรัตนา  บุญแสน
2. นางรัชนี  ปลื้มมีชัย
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายทศพล  มาสมบัติ
2. นายธรากร  นิลภูมิ
3. นายเดชานันท์  นิลทับ
 
1. นางสาวนริศรา  บุญเชื้อ
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวมลธิชา  ตรัยกุลฉัตร
2. นางสาวสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
3. นางสาวอัมพรพรรณ  ม่วงครวญ
 
1. นางจินดา  จันทร์อุบล
2. นางขนิษฐา  วรฮาด
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวพรทิพย์  ศุภมิตตานนท์
2. นางสาวพรรณิภา  สระทองจันทร์
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายประชา  เหล่าเหมมณี
2. นางสาวกัญยารัตน์  บูรณะ
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายชยุต  อยู่ชัยกิจ
2. เด็กหญิงศิวนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
2. นางณฐา  ลิปิกรณ์
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายภัควัฒน์  วงศ์ประเสริฐ
2. เด็กชายศิวกร  บัวพา
 
1. นายเดชา  วิบูลย์ชาติ
2. นางสาวณิปุณมา  ล่อมไร่
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายวิศรุต  ปฐมพงพันธ์ุ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สว่างเมฆ
 
1. นางสาววลัยวรรณ  พูลสุขโข
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 4 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  นาคทรัพย์
2. เด็กชายอชิระ  เพ็งทา
 
1. นายชิตชัย  บุญเทียน
2. นางสาวสุจิตรา  ภิรมย์นิล
 
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  อยู่เต็มสุข
2. นายวศิน  เศรษฐโชดึก
 
1. นางพินรุ่ง  สอดศรี
 
373 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธนภัทร  ภูมีอโข
2. เด็กชายพรสิทธิ์  แย้มพรายดี
 
1. นางสาววาสนา  ปั้นงาม
2. นายณรงค์  ชูเชิด
 
374 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพจณิชา  เจริญฐิติรัตน์
2. นางสาวสุนิกา  เผือกทุ่งใหญ่
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
375 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายปิติณัฐ  แสงทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  สระแก้ว
 
1. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
2. นายอัครพล  สุวรรณธัย
 
376 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายณัฐพงศ์  อนันต์อาชญาสิทธิ์
2. นายศุภกร  โมกขประดิษฐ์
 
1. นางสาวชริดา  ศรีโสม
 
377 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายนิคม  โอวาท
2. นายภานุพงษ์  อยู่เย็น
 
1. นายชิตชัย  บุญเทียน
2. นางปราณี  อ่อนสัมพันธุ์
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดอนเทียนพวง
2. เด็กหญิงเกสิรินทร์  จันทวงค์
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายบุญษธรณ์  พวงเงินสกุล
2. เด็กชายเกียรติกุล  ทันสมัย
 
1. นายสิทธิเดช  ฐานบัญชา
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธเนศ  เตี๊ยะตาช้าง
2. เด็กชายราชันย์  เข็มทอง
 
1. นางสาวประกายดาว  แก้วพฤกษ์
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.29 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายศิริกานต์  รัตนสร้อย
2. เด็กชายอดิเทพ  ปานดียิ่ง
 
1. นางสาววันจันทร์  สวัสดี
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78.52 เงิน 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นาคเรืองศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวพัชนี  ปานคง
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายปวริศร  บุญเทียม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีโสภา
 
1. นายอัครพล  สุวรรณธัย
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤช  เพ็งกลัด
2. เด็กหญิงปุณย์วิสาข์  ธนเสริฐภักดี
 
1. นายนพดล  จูมัจฉะ
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรลภัส  วิสุทธิกุล
2. เด็กหญิงสุวิมล  บุญเรืองรอด
 
1. นางสาวปาริชาติ  บุญเสวก
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน   1. นายมนัส  ดีมี
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กชายธนากร  หอมยามเย็น
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  ถิรวัฒน์เดโชชัย
 
1. นางสาวพัชนี  ปานคง
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชูศรี
2. เด็กหญิงปณัฐศิตา  ตรีเดชา
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายธิติ  ตติเจริญ
2. เด็กชายสุทธิราช  คัตตะภา
 
1. นางสาวสุชญาภัค  กฤษหว่าง
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79.62 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชนม์ธนวัฒน์  แก้วกัฌฑ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  สุวรรณฉิม
 
1. นายมนัส  ดีมี
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.29 เงิน 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรภัทร  งิ้วทอง
2. เด็กชายสุรัจจ์  คุ้มพะเนียด
 
1. นางสาวสุพรรณ  แสงเพ็ชร
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.76 เงิน 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  หนูวงศ์หนองรี
2. เด็กชายศักดิ์เรนทร์  จันทร์งาม
 
1. นายมานิตย์  วงษา
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.49 เงิน 7 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ภักดิ์อาสา
2. เด็กชายอุเทน  บุญยง
 
1. นายนพดล  จูมัจฉะ
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.82 เงิน 8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ใจอดทน
2. เด็กชายอนุชา  พลรัตน์
 
1. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.28 เงิน 9 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายวศิน  สุขคลีอนัติ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทับทิม
 
1. นางสาวศุภางค์  บุญเฉย
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนาธิป  สุขเกิด
2. เด็กชายภพธรรม  เสาวรส
 
1. นางสาวธารทิพย์  สอดสี
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรียารักษ์
2. เด็กชายสุขวุฒิ  ตั้งสุทธิมงคล
 
1. นายอนรรฆ  ตปนีย์
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชยะนันท์  ศรีเพียงจันทร์
2. นายญาณกร  แจ่มจำรัส
3. นายศิลา  ซิ้มเจริญ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวพรรณระพี  คูธนะวนิชพงษ์
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายประชา  ปาทาน
2. นายรัชพงษ์  ศรียารักษ์
3. นายวิศรุต  ดิเรกศรี
 
1. นางสาวปิยรัฐ  จันซางเพ็ญ
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายจารุเกียรติ  โควิริยะเวทย์
2. นายธรรมรัฐ  อมรสิริพาณิชย์
3. นายภัทรศวินญ์  ศิริพงษธร
 
1. นางสาวพนิดา  เหต้าน
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงพฤศจิกา  ลิ้มทอง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุภาสินี  สุธราพนากิจ
5. เด็กหญิงแพรพลอย  บุญเจริญ
 
1. นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
2. นางสาวอุไรรัตน์  คงพากเพียร
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชูศรี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กันทอง
3. เด็กหญิงปภัสสร  มลคล้ำ
4. เด็กหญิงปภาวดี  ถิ่นมาบแค
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  พรมประสิทธิ์
 
1. นายบุญส่ง  จูยืนยง
2. นายจิตเสน  เหล็งหวาน
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงชลรส  ม่วยซา
2. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์โสภา
3. เด็กหญิงวันทณี  แสงดิษฐ
4. เด็กหญิงวาสนา  ชมชัย
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ห่วงเอี่ยม
 
1. นางชนัญชิดา  ท่าน้ำตื้น
2. นางสาวมณีวรรณ  เจริญสุข
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงพนิตตา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ปุณณะบุตร
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เดชปรารมย์
4. เด็กหญิงวรรณวดี  ดอนสังไพร
5. เด็กหญิงเนตรอัปสร  สุขสมกิจ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  สำรวลหันต์
2. นางกาญจนา  ชูเชิด
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุราณ
2. เด็กหญิงธนพร  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงปนัดดา  พาคำ
4. เด็กหญิงยลธิดา  ทิมนาค
5. เด็กหญิงอัฐภิญญา  กิ่งแก้ว
 
1. นายสุจินดา  ขันธเสมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ดวงใจ
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายกิติพัฒน์  เดชโชติกุลนิภัทร์
2. เด็กชายธนมาศ  ไพบูลย์ธนจิตต์
3. เด็กหญิงปวิตรา  ดีสมศักดิ์
4. เด็กชายวรภพ  จั่นวิลัย
5. เด็กหญิงโยนาภา  ดียา
 
1. นางสาวเจียมนภา  ตนสาลี
2. นายธนพล  ระยับศรี
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงชญากร  ธรรมเนียมไทย
2. เด็กหญิงนภาพร  จำปาศรี
3. เด็กหญิงนรินทร  ชุมหิน
4. เด็กหญิงศิริพร  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงสุปรียา  รักอาชีพ
 
1. นางสาวชุติมา  เชนะโยธิน
2. นางสาววชรพร  ชูผล
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภร  ภิรมย์โต
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุญตะนัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสบาย
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  นวนมี
5. เด็กหญิงเมวดี  เพ็ชรหลำ
 
1. นางสาวชมัยพร  แซ่วี
2. นายปัญญา  วงษ์จำปา
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี้ยงเจียม
2. เด็กหญิงธนิกา  นามนะ
3. เด็กหญิงพรรณษา  ทับทิม
4. เด็กหญิงมุธิตา  บุตรศรี
5. เด็กหญิงศรุตยา  ร่มโพธิ์ธารทอง
 
1. นางวารี  กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวนพรัตน์  ปทุมารักษ์
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  กาญจนังกูร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สุขงาม
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  ลิ่มโลหะ
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อำนาจ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ยะถา
 
1. นางสาวสมคิด   มังน้อย
2. นางสาวเอื้อมพร   เพ็ชรนิล
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายคีรีนนท์  รุ่งโรจนพณิชย์
2. เด็กหญิงนัชชา  มุสิกบัณฑิตย์
3. เด็กหญิงภิญญดา  พันตาวงษ์
4. เด็กชายภูริ  แสงน้ำรัก
5. เด็กหญิงสิริยากร  พันยุโดด
 
1. นางสาวภรณ์สุพัชร  ทัศคร
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกรชนก  สรวงเกษม
2. นางสาวกัลยาณิน  สรวงเกษม
3. นางสาวรัชตะวัน  ชุนใช้
4. นางสาวสาวิตรี  นาคเรืองศรี
5. นางสาวอมรรัตน์  ลิ้มศิริวัฒน์
 
1. นางวันเพ็ญ  ทิพย์มาลัย
2. นางกุสุมาลย์  ศรีเจริญ
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปาจรีย์  เทียนดอนไพร
2. นางสาวพัชราภา  วรรณดี
3. นางสาวสิริมา  สุขพันธุ์
4. นางสาวอมรรัฐ  ดอนชาไพร
5. นางสาวเลอมิน  ภัทรพลากร
 
1. นางกาญจนา  ชูเชิด
2. นางสายพิน  ทองจุลย์
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ยานทอง
2. นางสาวจุติพร  ปู่ณวน
3. นางสาวณัฐกฤตา  กาญจนวรินทร
4. นางสาวอมรพรรณ  แสงขำ
5. นางสาวเกตุมณ๊  หนองขามทอง
 
1. นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
2. นายสุรศักดิ์  คำปูน
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวชลธี  เปรมศักดิ์
2. นางสาวณัฏฐา  สระทองล้วน
3. นางสาวธันยาพร  ฉิมวงษ์
4. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีอรุณ
5. นางสาวเมธาวดี  จิตตรีสัพ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ดวงใจ
2. นางสาวภรณ์ศุมา  ฤทธิไกรวรกุล
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวกฤตติญา  พลเยี่ยม
2. นางสาววนิดา  ทิศกระโทก
3. นางสาวสุนิลชา  จิตตวิสุทธิกุล
4. นางสาวอนันทินาพร  ปัสสำราญ
5. นางสาวอรทัย  ราโท
 
1. นางสาวชุติมา  เชนะโยธิน
2. นางสาววชรพร  ชูผล
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวนภาพร  เรืองทะวิชา
2. นางสาวนีรชา  เรืองบูชา
3. นางสาวพัชราภา  ทรัพย์อุไรรัตน์
4. เด็กหญิงภัณทิรา  จับจั่น
5. นางสาวเมธิณี  จันสะอาด
 
1. นายปัญญา  วงษ์จำปา
2. นางสาวชมัยพร  แซ่วี
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวปวีณา  สอนน้อย
2. นางสาววาริณี  เนตรน้อย
3. นางสาววิจิตรา  ฟักตูม
4. นางสาวสุธาทิพย์  เหมือนละม้าย
5. นางสาวอริษา  นิ่มเกิด
 
1. นางชนัญชิดา  ท่าน้ำตื้น
2. นางสาวมณีวรรณ  เจริญสุข
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวธมลชนก  สุวรรณชาตรี
2. นางสาววิมาลา  ยมเสน
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ผลเล็ก
4. นางสาวอภิชญาณ์  เอี่ยมลอยพันธ์
5. นางสาวอรนลิน  สิงห์มนต์
 
1. นายประพนธ์  สะสมทรัพย์
2. นายแมนรัตน์  รื่นละออ
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวนางสาวชิดชนก  วันอยู่
2. นางสาวนิชารีย์  อุ่นอ่อน
3. นางสาวปัทมพร  ปิ่นสากล
4. นางสาวมุขดา  คล่องแคล้ว
5. นางสาวศุภัชฌา  เพ็งประโคน
 
1. นางสุรีย์  มีมงคล
2. นางสุกานดา  นาคศิลป์
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  พลาผล
2. นายจิระพงศ์  มหาพรหม
3. นางสาวมาลีวัลย์  มณีอินทร์
4. นายลือชากร  ทินวงศ์
5. นายสุวิบูลย์  หาดี
 
1. นายเจษฎา  ศิริธนบดี
2. นายวีระ  ชวนตระกูล
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายจีรวัสส์  ทรัพย์ส่งแสง
2. นางสาวชลลดา  โตสาคร
3. นางสาวชุติมณฑน์  หวนสุริยา
4. นางสาวณิชกานต์  กลัดกลีบ
5. นางสาววิสิณีย์  สิริธณวัลก์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อินเสือสี
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนาพร  คุมพล
2. นางสาวจิราพร  หมื่นจง
3. นายจีระศักดิ์  ตุ้มฉิม
4. นายพิเชฐไชย  เชยเหมือนจันทร์
5. นางสาวภูษิตา  ว่องไว
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พลไตร
2. นางสาวยุวดี  หิรัญวัฒนะ
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณฐมน  ชีวเกษร
2. นางสาวนันท์มนัส  ศรีภัทราพันธุ์
3. นางสาวปวีณ์สุดา  แย้มสรวล
4. นายพีรวิช  สารสุข
5. นายสิทธิวัฒน์  เจนสุขสถิตไพศาล
 
1. นางอรัญญา   ชาวเรือ
2. นายนเรศ  กองสมบัติ
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ตั้งธนากาล
2. เด็กหญิงปูชิตา  ชาววัฒนา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ตั้งไพบูลย์วรรณ
4. เด็กหญิงศารินธร  บุญสุขเกิด
5. เด็กหญิงอริสา  หาญสมัย
 
1. นางวีรินทร์  คู่โนรัมย์
2. นายฐากูร  ขานตา
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์  สระทองยอด
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สกุลหอม
3. นางสาวรัตนาภรณ์  สระทองอ้อย
4. เด็กหญิงวิภาวี  สระทองอุ่น
5. นางสาวอพรรณตรี  ดีบัว
 
1. นางสาวรัชนีย์  ปริกขนานนท์
2. นางสาวณัฐกมล  ถิ่นวัฒนากูล
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีศีล
2. เด็กหญิงวาสนา  หาดี
3. เด็กชายสุธาวัฒน์  แก้วบัวขาว
4. เด็กหญิงอรนภา  ยังอยู่
5. เด็กหญิงเข็มอักสร  บุญชะโด
 
1. นางลั่นทม  ชวนชื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร  เย็นสนิท
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  คำกองแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายศุภกิจ  เอี่ยมวิลัย
4. เด็กหญิงอรัญญา  จ้อยร่อย
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขอนแก่น
 
1. นายสุรเชษฐ์  สุขใจ
2. นางพิมฉวี  สุขใจ
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวฉัตรนรินทร์  สังข์พระกร
2. นางสาวณัฐริกาญ  รอดดอนไพร
3. นางสาวตุลยา  เหลางาม
4. นายธณาวุฒิ  สระทองแอ
5. นางสาวเบญญาภา  กิจเวช
 
1. นางปารีญา  ว่องพัฒนวงศ์
2. นายเรวัต  สระทองบุญ
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทรัชต์  วงษ์สง่า
2. นายพีรณัฐ  ณ นคร
3. นางสาวมลาภรณ์  เกตุแก้ว
4. นายศุภวิชญ์  จิตรสมุทร
5. นางสาวอภิสรา  เหลืองทองวัฒนา
 
1. นายธนสาร  เมธสุทธิ์
2. นายสมศักดิ์  ศักดิ์เสงี่ยม
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกนกพร  แซ่เจียม
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีคร้าม
3. นางสาวนัฎฐา  พิมัยรมย์
4. นางสาวปลัดดา  ศรีทา
5. นายอานนท์  ภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร  เย็นสนิท
2. นางลั่นทม  ชวนชื่น
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนันทวรรณ  ทองประทีป
2. นางสาวพรนภา  รอดน้อย
3. นางสาววิภาดา  สุขาบูรณ์
4. นางสาวเกศมณี  เหลียวตระกูล
5. นางสาวเจนจิรา  สมาวงษ์
 
1. นายบุญส่ง  จูยืนยง
2. นางชมพูนุท  สุมาวัน
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลนิภา  โลกวิทย์
2. นางสาวฑิตยา  ตั้งตรัยรัตนกุล
3. นางสาวนุชนาถ  เหลืองธุวปราณีต
4. นางสาวสุชานันท์  แซงราชา
5. นางสาวสุภัค  อดุลยธรรม
 
1. นางสุนิดา   พรานขุน
2. นางการุณ   พูลเพิ่ม
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวคชาภรณ์  เอมเอี่ยม
2. นางสาวฐิตินันท์  จันทร์บาง
3. นางสาวดวงกมนต์  แก้วบูชา
4. นางสาวน้ำฝน  งอกผล
5. นางสาววรางคณา  ศรีโชติ
 
1. นายวรินทร์  พ่วงอยู่
2. นางสุภาวดี  คงพันธ์
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  อิสระกุล
2. เด็กหญิงชญาณิชา  ทัศนาทัย
3. เด็กหญิงณรัชยา  ขำสุวรรณ
4. เด็กหญิงทักษพร  นิตยากรณ์
5. เด็กชายสุนทร  สุวรรณศิริ
 
1. นางเพียรพันธ์ุ  กิจพาณิชย์เจริญ
2. นางสาวสุพรรณษา  เม่งเตี๋ยน
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  จุ้ยโหมด
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีอนันต์
3. เด็กหญิงนลินี  เฉิน
4. เด็กหญิงมนพัทธ์  เย็นสุข
5. เด็กชายวุฒิพงศ์  ชลธนสวัสดิ์
 
1. นางสาวภรณ์สุพัชร  ทัศคร
2. ผศ.ดร.อำพร  ขุนเนียม
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชลดา  จิตติชานนท์
2. เด็กชายปกรณ์  จุ้ยโหมด
3. เด็กหญิงพริสร  ภารา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  นามเสนาะ
5. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวศศิกานต์  ตุไซร
2. นางสาวปาณิสรา  อ่อนเที่ยง
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายกัญจน์  สมจริยา
2. นางสาวมัลลิกา  ธนวิจิตรพันธ์
3. นางสาววรัญญา  อยู่ชัยกิจ
4. นางสาววิภาดา  พูลพิทักษ์
5. นางสาวอรญา  ศรีสังวาลย์
 
1. นางสาวปนิตา  นุ่มดี
2. นางชสิภา  สาแก้ว
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกรกมล  พยุหเกียรติ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เตียงลัดดาวงศ์
3. นางสาวสิริกาญจน์  พิณทอง
4. นางสาวเพชรรัตน์  แตงจั่น
 
1. นายปุณณวัช  ทัพธวัช
2. นางสาวอำพรภา  เขียวชม
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายจิตวิทยา  พวงเงินสกุล
2. นางสาวชญานี  คงแจ่ม
3. นางสาวนันท์นภัส  อุตราช
4. นายภูษณาภรณ์  ฉายแสงจันทร์
5. นายวรากร  นิติกูล
 
1. นางสาวปรัชฌภรณ์  ทวีสุข
2. นายกอบชัย  กิจสวัสดิ์
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  จำปาพรหม
2. นายปกรณ์  คงดี
3. นายปัญจพล  รอดสำราญ
4. นายวธัญญู  ฉามฉิมโฉม
5. นายอนันต์ยศ  สมแก้ว
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐมล  ทรัพย์ประเดิมชัย
2. นางสาวนภัสนันท์  เอกพัชราพันธ์
3. นางสาวปุญญิศา  งามสุจริต
4. นางสาววรัญญา  ตั้งแก้ว
5. นางสาวอรกัญญา  สุขจิตรธนกร
 
1. นางสาวธัญวลัย   เขื่อนเพ็ชร
2. นายประสาร  ขุนศรี
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายกิตติ  แป้นใจเย็น
2. นายปรมัท  เหมือนประสิทธิ์
3. นายพีรพงศ์  หนูนันท์
4. นางสาวลัดดาวัลย์  กษิตินทร์
5. นายอัครเดช  นันทตันติ
 
1. นางสาววัลยา  แซ่จิว
2. นางสาวชโลทร  แสงส่องฟ้า
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  ฤทธิ์เดช
2. นางสาวนัฐฐา  เหลือบำรุง
3. นางสาวปรางทิพย์  แหนง
4. นางสาวรัตติกา  บำรุงจิตร์
5. นายสุเมธ  ดีรักษา
 
1. นายปัญญา  วงษ์จำปา
2. นางสาวชมัยพร  แซ่วี
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิรพงษ์  วงวิเศษ
2. นางสาวณัฐกานต์  บุญกะยะ
3. นายณัฐวัฒน์  ดอนสังไพร
4. นายธนะพงษ์  บุญธรรม
5. นายนฤพนธ์  มาลัย
6. นายปุญญกานต์  วรานนท์วนิช
7. นางสาวมัชฌิมา  แก้วคำดี
8. นายมามัชฌิม  ปัทมะรังสิตา
9. นางสาวรจนา  อรชร
10. นายรณกร  รักษ์สุภักดี
11. นางสาวรัตติกาล  โรจน์พิสุทธิ์
12. นายรัตนกร  สมศรี
13. นายวทัญญูู  ล้อกสิกรวัฒนา
14. นายวรวัส  ตะก้อง
15. นายวีรชัย  ทองเหมือน
16. นางสาวศุภานัน  มีกลิ่นหอม
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  พิศสวัสดิ์
18. นายอนุรัตร  ล่ำสัน
19. นางสาวอามิตา  สุขพันธุ์
20. นายเจษฎา  จงเพิ่มวัฒนะผล
 
1. นางสายพิน  ทองจุลย์
2. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
3. นางวัลย์ธนา  สมุทรักษ์
4. นายประณิธาน  จรัญญา
5. จ่าอากาศเอกณัฐพงษ์  แก้วกำเหนิด
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  ขาวสำอางค์
2. นายกรรชัย  เทียนสมบัติ
3. เด็กหญิงกาญจน์นภา  คล้ายมณี
4. เด็กชายจุฑาทัศน์  เหลืองยั่งยืน
5. นางสาวชลดา  ชูชาติ
6. นายณัฐกานต์  บุญจันทร์
7. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดอุดม
8. เด็กชายทิเบต  ทรัพย์สิน
9. เด็กชายธนดล  แซ่เหล่ม
10. เด็กชายนันทภพ  สุนทรศารทูล
11. นายปรเมศท์  ดุษฎี
12. เด็กชายพงค์เดช  พบความชอบ
13. นางสาวพัชรพรรณ  คำวงษ์
14. เด็กหญิงวนัชพร  รอดท่าไม้
15. เด็กชายวรเมธ  แกล้วกล้า
16. เด็กชายศิรวิทย์  เหลืองธุวปราณีต
17. นายสุพัฒน์  เจนสุขสถิตไพศาล
18. นางสาวอาทิตยา  พุฒิมานรดีกุล
19. นางสาวอารียา  รูปสม
20. เด็กหญิงเมธิยา  อิสระ
 
1. นางสาวอภิญญา   สิงห์สมบัติ
2. นางสาวรพัฑศ์ชญาณ์   วงษ์ไสว
3. นางการุณ  พูลเพิ่ม
4. นายตันติกร   สว่างศรี
5. นางสาวจินตหรา   แย้มโอษฐ์
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรณิศ  สุประกอบ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรยวน
3. เด็กชายทรงวุฒิ  พิชิ
4. นางสาวทับทิม  เพชรม่อม
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตะเนาศรี
6. นางสาวธันยพร  รัตนทรัพย์
7. เด็กหญิงบวรรักษ์  คล้ำชานา
8. เด็กชายบุญทิ้ง  ตาจ้อน
9. เด็กชายพชรพล  เหมือนหนู
10. นางสาวมลิวรรณ  พิมพา
11. เด็กหญิงรวิสรา  ศรีจันทร์
12. เด็กหญิงลลิตา  บุญนาวงษ์
13. เด็กชายวีรเกียรติ  แก่นนาคำ
14. เด็กหญิงศิรินุช  พัดขุนทด
15. เด็กหญิงสุพัตรา  จิตต์งามยิ่ง
16. เด็กชายอรรถพล  นาถวิล
17. เด็กหญิงเจนจิรา  สงพรมทิพย์
18. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวธนาคม  ตันตยานุวัตร
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  ศรีทองเทศ
3. นางสาวนัจภัค  บูชาพิมพ์
4. นายสมพรชัย  ประพันธ์
5. นางสาวตุลยา  ธรรมานุกิจเจริญ
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวฐิติกานต์  สมจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  วีรพงษ์
3. นางสาวณัฐนันท์  แซ่ตัน
4. นายณัฐวัชร  คำทวี
5. นางสาวธนัตดา  เอกเผ่าพันธุ์
6. นายธรรมศักดิ์  คำวัตร์
7. นายนวมินทร์  ศรีอินกิจ
8. นายปวริศร์  จิรพัฒน์ดำรงกุล
9. นายปัณณธร  ดอนวัดไพร
10. นายพรรษพล  แสงอุไรประเสริฐ
11. นางสาวพัชรา  เอกอุฬาร
12. นายภัทรกฤต  อร่ามศรี
13. นายยศวริศ  ปานเสียง
14. นายศุภวิชญ์  พุ่มพวง
15. นายศุภเชษฐ์  รื่นนุสาร
16. นายสุรเชษฐ์  หงษ์ยนต์
17. นางสาวอาทิตยา  เอกปัชชา
18. นายอารักษ์  แม่นหมาย
19. นางสาวเปรมจิรา  อินทร์แสง
20. นายโชติชญานนท์  เร้ารุ่งอรุณ
 
1. นางสายพิน  ทองจุลย์
2. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
3. จ่าอากาศเอกจิระพัฒนะกิจ  โพธิ์แก้ว
4. นายบุรินทร์  คล้ายสาคร
5. นายภาณุพันธ์  สารรัมย์
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมสังวาลย์
 
1. นางสาววรารักษ์  บุษยานนท์
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรรณสิริ  รื่นฤทัย
 
1. นายเอนก   หนูตันสาลี
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญรัตน์ประพันธ์
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  โพธิ์ทองชัยภา
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรพร  เรืองสมบัติ
 
1. นางสาวรัตจะรินทร์  เฉิดฉายพนาวัลย์
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงปภาดา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  บูชา
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงรินทร์ฤดี  ห่วงแสง
 
1. นางสาวชุติมา  เชนะโยธิน
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อมรกิตติโรจน์
 
1. นางสาวสุธารัตน์  มาแก
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงพจมาน  เดชทรัพย์
 
1. นายโกสินทร์  จันทร์แพ
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กชายรัชพล  สิริเลิศมงคลชัย
 
1. นายอานันท์  เจริญสุข
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  คนใหญ่
 
1. นางดรรชนี  วิสาสะ
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวธัญชนก  แถววงษ์
 
1. นางสาวกนกอร  วงศ์จำปา
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายปิติณัฐ  แสงทรัพย์
 
1. นางระยอง  เอี่ยมทองคำ
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวณัชชา  เติมสายทอง
 
1. นางสาวกิติยา  พ่วงจินดา
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวสุธิดา  ลิมปนวิสุทธิ์
 
1. นายเอนก  หนูตันสาลี
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวสุวภัทร  สามงามนุ
 
1. นางฉันทนา  หนูแสน
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สักดารัก
 
1. นายภาณุวัฒน์  ต้อยเตี้ย
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายธีรภัทร  แก้วศรี
 
1. นางสาวทิพวัลย์  แซ่โง้ย
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาววิรินทร์ยา  ตันติภิรมย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  จตุราวิยสัจ
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายณัฐพล  บุญเกิด
 
1. นางสาววชรพร  ชูผล
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.8 เงิน 10 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  พรหมประสิทธิ์
 
1. นายธาดา  ศรีวิเชียร
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  มิ่งสงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  เกตุสาย
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สุข
 
1. นางสาวสมหญิง  บุญเสริมถาวรนิจ
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงประไพพร  วัชนุภาพร
2. เด็กหญิงเยาวดี  ปิติปฏิมารัตน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุณยะมาน
2. นางสาวปิยธิดา  แจ่มโกมัย
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงศวิตา  สระทองเขียว
2. เด็กชายศุภกิจ  ทิวาลัย
 
1. นางอรพิมพ์  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวสุพรรณี  ทองขาว
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัชฎาวรรณ  เรียมไธสง
2. เด็กชายธัชรวี  โพธิ์วัฒนาดิลก
 
1. นางวงจันทร์  พันชนะ
2. นางสาวสุพีลาภ  ลำภา
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.34 ทอง 4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  อุ่นเรือน
2. เด็กชายศุภฤกษ์  รุผักชี
 
1. นางชนัญชิดา  ท่าน้ำตื้น
2. นางสาวมณีวรรณ  เจริญสุข
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.01 ทอง 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายศักดิธัช  ตันสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทองผาภูมิกำจร
 
1. นางสาวธนาคม  ตันตยานุวัตร
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  ศรีทองเทศ
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายประกาศิต  อ่อนศิริ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  กิตติวิริยะการ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  เกรอด
2. นางสาวรัตจะรินทร์  เฉิดฉายพนาวัลย์
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.34 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภาวนา  ศุภมิตร
2. เด็กชายโกมล  ดีมาก
 
1. นางผกาพร  อินทร์อยู่
2. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐ  เศรษฐวิทยา
2. เด็กหญิงวริษา  ทรัพย์ส่งแสง
 
1. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
2. นางสาวกัญจน์ณิชา  กอบมณีโรจน์
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กหญิงปาลิตา  นพแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรา  โพธิ์ตั้งธรรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  มานะธรากุล
2. นางชสิภา  สาแก้ว
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงนพนันท์  ทองเครือเกษตร
2. เด็กชายปุริมปรัชญ์  ยูงศิริกาญจน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ฆ้องบ้านโฆ้ง
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.99 เงิน 11 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ศรส่ง
2. เด็กชายอภิรักษ์  อั่งลี้
 
1. นายวรินทร์  พ่วงอยู่
2. นางสุภาวดี  คงพันธ์
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 12 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  ยอดทองดี
2. เด็กหญิงเชียรีญา  คำปก
 
1. นายโกสินทร์  จันทร์แพ
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 13 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  เจริญสุข
2. เด็กชายอภิวิชญ์  อนุตธโต
 
1. นางมาลี  เสริมสืบสนธิ์
2. นางปราณี  ปุยงาม
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงนรินทร  ชุมหิน
2. เด็กชายพีระพงษ์  พุดซ้อน
 
1. นายชัยศรี  วาสบุญมา
2. นางสาววชรพร  ชูผล
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่เตีย
2. เด็กชายสหรัฐ  นวลละออ
 
1. นายปัญญา  วงษ์จำปา
2. นางสาวชมัยพร  แซ่วี
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.66 เงิน 16 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  มีสาวงค์
2. เด็กชายมนตรี  จูอิน
 
1. นางสาวอินทิรา  อินทร์ภิรมย์
2. นายธนภัทร  จันทะวงษ์
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายธนาธร  พจสุวรรณ์
2. นางสาวปภัสสร์พร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสาวสุพีลาภ  ลำภา
2. นางวงจันทร์  พันชนะ
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุนทร
2. นางสาวชลธิชา  นิลาภรณ์กุล
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุณยะมาน
2. นางสาวปรีชญา  เถาเปียง
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายพุทธิวัฒน์  สุ่มประเสริฐ
2. นางสาววันวิสา  ศิลมั่น
 
1. นางจงจิตร  เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายชัยเชษฐ์  แสงนวม
2. นางสาวณิยวรรณ  หอมกลิ่น
 
1. นายชัยศรี  วาสบุญมา
2. นางสาววชรพร  ชูผล
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาววริศรา  รักซ้อน
2. นายวัชราวุฒิ  กิ่งบู
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ฆ้องบ้านโฆ้ง
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวปาลิดา  วรภัทรถิรกานต์
2. นางสาวอะยูมิ  อินูอิ
 
1. นางสาวปนิตา  นุ่มดี
2. นางสาวสุกัญญา  มานะธรากุล
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายนภสินธุ์  รุจิธันยา
2. นางสาวพัชรา  เอกอุฬาร
 
1. นางอรพิมพ์  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวสุพรรณี  ทองขาว
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 8 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายสุรศักดิ์  จีนบุบผา
2. นางสาวเบญจมาศ  ชัยสุข
 
1. นางสาวธนาคม  ตันตยานุวัตร
2. นางสาวนัจภัค  บูชาพิมพ์
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสหรัฐ  กลิ่นเกษตร
2. นางสาวอภิชญา  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวยศวีร์  สุขสุไนย์
2. นางสาวอมรรัตน์  ศรีทอง
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวปภัสสร  เจริญรักษา
2. นายระพีพัฒน์  ทองน้อย
 
1. นางบุญเรือง  เฮงผล
2. นายมนต์ชัย  เจริญนิติกุล
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.32 เงิน 11 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวศุภธวดี  พงศ์ธุวานนท์
2. นายอรุณรุ่ง  ทองพุก
 
1. นางสาวืทิพวัลย์  แซ่โง้ย
2. นางสาวปรัชฌภรณ์  ทวีสุข
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายวิกรานต์  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวสุดารัตน์  ทับยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร  เย็นสนิท
2. นางลั่นทม  ชวนชื่น
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายธนภูมิ  กิตตินราภรร์
2. นางสาวธนัชชา  บุญวรรณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อินเสือสี
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69.34 ทองแดง 14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายพลพล  วิจิตรมนตรี
2. นางสาวอรนุช  มีปิ่น
 
1. นายวรินทร์  พ่วงอยู่
2. นางสมใจ  ธงไชย
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายถิรวุฒิ  เจริญสุข
2. นางสาวอธิชนันต์  ภารนันต์
 
1. นางมาลี  เสริมสืบสนธิ์
2. นางสาววิธิภรณ์  พรหมแก้ว
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 16 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายณัฐวร  พุ่มกุมาร
2. นางสาวอธิชา  แก้วผาทรัพย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  เกตุสาย
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายธนพล  มีเนียม
 
1. นายธนภัทร  จันทะวงษ์
2. นางสาวอินทิรา  อินทร์ภิรมย์
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เริ่มตั้งสกุล
2. เด็กหญิงญาตา  ใจบุญมา
3. เด็กหญิงณัชชา  เฮงราย
4. นางสาวณัฏฐณิชา  ทิมทอง
5. เด็กหญิงวัลภา  คชศิลา
6. นางสาวศศิวิมล  ลิ้มฮวด
7. นางสาวสรัญชลี  อมโร
8. นางสาวสุปราณี  สกุลสุขใจ
9. นางสาวอนงค์นาถ  หนูคง
10. เด็กหญิงอโนชา  เจตนายิ่งยง
 
1. นางบุญทอง  รักษาผล
2. นางสาวฉัตรทอง  จุมพลเดชาพันธ์
3. นายนวพันธ์  รักบ่อพลับ
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  สงวนพันธ์
2. เด็กหญิงจันทนา  แขกนวม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทนเถื่อน
4. เด็กหญิงปิยะศิริ  มงคลตั้งศิริกุล
5. เด็กหญิงรชตวรรณ  สระทองพลอย
6. เด็กหญิงศิรินนภา  หม่อมแดง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ด่อนสิงหะ
8. เด็กหญิงเกตุนภา  วุญวงษ์
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีสมุทร
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองแดงสี
 
1. นางสาวกานดาภร  สารพรภิญโญ
2. นางหอมจันทร์  มนตรีดิลก
3. นายพนมกฤต  บริสุทธิ์
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  กมลศิลป์
2. เด็กหญิงพนิดา  แจ้งธรรมมา
3. นางสาวมนุสา  เซี่ยงฉิน
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระหงษ์ทอง
5. เด็กหญิงวรวลัญช์  ศุกร์เจริญทรัพย์
6. นางสาววาสนา  มีสา
7. นางสาวศิรภัสสร  วงษ์สังข์
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เตชนวพันธ์
9. นางสาวอรพรรณ  แสงขำ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีนวล
 
1. นางสาวประกายเดือน  ท้าวกัลยา
2. นางสาวพรศิริ  ลีคำงาม
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อ่อนแล
2. นางสาวกนกวรรณ  บุตรดี
3. เด็กชายทรงพล  ยางนิยม
4. เด็กชายภาสกร  โพธิ์สวรรค์
5. เด็กชายรัตนะ  พลับพลา
6. นางสาววิลาวัณย์  ศรีคูณ
7. นางสาวศรินทิพย์  ชื่นดวงจันทร์
8. นางสาวศุภวรรณ  จันทะดา
9. เด็กชายสมศักดิ์  มั่นศรีจันทร์
10. เด็กชายโชคชัย  ผิวงาม
 
1. นายเจษฎา  ศิริธนบดี
2. นางวรรณวิมล  ครองระวะ
3. นางสาวสุภาพร  ตาตะ
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นางสาวชนกภัทร์  สร้อยมณีวรรณ์
2. นางสาวณัฐณิชา  นิมิตโภคานันท์
3. นางสาวธารวิมล  เฮงเส็ง
4. นางสาวปนัดดา  คีตวศิน
5. นางสาวปุณยนุช  โพธิบัวทอง
6. นางสาวพรนัชชา  เกียรติธีรชัย
7. นายวราวุฒิ  เสียงแจ่ม
8. นางสาววริศรา  พรหิรัญรัตน์
9. นายวัสสพันธ์  กุนทรมโนสิทธิ์
10. นางสาวสิริกร  พลสิทธิโชค
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อินเสือสี
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไข่รัศมี
2. นางสาวกุลนัท  ศรีสำราญ
3. นางสาวจันทร์จิรา  อาจน้อย
4. เด็กหญิงตรีทิตยนิภา  สีหนู
5. นางสาวนรีกานต์  ถิ่นโพธิ์วงษ์
6. นางสาวปิยธิดา  ดวงมาลา
7. นางสาวมาลินี  สุวรรณวิสุทธื์
8. นางสาวสายธาร  กำมา
9. นางสาวสิริภรณ์  เนียมจีน
10. นางสาวสุนิสา  เจียมเริง
 
1. นายบัญชา  บวรโภคิน
2. นายอนุพงษ์  ภู่นาค
3. นายสุชาติ  กษิตินทร์
 
510 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เรืองจุ้ย
2. นางสาวจารุกัญญ์  สิงห์ทอง
3. นางสาวจารุภัทร  สิงห์ทอง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  เรืองศักดิ์
5. นางสาวธนกาญจน์  โรจนโพธิ์
6. นางสาวธรรญารัตน์  เตียวเจริญ
7. นางสาวปิยธิดา  นาคใหญ่
8. นางสาวพนิตพร  บุตรน้ำดี
9. นางสาววริศรา   ฐิตยานุวัฒน์
10. เด็กหญิงสุปราณี  สิงห์ทอง
11. นางสาวสุรีรัตน์  งามคณะ
12. เด็กหญิงอริญชยา  เจริญพิทักษ์
13. นางสาวอารียา  สิงห์ทอง
14. นางสาวอินทราณี  เธอกิ่ง
15. นางสาวเบญจพร   แซลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  วรนาม
2. นางสุรีย์  วรนาม
3. นายจิรัฐฎ์  เพ็งทา
 
511 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ลัดดากลม
2. นางสาวชฎาพร  สามเกษร
3. นางสาวณัฐพร  บุญโยประการ
4. นางสาวธนพร  เชิดภูเขียว
5. นางสาวธัญภัทร์  อู่ทอง
6. นางสาวปิยพร  เทียนอิ่ม
7. นางสาวพรพรรณ  ปัญญารักษ์
8. นายพิชชากร  บัวแสง
9. นางสาวรัชนีกร  เรืองอุไร
10. นายวราพงษ์  แตงอ่อน
11. นางสาววราพร  เกษมสวัสดิ์
12. นายวสุปกรณ์  จิตตสินนวา
13. นางสาวสุดารัตน์  สระแก้ว
14. นางสาวอภิวรรณ  รอดพลอย
15. นางสาวอุษณีย์  หินแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  ดีเอี่ยม
2. นายนิติพล  สายแก้ว
3. นายเพิ่มทรัพย์  แก้วพิจิตร
4. นายกิจจา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
 
512 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกฤษฎา  มาลา
2. เด็กชายกิติพงษ์  อ่อนน้อย
3. นางสาวกุศลิน  จันแดง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปั้นหยัด
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลืองวิไล
6. เด็กหญิงดรุณรัตน์  สระทองยอด
7. เด็กชายทวีวัฒน์  รัตนวรจินดา
8. เด็กชายทศพร  ผิวเกลี้ยง
9. เด็กชายธนดล  ช่วยชูชั้น
10. เด็กชายนพรัตน์  เจริญธัญญากร
11. เด็กชายนวพล  ศรีพนมวัน
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่เจา
13. เด็กหญิงวนัญญา  แก้วดอนไพร
14. เด็กหญิงสุพรรณษา  มาลา
15. เด็กชายอนุวัตร์  เชื้อวงศ์
 
1. นางสาวชนิดา  โพธิ์มงคล
2. นายรณชัย  จันคง
 
513 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองศรีชุม
2. เด็กหญิงอภิญญ์ศิชา  อมรประภาวัฒน์
 
1. นางสุนีย์  แจ้งใจ
2. นางสาวดารินนา  ปานเสน
 
514 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณพษา  ทาแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สามงามยา
 
1. นางสาวอำไพ  อุ่นศิริ
2. นางสิริรัตน์  ทวีตั๊งตระกูล
 
515 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  พรภาวนาเลิศ
2. เด็กชายไพโรจน์  รักเจริญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อุ่นศิริ
2. นายมนตรี  สัมมเสถียร
 
516 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พิมพ์ลี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ศิวพรสกุล
 
1. นางสาวอรุณวิภา  มีถาวร
 
517 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมรักษ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรดา  เกตุมณี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ยอดดี
 
518 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เผ่าผาง
2. เด็กหญิงรุจิรา  โพนปลัด
 
1. นางสาวนิรมล  พันธ์ปา
2. นางศิริวรรณ  บรรจง
 
519 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐชัย  ขอนแก่น
2. เด็กชายวรโชติ  มณีโชติ
 
1. นายสุรชาติ  ศรีนวล
2. นายอัศดี  เฮงสังวร
 
520 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงนลัทพร  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  ดอนรุ่งจันทร์
 
1. นางสาวชนิดา  โพธิ์มงคล
 
521 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงมายาวี  ปิงเมือง
2. เด็กหญิงอสญาภรณ์  เรืองจำเนียร
 
1. นายนภสณ  ชัยไพบูลย์
 
522 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงศศิธร  สมกุล
2. เด็กชายศิวกาญจน์  สุขโยธิน
 
1. นายสมชัย  อัครเอกฒาลิน
 
523 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธรรณ์นธร  รัตโนภาส
2. เด็กหญิงสกุณา  ขำสุวรรณ
 
1. นางสุรีย์  ศรีมกุฎพันธุ์
2. นายวุฒินันท์   ทยากรเตชภณ
 
524 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกร  สิริคำ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลาวัลย์
 
1. นายจักรพงศ์  พินิจการ
2. นางสาวกรณัฏฐ์  จินดาโสม
 
525 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรนุช  มายิ้ม
2. นางสาวสุดารัตน์  สว่างแจ้ง
 
1. นายศุภโชค  พรหมจำรัส
2. นายสุวพิชญ์  ภู่ทอง
 
526 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวประภาศิริ  รุผักชี
2. นางสาวมลธวรรณ  เชียงกา
 
1. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
2. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
 
527 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายพีรณัฐ  ปรัตคจริยา
2. นายเจษฎายุ  เรืองกัลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อุ่นศิริ
2. นายมนตรี  สัมมเสถียร
 
528 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวทองสุข  เหลาสิม
2. นางสาวพีรดา  สามกองงาม
 
1. นางสาวอำไพ  อุ่นศิริ
2. นางสิริรัตน์  ทวีตั๊งตระกูล
 
529 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกชกร  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวฐิติมา  อินทะแสง
 
1. นายชาติชาย  วิจารณ์กุล
2. นางวันทนี  นิ่มปุญญกำพงษ์
 
530 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวพรอุษา  สังข์ทุ่งขวาง
2. นายวรชัย  ศรีนวล
 
1. นายรณชัย  จันคง
 
531 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  หนูทอง
2. นายณัฐวัฒน์  อ่วมนุ้ย
 
1. นายสุรชาติ  ศรีนวล
2. นายพิรพันธ์  เจีมอนุสรณ์
 
532 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายกฤตเมธ  คำเมืองแสน
2. นางสาวเลอธิญา  พุฒพันธ์
 
1. นางสาวอรุณวิภา  มีถาวร
 
533 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวฐานิตา  ค้ายาดี
2. นางสาวอมลมณี  เทพมณี
 
1. ผศ.พลาภรณ์  จันทร์ขามเรียม
 
534 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชยา  งามสงวนปรีชา
2. นางสาวศจีภัสส์  เปรมาสวัสดิ์
 
1. นางสุรีย์   ศรีมกุฎพันธุ์
2. นายวุฒินันท์   ทยากรเตชภณ
 
535 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวสุนิสา  หงษ์ยนต์
2. นางสาวอัจจิมา  ภูพิชิต
 
1. นางสาวอรรถยา  ดอกไม้เครือ
2. นายสุพรรณ  ศรีทองเกิด
 
536 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวฐิติกาญจน์  แก้วหงษ์ทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  นุ่มนวล
 
1. นางกมลทิพย์  ดาผิวดี
2. นางสาวกรณัฏฐ์  จินดาโสม
 
537 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกรองกาญจน์  แย้มทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  พุมมา
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
538 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวบุษราคัม  พงษ์วิเศษ
2. นายพรหมพิริยะ  ฟองน้ำทิพย์
 
1. นางศิริวรรณ  บรรจง
2. นางสาวนิรมล  พันธ์ปา
 
539 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  จุมที
2. นายสุพจน์  ปอแฉ่
 
1. นายสุวพิชญ์  ภู่ทอง
2. นายศุภโชค  พรหมจำรัส
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  กระแสโท
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงอุษาลักษณ์  สุขจุ้ย
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  สามสีลา
 
1. นางภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขดา
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิริยาพร  ธนสกนธ์พงศ์
 
1. นายธนัช  คงเจริญ
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ฐานทองดี
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กปิลกาญจน์
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงอารียา  รวมชัยอภิกุล
 
1. นางสาวระวีวรรณ  สระทองอั๋น
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กชายรัชกรณ์  พนมน้อย
 
1. นายสมพงษ์  ผลรัศมี
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สุวรรณสม
 
1. นางอนัญญา  อัครวิชญ์
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวปภัสสร  บัวลุพันธ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายลิขิต  เหง้ามูล
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวสุรัจนี  อินทร์จุ้ย
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวกาญจนา  สระทองมี
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกมลรัตน์  วอนอก
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นางสาวจันทร์หอม  พจน์สุวรรณ
 
1. นางสาวภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสนันท์  เอกพัชราพันธ์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ศรีมกุฎพันธุ์
 
556 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายอภิวิชญ์  เขมาวะนิช
 
1. นายสมพงษ์  ผลรัศมี
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายวัชรินทร์  คงใจดี
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กปิลกาญจน์
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  มิตรเจริญรัตน์
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒิวิริยโรจน์
 
1. นางสาวภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงธัญกร  ศรีต่างวงศ์
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกาญจน์  วิโรจน์ศิริ
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  เจียดอนไพร
 
1. นางสาวชลภัท  นิติพันธ์
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงลลิตา  พันธุ์การุ่ง
 
1. นางอนัญญา  อัครวิชญ์
 
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฐานทองดี
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กปิลกาญจน์
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ม่วงใจรัก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอรกัญญา  สุขจิตรธนกร
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ศรีมกุฎพันธุ์
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวมารตี  ภูห้องไสย
 
1. นางสาวสมพร  นิสยันต์
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวบุปผารัตน์  บ่อคุุ้ม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวเณรี  สรรพวุธ
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวสิชานันท์  ลบแย้ม
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวอารยา  เดชมาก
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวจิรัชยา  หมื่นราษฎร์
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวสุพรรณิการ์  นาคใหม่
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กปิลกาญจน์
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวมัสฤณ  ปฐมพงษ์พันธุ์
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภาณิดา  ช่างสาน
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  พจน์สุวรรณ
 
1. นางสาวภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  เกี่ยอ่อม
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอารีญา  เอี่ยมฉายา
 
1. นางกุลนรี  รวมธรรม
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภิศ  สังข์แก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ผลรัศมี
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคุณัญญ์อร  คงคำมาตร
 
1. นางอนัญญา  อัครวิชญ์
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวดวงตะวัน  ศรีปิ่นเป้า
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายธีรภัทร  บุญมาก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวสุนิตา  สาบุตร
 
1. นายสมเจตน์  โพธิอุบล
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายนิติพันธ์  แซ่ว่อง
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวอนัญญา  สมบูรณ์ทวี
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวปัทมา  แสงสร้อย
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กปิลกาญจน์
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายณัฐพล  สระทองเทียน
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายสุรพัศ  แก้วเอี่ยมฉายา
 
1. นางสาวภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายอนันต์  เลี้ยงอำนวย
 
1. นางสาวชลภัท  นิติพันธ์
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สังข์แก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ผลรัศมี
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ไชยหาญ
 
1. นางกุลนรี  รวมธรรม
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุชญา  จงเชิดชูแดน
 
1. นางอนัญญา  อัครวิชญ์
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาววรัชยา  ศรีทองอินทร์
 
1. นายสมเจตน์  โพธิอุบล
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายอภิชาติ  เจริญสุข
 
1. นายสมพงษ์  ผลรัศมี
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศิริพร  โพธิ์ศรีดา
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวชนาภา  ปะกาเวสา
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวศศินันท์  คาดการณ์ไกล
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาววันวิสา  พูนดี
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุชาติ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  อิสราคาร
2. เด็กหญิงภัคธีมา  จงจิตสำราญ
 
1. นางจุฬารัตน์  เชื้อทหาร
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงเกศกนก  เทศศรี
 
1. นางกุลนรี  รวมธรรม
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  เพ็ชรัตน์
2. เด็กหญิงศศิธร  ลีลาจรัลกุล
 
1. นางอนัญญา  อัครวิชญ์
2. นางเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงพันทิรา  งามสุข
2. เด็กหญิงอนงค์นารถ  จันทร์เลขา
 
1. นางสาวชลภัท  นิติพันธ์
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  เปรื่องกระบิน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  มากบุญ
 
1. นายเอกพล  แสนหาญ
2. นางสาวฐิวันกาญจณ์  วงษ์อำมาตร
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงคุณัญญา  แจ้งธรรมา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  อาจอาริ
 
1. นางสาวภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายวีรชัย  ขอนแก่น
2. เด็กหญิงสุนิสา  เหล่ายัง
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงระพีพร  คุ้มพะเนียด
 
1. นางสาวสมพร  นิสยันต์
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายนราธร  ประเสริญสุจริต
 
1. นางสาวภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงมาริษา  ชนประชา
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พรหมมา
 
1. นางทศพร  ไตรศิริ
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพา
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงอรพิมล  อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายสราวุฒิ  วงศ์วิลัย
 
1. นางสุดารัตน์  พสกภักดี
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงศศิธร  ทำละเอียด
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กปิลกาญจน์
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงกมล  จีนานนท์
 
1. นางอนัญญา  อัครวิชญ์
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอัฉราภรณ์  ชัยสาร
 
1. นายสมพงษ์  ผลรัศมี
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวเตชิตา  ปินตาแก้ว
 
1. นางสุดารัตน์  พสกภักดี
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวอภิญญา  ฝอยทอง
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร์  ประจงจิต
 
1. นางสาวภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายวรธรรม  คุ้มเฆม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กปิลกาญจน์
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาววรินรัตน์  นันทราช
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายสิทธิณัฐ  ศิริสุขโภคา
 
1. นายจรุง  บุษบรรณ
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวปวีณา  พิมพ์สิงห์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญากร  อินทรศิริ
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายเฉลิมวงศ์  บวรวุฒิพงศ์
 
1. นายสมพงษ์  ผลรัศมี
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  เครือแก้ว
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวนรีรัตน์  เฉลิมฉัตรวรากร
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สายทอง
3. เด็กหญิงปริณดา  จงสถาพรยิ่ง
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นายสุพจน์  ฉายสิน
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายยศพล  พลายงาม
2. เด็กหญิงวนิดา  ชรากาหมุด
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  โพธิ์ทองนาค
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
2. นางสาวชลธิชา  วัฒนาการ
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกณภัทร  สุวรรณวงษ์
2. เด็กชายพงศกร  คำเงิน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  โกสุมพันธ์
 
1. นายจรุง  บุษบรรณ
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  สุขเกษม
2. เด็กชายคงกฤช  แพงเวียง
3. เด็กชายธีรภัทร์  วรานุกูลศักดิ์
 
1. นางสาวชลภัท  นิติพันธ์
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายกัมพล  ผ่องใส
2. นายณัฐพล  อุตะพิระ
3. นายธนวิชญ์  วรอาจ
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
2. นางสาวชลธิชา  วัฒนาการ
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่ว่อง
2. นายชนินทร์  มาลี
3. นายธนกิจ  จ้อยร่อย
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นายสุพจน์  ฉายสิน
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายธนวัตร  เกิดต่อพันธ์
2. นายศุภวิชญ์  อัจฉริยวสี
3. นางสาวอภิสรา  ปัญจขันธ์
 
1. นายจรุง  บุษบรรณ
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายจรณบูรณ์  ตั้งเจริญ
2. นายนฤพล  ทองเผือก
3. นายอธิป  จันระวัน
 
1. นางเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
2. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์   สุขสามแก้ว
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เอี่ยมจร
 
1. นายสาธิต  กุยเซ็ง
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัชพงษ์   ทองเชื้อ
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวปิยฉัตร  อุดม
 
1. นายปรีชา  นวมนาม
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  นิลสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิพงศ์  แก้วอิ่ม
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์โพธิ์ทอง
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์บุญฤทธิ์
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.32 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สาริตุล
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเพชรพลอย  นิลสุวรรณ
 
1. นายสาธิต  กุยเซ็ง
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสหัสวรรษ  ผิวงาม
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายสาธิต  สงวนพันธุ์
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. นายณัฐดนัย  ออเขาย้อย
 
1. นายสุเมธ  สุฐาปัญณกุล
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 73.65 เงิน 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายณัฐกิจ  สระทองไลย์
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงพลอยพิชชา   ตันประทุมวงษ์
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี   เพชรแต่ง
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยอดสะอาด
 
1. นายจักรวาล  จันทวงษ์
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอรนิภา  ศรนุวัตร์
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 66.98 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ปฐมลิขิตกาญจน์
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชุตินันท์   เกตุรัตน์
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายสาธิต  สงวนพันธ์
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายอรรถพล  เอื่อยอ่อง
 
1. นายสาธิต  กุยเซ็ง
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงวริษา  เพ็ชรวงษ์
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายวรภพ  อรุณรัตน์
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายหัสนัย  ธรรมชอบ
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายธนากร   ทองดอนเหมือน
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสุกฤษฐ์  เอี่ยมอาสา
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสุข
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกฤษณา  แก้วบัวดี
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายสุรเสกข์   ธัมมะรังกา
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวพรวลัย  รุจนเวทย์
 
1. นายสุทธิพงศ์  แก้วอิ่ม
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรแต่ง
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนิชนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวธนพร  วีรวรรณ
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ชูกุล
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์สินธุ์
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑารัตน์  มณฑิราช
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนฤเบศร์  วิทูรรุ่งเรืองชัย
 
1. นายสาธิต  กุยเซ็ง
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปัณฑารีย์  ฉุยฉาย
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวจิณณพัตค์  อินทรกุล
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายสิปปภาส  แก้วมา
 
1. นางอาริยาพัชร์  เพชรพลอย
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร   พันผา
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายลีนวัฒน์  ศรนุวัตร
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงระวินันท์  อัครวรวัฒน์กุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวอารียา  พรพิทักษ์นันท์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพ็ชรดำ
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์เม่ง
2. เด็กหญิงงามสิรี  ไฝ่เมตตา
3. นางสาวชนิตา  แย้มธนากูล
4. นางสาวณัสรา  พิทักษ์พร
5. เด็กชายธีรวัฒน์  จันชัยชิด
6. นายบุญค้ำ  ปางมิ่ง
7. เด็กหญิงปณิตา  อ้นคง
8. นางสาวพรไพรินทร์  ศรีมันตะ
9. นางสาวแพรวา  พลับลัดโพธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
2. นายถาวร  หวานชะเอม
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  การดำริห์
2. นางสาวจงกลณี  นกทอง
3. เด็กหญิงจารุภา  ตระการธงชัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิริวัฒฑโน
5. นางสาวบัณฑิตา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
6. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  พัฒนพร้อมสุข
7. เด็กหญิงปุณยาพร  วังสุข
8. เด็กหญิงพจนา  รัตนพงศ์
9. เด็กหญิงพรรวษา  มุ้ยมี
10. นางสาวลักษณ์นารา  ศรีสุขสวัสดิกุล
11. นางสาวลัดดาขวัญ  รัตนพร
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์  รัตนพร
13. นางสาวสวิตตา  พันธเสน
14. เด็กหญิงสุวภัทร  อินทร์รจนา
15. เด็กหญิงอุธาทิพย์  เก่งจันทร์วรกุล
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
2. นางสาวพรพรรณ  เลิศอุปถัมภ์
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิระพงศ์  แสงกล้า
2. เด็กชายชัชพงษ์   ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงชุตินันท์    เกตุรัตน์
4. เด็กหญิงชุติมา   ตามวงษ์วาน
5. เด็กชายธนากร    ทองดอนเหมือน
6. นายธราธร  พูพวงจันทร์
7. นายธิติวุฒิ  ตันประทุมวงษ์
8. เด็กหญิงพลอยพิชชา   ตันประทุมวงษ์
9. นายภูวดล  นิตยผลิน
10. เด็กชายศิขรินทร์  กอร่ม
11. นางสาวสิริลักษณ์   ศักดิ์เมือง
12. นายสุรเสกข์   ธัมมะรังกา
 
1. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
2. นายดรันทร  แย้มนิยม
3. นายรภัทกร  มิตรเจริญรัตน์
4. นายตะวัน  ส่องแสง
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชยกรณ์  ทรงพิพิฐกุล
2. นายณัฐวัฒน์  ทวนประเสริฐ
3. เด็กชายภูนเรศ  ป้อมประเสริฐ
4. เด็กหญิงรวินันท์  อัครวรวัฒน์กุล
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เอี่ยมจร
6. เด็กชายวงศกรณ์  บัวแก้ว
7. เด็กชายศุภณัฐ  เคลือบเต็ง
8. นายสหัสวรรษ  ผิวงาม
9. นายสุกฤษฐ์  เอี่ยมอาสา
10. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
11. เด็กหญิงเกศณัชชา  เนชรนุช
12. เด็กหญิงเพชรพลอย  นิลสุวรรณ
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
2. นายสาธิต  เคลือบเต็ง
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายจุฑาทิพย์   ศรีจันทร์
2. เด็กชายนวพล   ธัญชาติธาตรี
3. เด็กชายภราดร    วรดี
4. เด็กชายภัทรพงศ์    ดวงศรี
5. เด็กหญิงภาวินี   นิเรียงรัมย์
6. เด็กชายภูวดล   บิตยผลิน
 
1. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
2. นายรภัทกร  มิตรเจริญรัตน์
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชาวสวนงาม
2. เด็กชายจิรายุ  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กชายปวีร์  บรรจง
4. เด็กชายวรากร  โพธิพันธ์
5. เด็กชายสหัสวรรษ  ฉัตรานันท์
 
1. นายจิรวัฒน์  ประสาทพร
2. นายปรุฬห์  นราเที่ยง
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิดา  เส็งดอนไพร
2. เด็กหญิงมะลิ  ชัยนาม
3. เด็กหญิงสาธินี  สระทองทรัพย์
4. เด็กหญิงอมาวสี  อัครสุธีชัย
5. เด็กหญิงเอมิกา  ปริญทอง
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.34 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หวังสกุล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  หวังสกุล
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศลิษา  ลาวโฉม
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เลี้ยงอำนวย
6. เด็กชายอโรคา  มาณี
 
1. นายถาวร  สุขสมัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงณิชกมล  จันทร์จินดา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์โป๊
3. เด็กชายภีมเดช  จิตตวิสุทธิกุล
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  กาแก้ว
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดหลักดี
 
1. นายชลกฤษ  ศรีทองอินทร์
2. นายจตุรนค์  ดังชัยภูมิ
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยกร  ภุมมารักษ์
2. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
3. นายนิธิศ  แดนมัดตาม
4. นายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์
5. นางสาววิยะดา  รุ่งเรือง
6. นางสาวอารียา  คำพระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
2. นายอนวัช  พวงสมบัติ
3. นายถาวร  หวานชะเอม
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายพนากรณ์  ยังอยู่
2. นายพิตรพิบูลณ์  แก้วกุมาร
3. นายวิศรุธ  โทพรมมา
4. นายสุชาครีย์  เยสูงเนิน
5. นายอาทิตย์ธวัช  สีโชติ
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ถิ่นวงค์ม่อม
2. นางสาวปภานัฐ  เสนาวัง
3. นางสาวปาลิตา  เอียงประยูร
4. นางสาวรัตนา  ลับจันทร์
5. นายวธัญญู  ฉามฉิมโฉม
6. นางสาววรรณวิศา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายเดชา  ศรัทธาผล
2. นายปรมะ  ประยูรหงษ์
3. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายกนกกร  มิโตยะ
2. นายณัฎฐชัย  รุ่งวิทยากรผดุง
3. นายธีรศักดิ์  ขวัญเล็ก
4. นายปุณมนัส  คำมี
5. นางสาวพัชรพร  ศิริเฑียรทอง
 
1. นายจิรวัฒน์  ประสาทพร
2. นายปรุฬห์  นราเที่ยง
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายตะวัน  โพธิ์ทองนาค
2. นายธนพล  ศรีราจันทร์
3. นายปฐมทอง  สร้อยเสนา
4. นายพศวีร์  ชมชิด
5. นายสุธี  ใจเยือกเย็น
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
2. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
3. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวชญานิษฐ์  เอี่ยมเวียง
2. นายธนภัทร  ขวัญพันธ์งาม
3. นายธนาธิป  ขัดทะเสมา
4. นายนพรัตน์  เอกแสงสี
5. นายสหภัส  แสงจินดา
6. นายอาทิตย์  อภิบาลปฐมรัฐ
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายคุณากร  แจ่มจำรัส
2. นายณัฐภาคย์  หุตะเจริญ
3. นายธนพล  วัฒนาโชคทวีสุข
4. นายยศกร  วงษ์แสงเพชร
5. นายศุภณัฐ  วงศาโรจน์
 
1. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
2. นายสุชาติ  จันทรสุกรี
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกชพรรณ  เขตุแดน
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทรวิชัย
3. เด็กชายกฤษฎา  ชุมเพ็ญ
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จุคำ
5. เด็กหญิงจิดาภา  สุนทรวิภาค
6. เด็กหญิงจิรชญา  จำปาเวียง
7. นายจิรายุ  เสือมั่น
8. เด็กชายชนภัทร  นุชพุก
9. เด็กหญิงชนัญชิดา  จิระมานิตย์
10. นางสาวชลลดา  รุ่งหรุ่ม
11. นางสาวณัชชา  เอี่ยมมี
12. เด็กชายณัฐภัค  จันทร์ทูล
13. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปวงละคร
14. นางสาวธนภรณ์  ศรีสำราญ
15. นายนพสินธุ์  สุทธิพิเวษฐ์
16. เด็กหญิงนภสร  กุลกรรณ์
17. นายนฤพล  บุญไพศาล
18. เด็กชายบารมี  สุขหงษ์
19. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
20. นายประชา  โชคชัยมงคล
21. นางสาวปิยฉัตร  สอดสุข
22. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมกระทุ่มล้ม
23. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมทิพย์
24. นางสาวพิรยา  พุทธยา
25. เด็กหญิงภานรินทร์  อยู่อินทร์
26. นางสาวภารดี  นามโสภา
27. เด็กชายภูวนาท  อิศรเมธากูร
28. นายรชฏ  เกิดประดับ
29. นางสาวรสสุคนธ์  มีเพียร
30. นางสาววราภรณ์  จันทร์ครบ
31. นายวัชรพล  คงหมวก
32. เด็กหญิงวัลลภา  ศิริสม
33. นางสาววิกานดา  สงวนสัตย์
34. นางสาววิภาพร  พงศ์ธรรม
35. เด็กหญิงศรัญญา  กุลรัตนาวิจิตรา
36. นางสาวศศิวิมล  มูลผม
37. นางสาวสุทธิชา  สายทอ
38. เด็กหญิงสุธารินี  รุ่งอรุณแสงทอง
39. เด็กหญิงอนุธิดา  บุตรพา
40. เด็กหญิงอภิญญา  เบ็ญจพาด
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
2. นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
4. นางเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
5. นางเพลินพิศ  กลิ่นบุปผา
6. นางประจงจิต  อมโร
7. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
8. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  อำพร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  คนใหญ่
3. เด็กหญิงกรวรรณ  พรเดชาวุฒิ
4. เด็กชายกฤษฏิ์  หาญยิ่ง
5. เด็กชายก้องภพ  โอ่งเคลือบ
6. เด็กหญิงขวัญจิรา  ย้วนประสิทธิ์
7. นายชนกชลณ์  ถมยา
8. เด็กชายชนาธิป  ฉิมโต
9. เด็กหญิงญาณีรัตน์  วรยิ่งยงค์
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วพลกรัง
11. เด็กชายณัฐดนัย  ยาสมุด
12. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
13. เด็กชายณัฐภัทร  นาหิรัญ
14. เด็กชายทรงยศ  คำปาน
15. เด็กหญิงธนพร  สวนทอง
16. เด็กชายธนาวุฒิ  ปลัดใหญ่
17. เด็กชายนพนนท์  วรเดช
18. เด็กหญิงนพวัฒน์  แสงพร
19. นายนฤชัย  แตงจั่น
20. เด็กหญิงนันทิกานต์  พูลผล
21. นางสาวนิตยา  เชื้อรามัญ
22. เด็กชายปฐวี  อุตชาวสาร
23. นายปพนสรรค์  สงพรมทิพย์
24. นายพงศกร  วงศ์ประเสริฐ
25. นางสาวพรชิตา  พ่ำรุ่ง
26. เด็กหญิงพรชิตา  ภุชชงค์
27. เด็กหญิงพัชรพร   ศรีพุทธานุสรณ์
28. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชิวปรีชา
29. เด็กชายภาณุเดช  แสงศิริวุฒิ
30. นายวริทธ์  สุวรรณพิทักษ์
31. นายวุฒินันท์  ช่วงโชติ
32. เด็กหญิงศุภัสสร  พูลสุขโข
33. เด็กหญิงสรัญญา  หงษ์ทอง
34. นายสหัสวรรษ  พรสุดาชัย
35. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญประสาน
36. เด็กชายสิทธิชัย  สุขสอาด
37. นายอนุพงศ์  สายมัน
38. นายเขตตะวัน  ปัตตาระตัง
39. นางสาวเจนจิรา  สุขเกษม
40. นางสาวไพรินทร์  โพธิสาขา
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
2. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
3. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
4. นายนายนรินทร์   นครจันทร์
5. นายสมชาย  อินคล้า
6. นางสาวนวลสมร  เผื่อนปฐม
7. นางสาวอำภาพันธุ์  ธานินทร์ธราธาร
8. นายสุชีพ  เอี่ยมทองคำ
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทร์ศร
2. นางสาวกมลชนก  อ่อนกุล
3. นางสาวกรรภิรมย์  ขำดี
4. เด็กชายกฤติเดช  จารุพันธ์
5. นางสาวกัลยกร  ภุมมารักษ์
6. นางสาวกิ่งกาญจน์  เนตรสว่าง
7. เด็กชายจุฑาทัศน์  เหลืองยั่งยืน
8. นางสาวจุฑามาศ  กัลยาณพงศ์
9. นางสาวฉัตรแก้ว  เอี่ยมน้อย
10. นางสาวชมพูนุท  จีนเย็น
11. นางสาวชุติมา  สำเภาวมาลย์
12. นางสาวฐรัตณ์ฌนันท์  เขียวหวาน
13. นางสาวฐิติยา  พูลกลิ่น
14. นางสาวณัฐฐา  ณัฐธำรงกุล
15. นางสาวณัฐฐิกาญจน์  มาตรทอง
16. เด็กชายณัฐดนัย  สายทอง
17. นางสาวณัฐธิดา  คุรุเสถียรกิจ
18. นายธนวรรธน์  อัครกิตติ์วินิช
19. นางสาวธนัสสรณ์  ลิ้มวชิรานนท์
20. นายนันทวัฒน์  เอี่ยมจร
21. เด็กหญิงนันท์นภัส  กมลวุฒิ
22. นายนิธิศ  แดนมัดตาม
23. เด็กหญิงปกิตตา  ปานชู
24. เด็กหญิงปฏิพร  โชติชื่น
25. นางสาวปฐมา  เอียงเงิน
26. นางสาวปิยะธิดา  ว่องประเสริฐ
27. นายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์
28. นางสาวพิมลวรรณ  ศรีดาวเรือง
29. เด็กชายภัทรดนัย  สันตนิพัทธ์
30. นางสาวมนพัทธ์  บุญชู
31. นางสาวรัญชนา  หิรัญวิริยะ
32. นางสาววรินกาญจน์  พิริยอัครโชติ
33. นางสาวศรินยา  ฤาชา
34. นางสาวสถิตาภรณ์  ภิรมย์เอี่ยม
35. นางสาวสิริณลภัส  สุรรัตน์
36. นางสาวสิรินภา  ลี้เจริญ
37. เด็กหญิงสุกัญจนา  บูรณะกุล
38. นางสาวสุจารี  ขุนคำ
39. นางสาวสุนารี  สังขประมุท
40. นางสาวอรพรรณ  แสงรัก
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
3. นายอนวัช  พวงสมบัติ
4. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
5. นางพรรณทิภา  เหล่าเผ่าพันธุ์
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงจิรัชญา   เอมรัฐ
2. เด็กหญิงจิรายุทธ  เอียดคง
3. เด็กหญิงชญาดา   ประสิทธิ์ผล
4. นายชินภัทร  ฉ่ำสิงห์
5. เด็กชายฐนกร  ชำนาญเรือ
6. นางสาวณัฏฐา  รักซ้อน
7. นายธนกฤต  วุฒาพาณิชย์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  เอกจิตร์
9. เด็กหญิงนพนันท์   ทองเครือเกษตร
10. เด็กหญิงบัวชมพู   หงษ์ทอง
11. นายบุญรักษา  วานิชยานนท์
12. นายปฏิภาณ  พลวิรัตน์
13. นางสาวปภาวี   ชาวนาดอน
14. เด็กหญิงปรัชญ์ประวีณ   ภูบัวเพชร
15. เด็กหญิงปริยภัทร   จิรานุรักษ์วงศ์
16. เด็กชายปวีร์ณวัช  อินทร์ขุน
17. เด็กชายพนา  ถมค้าพาณิชย์
18. เด็กหญิงพราวพิลาศ   พัฒนสมบัติสกุล
19. นางสาวภัคมณฑน์   เจริญกิจโชติภัทร์
20. เด็กหญิงภัณฑิลา   เรือนนุช
21. เด็กหญิงรัญชิดา  สำเนียงหวาน
22. นายวิศรุต  ภาวิไลรัตน์
23. นายศิรชัช  มีสง่า
24. นายศิริพงศ์  อรุณแสงศิลป์
25. นายศิวกร   มณีโชติ
26. นายศุภณัฐ  วงศาโรจน์
27. เด็กชายศุภโชค  รัตนาชาตรี
28. นางสาวสาริศา  จันทร์เปรม
29. นางสาวสุณัฐกานต์  จันทรสุกรี
30. เด็กหญิงสุทธิดา   ตันประสิทธิ์วัฒน์
31. เด็กหญิงสุธิดา  ปานสังข์
32. นายหทัยทัต  ธัญมาศกวิน
33. นางสาวเพชรปวีณ   เลิศคณารัตน์
 
1. นายสุชาติ  จันทรสุกรี
2. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
3. นางอุษณีย์  จันทรสุกรี
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายกนกกร  มิโตยะ
2. นางสาวกนกอร  บุญสินธุ์
3. นางสาวกนิษฐา  อุ้มวารี
4. นางสาวจรัญญา  อินทร์บำรุง
5. เด็กหญิงจิดาภา  ชาวสวนงาม
6. เด็กชายจิรายุ  เอี่ยมเจริญ
7. นางสาวชยานันท์  ทองดอนอ่ำ
8. นางสาวณัฎฐ์นรี  แดงมั่นคง
9. นางสาวณัฏฐณิชา  พุทธรักษา
10. เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมเขต
11. นายธนาเทพ  แซ่ลิ้ม
12. นายธีรศักดิ์  ขวัญเล็ก
13. นายบุญเกียรติ  รวงผึ้ง
14. เด็กชายปวีร์  บรรจง
15. นายปุณมนัส  คำมี
16. นายพงศกร  ร่มโพธิ์ธารทอง
17. นางสาวพัชรพร  ศิริเฑียรทอง
18. นางสาวพิชญ์สินี  วุ่นดอนไพร
19. นางสาวพิชญ์สินี  กังเจริญวัฒนา
20. นางสาวมาริษา  ชัยสงคราม
21. นางสาวรามวดี  เกษก้าน
22. เด็กชายวรากร  โพธิพันธ์
23. นางสาววราภรณ์  กันทะรส
24. นางสาวสริตา  ไพพอน
25. เด็กชายสหัสวรรษ  ฉัตรานันท์
26. นางสาวอารีย์ยาภรณ์  ปุปะมุมะ
27. นางสาวเจสสิกา  ริกเตอร์
 
1. นายสมศักดิ์  แย้มกลิ่น
2. นางสมพิศ  สังขภิญโญ
3. นายจิรวัฒน์  ประสาทพร
4. นายปรุฬห์  นราเที่ยง
5. นายอานันท์  เจริญสุข
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายกันตินันท์  วัฒนกวี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ไขว้พันธุ์
3. เด็กหญิงจิรากาล  นิ่มทรงประเสริฐ
4. เด็กหญิงชนกานต์  นิ่มประสิทธิ์
5. เด็กหญิงชมภิศา  ตุ้มฉิม
6. นางสาวชลธิชา  น้อยพุก
7. เด็กหญิงชัญญานุช  ดวงคำ
8. นายชัยรัตน์  สังข์แก้ว
9. เด็กชายณัชพล  มีก่ำ
10. เด็กหญิงณิชกมล  จันทร์จินดา
11. เด็กหญิงดวงรัตน์  ธนะมุ่งชุมศรี
12. เด็กหญิงดารัตน์  นัยพัฒน์
13. เด็กชายทิชานนท์  ชื่นอารมย์
14. เด็กหญิงธัญชนก  คงศิริ
15. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  หอมสิริสุขไทย
16. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองก่ำ
17. เด็กชายธีรภูมิ  บุญนำ
18. เด็กหญิงนภัทร  เอกจิตต์เพ็ชรฏฐ์
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทรัพย์แต้ม
20. เด็กหญิงพรพรรณ  นักคุ่ย
21. เด็กชายพูลปัญยศ  เถาว์จันทร์
22. เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นสิงห์
23. เด็กหญิงวิมลตรา  ศรีไพรสุรินทร์
24. นายวุฒิไกร  อ่อนประสพ
25. เด็กหญิงศศิธร  มีผิวหอม
26. เด็กชายศุภณัฐ  สนองกิจ
27. เด็กหญิงสวรรยา  พ่วงปุ่น
28. เด็กหญิงสาวิตรี  มีก่ำ
29. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ซ้งศิริ
30. เด็กหญิงสุภัคตา  เสียงสวัสดิ์
31. เด็กหญิงอณัฐชา  จันทอง
32. เด็กหญิงอภิชญา  นวลมีศรี
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดหลักดี
34. เด็กหญิงอรนิด  หม่อมฤทธิ์
35. เด็กชายอรุชา  อินชกุล
36. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองชา
37. เด็กหญิงอารีวรรณ  อ่ำพิมพ์
 
1. นายชลกฤษ  ศรีทองอินทร์
2. นายรุ่งศักดิ์  กปิลกาญจน์
3. นายจตุรนค์  ดังชัยภูมิ
4. นางสาวสร้อยสกุล  จันทร์จรูญ
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายอดิเทพ  มั่นศรีจันทร์
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขสามแก้ว
 
1. นายวรพล   รัตนวงศ์เจริญ
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพีรดนย์  ใจชื้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายจักรดุล  แซ่เฮง
 
1. นายเอกพล  แสนหาญ
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ประจันพล
 
1. นางอาริยาพัชร์  เพชรพลอย
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกฤษณากร  แสงสุรีศรี
 
1. นายกัณฐภษ  พาทยโฆษิต
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายนครัตน์  รักราชการ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กชายชยพล  ชูทรัพย์
 
1. นางอรรถยา  ชายหอมรส
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายวัชรพล  คงหมวก
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายวันเฉลิม  ยินมะเริง
 
1. นายสุรศักดิ์  คำปูน
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายบุญชัย   โพธิ์มั่น
 
1. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 5 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายจิรายุทธ  ไร่ขิง
 
1. นายเอกพล  แสนหาญ
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายวิศรุต  คำคนซื่อ
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  บุดลา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายศุภกฤต  ธนัชทวีสิน
 
1. นางอรรถยา  ชายหอมรส
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานุสรณ์
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมทิพย์
 
1. นางสาวรุจิรา  พึ่มชัย
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแพรวา  ทั้งศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงภาวินี   นิเรียงรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงชมภิศา  ตุ้มฉิม
 
1. นางสาวปิยรัฐ  จันซางเพ็ญ
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บุตรดามา
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรองทอง   ชาญประเสริฐ
 
1. นายวรพล   รัตนวงศ์เจริญ
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง 8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  เล็กมณีสุธรรม
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพรหมมา
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หวังสกุล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงพฤศจิกา  ลิ้มทอง
 
1. นางอาริยาพัชร์  เพชรพลอย
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พินธุรัตน์
 
1. นางสาวฐิวันกาญจณ์  วงษ์อำมาตร
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  อั้งลี่
 
1. นางอรรถยา  ชายหอมรส
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
 
1. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวณัฐพร-อลิศ  สตีเฟ่นส์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำปูน
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอรนันท์  ชีวเกษร
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปนัดดา  ภุมมาลา
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวปรางทอง  เวียงชัย
 
1. นายสุชาติ  เข็มเจริญ
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  เพ็ชรละออ
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวปภาวี  ชาวนาดอน
 
1. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 8 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวภิรดา   สุดสวาท
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวธันยพร  วิลาศรี
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวนรีรัตน์  โตผึ้ง
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางศิริลักษ์  ศักดิ์เมือง
 
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวปฐมพร  เกณชัยภูมิ
 
1. นายถาวร  สุขสมัย
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวดาวรุ่ง  เพลาวัน
 
1. นางอรรถยา  ชายหอมรส
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวอมรรัตน์  นุ่มชินวงศ์
 
1. นางสาวปิยรัฐ  จันซางเพ็ญ
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายเอกราช  พึ่งพันธ์
 
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายวงศกร  ปัดสะคลุ้ม
 
1. นายกัณฐภษ  พาทยโฆษิต
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขสามแก้ว
 
1. นายวรพล   รัตนวงศ์เจริญ
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  บุดลา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายจิราเจตน์  แก่อก
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายชัญญา  ปัดสี
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายกิตติพิชญ์  กิตติสัตภัณฑ์
 
1. นางสมพิศ  สังขภิญโญ
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแพรวา  ทั้งศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญธรรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิดา  เส็งดอนไพร
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.34 เงิน 4 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริธร  เขตร์จำลอง
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ  สุวรรณโพธิ์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  มิ่งดอนไพร
 
1. นายกัณฐภษ  พาทยโฆษิต
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   เซี่ยงหว๊อง
 
1. นายวรพล   รัตนวงศ์เจริญ
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  เอี่ยมฉายา
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสองรวี  ทั่งทอง
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หวังสกุล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
 
1. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวดุริยา  ธัญญกิตติกุล
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  กลางแท่น
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.99 ทอง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกรวิภา  ปัญญาโรจน์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.34 ทอง 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงสุมิตรา  วะโฮรัมย์
 
1. นางสาวฐิวันกาญจณ์  วงษ์อำมาตร
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวอรชา  ศรีบุญมา
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.99 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวปัญฑารีย์  ปิติเจริญพันธ์
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายปวริศร   เพชรต่อม
 
1. นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายสมาน  แตงวงศ์
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพีรดนย์  ใจชื้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายเอกราช  พึ่งพันธ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรพล  พรศิริรัตน์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายวงศ์วิวัฏ  พงษ์พัว
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  ทองดอนเกรื่อง
 
1. นางอาริยาพัชร์  เพชรพลอย
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายณัฐพงศ์   บุญมารุ่งโรจน์
 
1. นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายอัครเดช  นันทตันติ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงพรพิมล  แช่มคล้ำ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชุ่มชื่น
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอมาวสี  อัครสุธีชัย
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาพร  มีเสมา
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภานรินทร์  อยู่อินทร์
 
1. นางสาวรุจิรา  พึ่มชัย
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชาญประเสริฐ
 
1. นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอารียา  จ้อยมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   ผาพรหมมา
 
1. นายกัณฐภษ  พาทยโฆษิต
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ปาอ่อน
 
1. นายจิรวัฒน์  ประสาทพร
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  กิติวัฒนวิลัยกุล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ธารา  โสภาพล
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวอภิษฐา  บัวเจริญ
 
1. นายวรชิน  มั่งคั่ง
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวอรวรรณ  ขันวิเศษ
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวณัฐรดา  รุ่งอรุณขจรเดช
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวอภิสรา  โลหิตโยธิน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวกษมา  ดีโสภามาตร์
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวเบญจมาศ  ชัยสุข
 
1. นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพีรดนย์  ใจชื้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายปวริศร  เพชรต่อม
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.68 ทอง 4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายพิทักษ์  จีนเจียว
 
1. นายเอกพล  แสนหาญ
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายวงศกร   ปัดสะคลุ้ม
 
1. นายกัณฐภษ  พาทยโฆษิต
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จิระศิริโชติ
 
1. นายสุภาภรณ์   จิระศิริโชติ
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายอิสระชน  แซ่หมี่
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พันธ์จินดา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   จิระศิริโชติ
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายธนการณ์  สอนใจ
 
1. นางอาริยาพัชร์  เพชรพลอย
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดารีรัตน์  โคตรสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ  สุวรรณโพธิ์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศรัญญา  กุลรัตนาวิจิตรา
 
1. นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วหนองโพธิ์
 
1. นายเอกพล  แสนหาญ
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.34 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์โป๊
 
1. นางสาวปิยรัฐ  จันซางเพ็ญ
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงวาสินี   นวมมา
 
1. นายวรพล   รัตนวงศ์เจริญ
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรภัค  ทองแสง
 
1. นายปรัชญา  คล้ายทอง
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.65 ทอง 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วสังข์
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.34 ทอง 10 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เอกตาแสง
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.01 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงพิมณภา  ฤทตพรหม
 
1. นายกัณฐภษ  พาทยโฆษิต
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพจนา  พิมพา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   จิระศิริโชติ
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอารดา  แต่แดงเพชร
 
1. นางอาริยาพัชร์  เพชรพลอย
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปนัดดา  ภุมมาลา
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวณัฐพร-อลิศ  สตีเฟ่นส์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำปูน
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวศศิภา  จันทร์ชุ้น
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.01 ทอง 6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวอภิสรา  โลหิตโยธิน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   จิระศิริโชติ
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.68 ทอง 7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวอมรรัตน์  นุ่มชินวงศ์
 
1. นางสาวปิยรัฐ  จันซางเพ็ญ
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวทักษพร  สุขรัตน์
 
1. นางอรรถยา  ชายหอมรส
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยณวัฒน์   จิตระกูล
2. เด็กชายชินวัตร   ยินดี
3. นางสาวณัฎฐณิฌา   วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฏฐา   บุญแรง
5. นายธิติวุฒิ   ตันประทุมวงษ์
6. เด็กชายนันทกฤษฐ์   แก้วเกตุมณี
7. เด็กชายพรศักดิ์    เจริญอดิศัย
8. เด็กชายพรศักดิ์    ปูริมาเต
9. นางสาวพิไลโฉม    งาผักแว่น
10. นางสาวสโรชา   แย้มบุญไทร
 
1. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
2. นายตะวัน  ส่องแสง
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หวังสกุล
2. นางสาวกมลรัตน์   กลางแท่น
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  หวังสกุล
4. เด็กชายธนากร  เกวียนวงษ์
5. เด็กชายธนาคาร  ใจวงศ์
6. เด็กหญิงพจนา  พิมพา
7. เด็กหญิงรัชชนก  แสงทอง
8. นางสาวรัตนากร  จัรทร์มีชัย
9. นางสาวศิรินญา  ช่วงทอง
10. นางสาวอินทิรา  กันทา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
2. นายถาวร  สุขสมัย
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนภัทร  นุชพุก
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปวงละคร
3. นางสาวธนภรณ์  ศรีสำราญ
4. นายนฤพล  บุญไพศาล
5. นางสาวภารดี  นามโสภา
6. เด็กหญิงวัลลภา  ศิริลม
7. เด็กหญิงอนุธิดา  บุตรพา
 
1. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
2. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
3. นายสาธิต  กุยเซ็ง
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาณิศา  วงศ์ศรีนาค
2. นางสาวณัฐริกา  เกิดรื่น
3. นางสาวพัฒน์นรี  พันธ์จินดา
4. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์สังข์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คงอมรสังข์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุนทโรทัย
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พิมพา
4. เด็กหญิงฉัฐสุดา  วรานุสาสน์
5. เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มนาค
6. เด็กหญิงชลีกร  เหลือบำรุง
7. เด็กหญิงฐิติพร  ปานยั่งยืน
8. เด็กหญิงณัชชา  พลแสน
9. เด็กหญิงธนพร  ตรีเดชา
10. เด็กหญิงธนัชพร  ถมยา
11. เด็กหญิงธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์
13. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสนิท
14. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสนิท
15. เด็กหญิงนัชชา  โสภา
16. เด็กหญิงนันทิพร  กองสีหา
17. เด็กหญิงบุตรน้ำเพชร  แซ่ตั้้ง
18. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีแก่นแก้ว
19. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญสุข
20. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์
21. เด็กหญิงพจมาน  สีเขียว
22. เด็กหญิงพัฒนพร  ตรีโชติ
23. เด็กหญิงพาฝัน  ภู่พูลเพียร
24. เด็กหญิงมารศรี  ทั่งศรี
25. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขอนแก่น
26. เด็กหญิงวรรณนิสา  สวัสดิ์พึ่ง
27. เด็กหญิงวรรณิศา  เล็กมณีสุธรรม
28. เด็กหญิงศรินทิพย์  มั่นสูงเนิน
29. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์สังข์
30. เด็กหญิงสมปรารถนา  ทองคงหาญ
31. เด็กหญิงสวิชญา  บาลจิตร์
32. เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีบำรุง
33. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ  สุวรรณโพธิ์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกมลชนก  ดีไข่
2. นางสาวกรวิภา  ปัญญาโรจน์
3. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นถือศีล
4. นางสาวจิราภา  ปฐมพรสุริยะ
5. นางสาวชนนิกานต์  ชื่นชอบ
6. นางสาวชลธิชา  สามบุญเรือง
7. นางสาวญาณิศา  วงศ์ศรีนาค
8. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์ทูล
9. นางสาวณัฐริกา  เกิดรื่น
10. นางสาวตะวัน  เดชาธนารุจิกร
11. นางสาวทักษพร  โสธร
12. นางสาวทิพยรัตน์  ปฐมอมรเลิศ
13. นางสาวทิพย์ทิยา  ชมเหิม
14. นางสาวธัญมน  ทับเครือวัน
15. นางสาวปนัดดา  ภุมมาลา
16. นางสาวปรีชญา   อดุลยธรรม
17. นางสาวพัชราภา  ชื่นชอบ
18. นางสาวพัชร์ศศิ  ศรีพิพัฒน์พรกุล
19. นางสาวพัฒน์นรี  พันธ์จินดา
20. นางสาวภัทจิรา  เถื่อนม่วง
21. นางสาวภาพพิมพ์  เอื้อมสวรรค์
22. นางสาวรมย์ลิน  ไทรไกรกระ
23. นางสาวรุ่งอรุณ  บังคมเนตร
24. นางสาววราภรณ์  เกตุแดง
25. นางสาววริยา  เปาทุย
26. นางสาววัชรียาวรรณ  ฉวีแก้วดี
27. นางสาววิชุดา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
28. นางสาวศรินทิพย์  จารุจินดา
29. นางสาวศศิวิมล  เณรตาก้อง
30. นางสาวศิวัตรา  มุสิกุล
31. นางสาวสิริกาญจน์  พิณทอง
32. นางสาวสุพิชฌาย์  วงษ์ดาว
33. นางสาวสุวลักษณ์  ปานขำ
34. นางสาวอติกานต์  สกุลทิฆัมพร
35. นางสาวอภิชญา  ขันทอง
36. นางสาวอภิวรรณ  ปิ่นจ้อย
37. นางสาวอรวรรณ  บัวชาติชัยชาญ
38. นางสาวอรวรรณ  ขันวิเศษ
39. นางสาวอริสา  พิมพ์วรรณ
40. นางสาวเปมิกา  ยิ้มน้อย
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
 
845 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นาคคูบัว
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุขวิบูลย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ชู
4. เด็กหญิงปุณยนุช  หวานชะเอม
5. เด็กหญิงพัฒนวดี  ชมพูนิช
6. เด็กหญิงพิณภัสสร  คิดเข่ม
7. เด็กหญิงภิญญดา  พิทยาลาภสกุล
8. เด็กชายลภัส  เทพนุภา
9. เด็กชายวัชรพงษ์  ห้วยหงษ์ทอง
10. เด็กชายอธิธนัน  รูปเหมือน
 
1. นางประจงจิต  อมโร
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
846 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกฤษฎา  มาลา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  อ่อนน้อย
3. เด็กชายจิระวัฒน์  ฉิมทอง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  นักวิฬา
5. นายทวีวัฒน์  รัตนวรจินดา
6. เด็กหญิงธนัญญา  ดอนม่วงไพร
7. เด็กหญิงปารุดา  เครือเพ่ง
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ส้มเอม
9. เด็กหญิงภาสินี  เมืองนก
10. เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์บุตร
 
1. นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
2. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
 
847 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวจินตนา  เกียรติศักดิ์กำธร
2. นางสาวนิภาวรรณ  สุวรรณคาม
3. นายพลกฤษณ์  วัฒนกาญจน
4. นางสาวสราวลี  ยากลิ่นหอม
5. นางสาวสุพรรณี  เทียนจวง
6. นางสาวอังคณา  บุญรอด
7. นายอาทิตย์  ใจบุญ
8. นายเกียรติศักดิ์  เรืองฤทธิ์
9. นายเปรมศักอิ์  พันธุ์รู้ดี
10. นายโชติวิทย์  ประนมพนธ์
 
1. นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
2. นายอุกฤษ  จันทร์ตรี
 
848 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายกสิน  ธนสกนธ์พงศ์
2. นายกิตติชัย  โพธิ์รุ่งแจ้ง
3. นายทัตเทพ  อุทัย
4. นายธนาวุฒิ  จิรสุวินัย
5. นายนิพัฒน์  กัณฑ์โย
6. นางสาวผไทมาส  รอดไสว
7. นางสาวสมฤทัย  ปุยภิรมย์
8. นางสาวเพชรญาดา  บูชา
9. นางสาวโชติกา  พราหมบุญมี
10. นางสาวไพรินทร์  อินสาลี
 
1. นางประจงจิต  อมโร
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
849 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียรฮะ
2. เด็กหญิงปริศนา  จันดา
3. เด็กหญิงปวริศา  พันตาวงษ์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยแช่ม
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ตรัสรู้
6. เด็กหญิงสิริวิภา  พังซา
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
850 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิตติยากร  เพชรทอง
2. เด็กหญิงณัฐยา  จะวะอรรถ
3. เด็กหญิงบุษกร  ยาวิชัย
4. เด็กหญิงวิรญา  ศรทรง
5. เด็กหญิงสวัสดิภา  สุจวิพันธ์
6. เด็กหญิงสุชญา  บุญเจริญ
 
1. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
2. นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์
3. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
4. นางพรรณทิภา  เหล่าเผ่าพันธุ์
 
851 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรพินธุ์  เพชรเกอร์
2. นางสาวฐิตาภา  จินดามรกฎ
3. นางสาวทิตยาพร  วิศรุตเมธางกูร
4. นางสาวนภัสสรณ์  ไกรเพ็ชร์
5. นางสาวปัณฑ์ชนิด  ส่งสุข
6. นางสาวพิชญ์นรี  เกียรติกุล
7. นางสาววันอาสา  สุวรรณชาตรี
8. นางสาวอารยา  ศรีแดงบุตร
9. นางสาวเขมิกา  ต่างจิตร
10. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
2. นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์
3. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
4. นางพรรณทิภา  เหล่าเผ่าพันธุ์
 
852 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกุลณัฐ  ปิ่นทอง
2. นางสาวณัฐชา  จอมเจือ
3. นางสาวดวงพร  ไชยสถาน
4. นางสาวทองกรณ์  อ่วมชม
5. นางสาวปรายฟ้า  ไวยาการณ์
6. นางสาววินัฏฐา  เศรษฐสุข
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
853 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุลาภ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปิ่นเวหา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำวาศรี
4. เด็กหญิงนภสร  นิพิวรรณ์
5. เด็กหญิงนรากร  สุพิทักษ์
6. เด็กหญิงปภัสรา  จัันทร์เชื้อแถว
7. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ล้วนรอด
8. เด็กหญิงอริศรา  เอี่ยมศริยารักษ์
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
854 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภาวนา   ศุภมิตร
2. เด็กหญิงรัชชนก  แสงทอง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมใจดี
4. เด็กหญิงวิภาพร  ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงสุมิตา  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงอลิชา    เหลางาม
 
1. นางสาวสุภาวดี   ปรกแก้ว
 
855 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์คูณ
3. เด็กหญิงทักษิณา  มานะเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงนีรชา  เจริญชัยสมบัติ
5. เด็กหญิงปาลมี  พละสกุล
6. เด็กหญิงภัสราภรณ์  เวชช์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงวนิดา  เกตวัลห์
8. เด็กหญิงวีณา  สุดหล้า
 
1. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
2. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
3. นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์
4. นางพรรณทิภา  เหล่าเผ่าพันธุ์
 
856 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงทิพากร  เมฆปั้น
 
1. นายปรมะ   ประยูรหงษ์
 
857 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนม์พรรธ์  จุฑารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุขวิบูลย์
3. เด็กหญิงนิสากร  โชติมาธุสร
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองเต็ม
5. เด็กหญิงปวิตา  วัฒนกุลเจริญ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ชุมแวงวาปี
7. เด็กหญิงพัฒนวดี  ชมพูนิช
8. เด็กหญิงภัคภร  ตันเตชะสา
9. เด็กหญิงภิญญดา  พิทยาลาภสกุล
10. เด็กหญิงมลฑิฌาญ์  ย้อยหยด
 
1. นางประจงจิต  อมโร
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
858 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจินทิมา  สิทธิการ
2. นางสาวบัณฑิตา  ปันคำ
3. นางสาวพัชราภรณ์  พลับน้อย
4. นางสาววาสนา  นุ่มวงษ์
5. นางสาววิภาวี  กิตติวิริยะการ
6. นางสาวอุมาพร  ยางเดี่ยว
 
1. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
 
859 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกชกร  ทองขำคม
2. นางสาวจตุพร  ทิพย์สุมณฑา
3. นางสาวจิดาภา  สันติพนากุล
4. นางสาวณัฐชยา  จอมเจือ
5. นางสาวธิภาพร  บารมี
6. นางสาวพิชยา  สินอ่วม
7. นางสาวพิมพ์ชนก  คำยวง
8. นางสาวเบญจพร  วรรณชาติ
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางสาววิภาวัน  จานทอง
3. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
 
860 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกำธร  พุ่มพ็ชร์
2. นายธีรภัทร  บุญมาก
 
1. นายปรมะ   ประยูรหงษ์
2. นายเดชา   ศรัทธาผล
3. นายวรพล   รัตนวงศ์เจริญ
 
861 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรรดิวดี  วุฒยากร
2. นางสาวกิตติมา  ถิ่นบางบน
3. นางสาวจิดาภา  ศรีขวัญ
4. นางสาวจิรนันท์  ชีพนุรัตน์
5. นางสาวภัทรวดี  พรหมศรี
6. นางสาวมานิตา  โดยศรีเอี่ยม
7. นางสาวสุกัญธิชา  ไทยกิ่ง
8. นางสาวอัญชิสา  วิเชียรโชติ
 
1. นางพรรณทิภา  เหล่าเผ่าพันธุ์
2. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
3. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
4. นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์
 
862 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกฤษชนก  เสรฏฐวงศ์
2. นางสาวกุสุมา  ทองยอดเครื่อง
3. นางสาวชัญญา  โพธิชาญประเสริฐ
4. นางสาวณิชารีย์  เชาวนาศัย
5. นางสาวดวงหทัย  อินโอสถ
6. นางสาวธนาภา  สุพัฒนผลาผล
7. นางสาวพรรณพัชร  พิริยะสุรวงศ์
8. นางสาวรัชดาพร  ญาติกร
9. นางสาววนารี  สุขะวัฒนสินธุ์
10. นางสาววันวิสา  จันทา
11. นางสาวศุภัชฌา  เสนานุวงศ์
 
1. นางประจงจิต  อมโร
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
863 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ทีดี
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  แสภู่
3. เด็กหญิงชญาดา  นาคเกตุ
4. เด็กหญิงชนิภา  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงณชามาศ  โก้ถนอมแก้ว
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มณีโชติ
7. เด็กหญิงธาวินี  มากแป๋ว
8. เด็กหญิงธิดามาศ  ศักดิ์ชัยพิพัฒน์
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปานสกุล
10. เด็กหญิงประพักร์ษา  เลาะเมาะ
11. เด็กหญิงปรารถนา  ไวปัญญา
12. เด็กหญิงศศิกานต์  นวลงาม
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
864 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำพิณวงษ์
2. เด็กหญิงทิพากร  เมฆปั้น
3. เด็กหญิงนำฟ้า  กลัดเฟื่อง
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ก้อนนาค
5. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  บุญมารุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงสิริรัสสา  บุญมารุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงอัญชลี  พูลศิลป์
8. เด็กหญิงอาภัสรา  หมุดสีด้วง
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สามบุญศรี
 
1. นายปรมะ   ประยูรหงษ์
2. นายเดชา   ศรัทธาผล
3. นายวรพล   รัตนวงศ์เจริญ
 
865 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทองดอนโต
2. เด็กหญิงกัลยพร  อบเชย
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขหงษ์
4. เด็กหญิงดิศยา  พฤกธารา
5. เด็กหญิงทัตวัน  บุญกอง
6. เด็กหญิงธนพร  ศรียารัน
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ปิ่นตบแต่ง
8. เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่ไพโรจน์
9. เด็กหญิงพัชรี  คนวัย
10. เด็กหญิงสุชัญญา  สกุลตันเจริญชัย
 
1. นางประจงจิต  อมโร
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
866 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตันตระกูล
2. นางสาวจิตกานต์  กิจเฉลา
3. นางสาวณัฏฐวรรณ  พงษ์สุทัศน์
4. นางสาวณัฐกานต์  เศรษฐสุข
5. นางสาวณัฐวรรณ  ซ่อนกลิ่น
6. นางสาวนวพรรษ  ลิจ้วน
7. นางสาวปณิดา  ชุณหกมลรักษ์
8. นางสาวปานฝัน  ไวยาการณ์
9. นางสาวพิมพ์ชนก  คำยวง
10. นางสาวศลิษา  ฐิติเบญจพล
11. นางสาวสิเนหา  เกียรติศิริ
12. นางสาวเบญญาภา  วงษ์ทน
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
867 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวฑิตฐิตา  ปิ่นตบแต่ง
2. นางสาวดลยา  บุญศรีอุดมสุข
3. นางสาวทยากร  เรือนนุช
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  มอบจัน
5. นางสาววงศ์วรี  แสงทอง
6. นางสาวศศิประภา  รูปสงค์
7. นางสาวสิริโสภา  ปลื้มจิตต์
8. นางสาวเขมมิกา  วุฒิวิมล
 
1. นางประจงจิต  อมโร
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
868 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายยุทธภูมิ  อาจหาญ
2. นายสิทธิโชค  รุผักชี
3. นายสุรพศ  ภักดี
 
1. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
2. นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน
 
869 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายคณิศร  พุทธา
2. เด็กชายจักรินทร์  แก้วหนองโพธิ์
3. เด็กชายนิวัฒน์  อินทรง
4. เด็กชายสุภชีพ  จ้อยร่อย
5. เด็กชายอภิชาติ  กรวิเชียร
 
1. นายเอกพล  แสนหาญ
2. นางสาวฐิวันกาญจณ์  วงษ์อำมาตร
 
870 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายชลัช  เผื่อนปฐม
2. นายนาวิน  เอี่ยมสีทอง
3. นางสาวภัณฑิรา  จิ๋วประชา
4. เด็กชายเมธี  สังวร
5. นายไชยวัฒน์  รักสิน
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
2. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
871 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่ลี้
2. เด็กชายสันต์ชัช  อินต๊ะ
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
2. นางสุนันทา  แก้วเกตุมณี
 
872 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายชยานันต์  ชูราศรี
2. เด็กชายพรชัย  พุ่มพวง
 
1. นายสุชีพ  เอี่ยมทองคำ
2. นายปวัน  ศรีสนิท
 
873 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายปริพัศ  มณีฉาย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สินจันทร์
 
1. นายกฤษดา  คล้ายจันทร์พงษ์
 
874 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรริษา  ลักษณประวัติ
 
1. MissZhang   Kaili
 
875 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายชยพล  แนวแห่งธรรม
 
1. MissWang  Mingzhongyue
 
876 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  บุญรอด
 
1. นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์
 
877 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงศศิธร  มีผิวหอม
 
1. นางสาววราลักษณ์  จันดี
 
878 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.3 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเมธาพร  วุฒิพงศ์วิโรจน์
 
1. MissGong  Zhaomin
 
879 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  ถิ่นวงค์
 
1. นางสาวปิยะดา  มูลทองน้อย
 
880 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 70.2 เงิน 7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภพิชฌา  เล็กบาง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมพาลี
 
881 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอภิญญา  คำพิทักษ์
 
1. นางสาวสินีนาฎ   ฉ่ำชะเอม
 
882 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวศุภวดี  ชื่นชอบกมล
 
1. MissXu  Chenglan
 
883 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวธนิษฐา  แซ่โค้ว
 
1. MissZHANG  MENGLING
 
884 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวรัชตะวัน  ชุนใช้
 
1. Miss Liu  Yan
 
885 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายภานุพงศ์  นำเจริญลาภ
 
1. MissNing  Hui
 
886 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายสหรัฐ  ม่วงหมอนทอง
 
1. นางสาววราลักษณ์  จันดี
 
887 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 71.9 เงิน 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  น่วมคง
 
1. นางสาวอทิตยา  จอมดวง
 
888 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 44.9 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกชกร  สังวรกิจ
 
1. นางสาวศิริญญา  ศรีคำ
 
889 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกานต์พิชชา  อัศวเสนา
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
890 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวภัทรวดี  สิริวัฒนชัย
 
1. นางสาววิมลทิพย์  นิ่มนวล
 
891 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุธารักษ์  อินต๊ะเครือ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
892 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 55.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายพบธรรม  พุทธาภิบาล
 
1. นางสาวอารมณ์  มีทรัพย์อนันต์
 
893 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวบุษบา  โสละมัย
 
1. นางสาวพิริยาพร  ค้าเจริญดี
 
894 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายปิยทัศน์  วิรุฬห์วงศากุล
 
1. Mr.Cheng  Ligang
 
895 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จุฑารัตน์
 
1. MissYang   Lumiao
 
896 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สระกอบแก้ว
 
1. นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์
 
897 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.13 เงิน 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงอาฬิษา  ไชยเดช
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โชติพิเชฐ
 
898 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สามศรีโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมพาลี
 
899 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อึ๊งเจริญ
 
1. MissWang   Qian
 
900 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวธนัญญา  กันทสัง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โรจนพรประสิทธิ์
 
901 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวอทิตา  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. MissQIAO  TINGTING
 
902 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวชลธิชา  น้อยพุก
 
1. นางสาววราลักษณ์  จันดี
 
903 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สิทธิเดชดำเกิง
 
1. นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ
 
904 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวศิรินทร์ญา  ศิริโรจน์ปัญญากุล
 
1. นางสาวชิดชนา  ไทรชมภู
 
905 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายวรวุธ  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวปุณยนุช  ชูทรัพย์
 
906 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวทิพย์วัลย์  พินิจการ
 
1. นางสาวศิริญญา  ศรีคำ
 
907 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวธมลวรรณ  ถิ่นโพธิ์วงษ์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
908 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวสมัชญา  ไพศาลลักษมี
 
1. ผศ.วิจิตตรา  จันทร์ศรีบุตร
 
909 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาดา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
910 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายภัควัฒน์  จัตุพรเรืองรอง
 
1. นางสาวอารมณ์  มีทรัพย์อนันต์
 
911 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวพจนา  คำมณี
2. นางสาวพัชรี  หมื่นสากุล
3. นางสาวสาริศา  ประทวน
4. นายสุกฤษฎิ์  เอี่ยมอาษา
5. นางสาวอรญา  กุลชา
 
1. นางสาวชิดชนา  ไทรชมภู
2. MissGong  Zhaomin
 
912 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิตติศักดิ์  สินศิริวัฒนา
2. นายกุลวัชร  ปภาจิรารักษ์
3. นางสาวชมพูนุท  แซ่อั้ง
4. นางสาวปวริศา  สำเนียงล้ำ
5. นางสาวสุรภา  รุ่งวิกรัยกานต์
 
1. นางสาวในฝัน  บูรณพานิช
 
913 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายพากร  ภัคธนาโสภณ
2. นายวิศากร  เขียนสุข
3. นางสาวอนันญา  สีสองห้อง
4. นายอัครเดช  พึ่งพันธ์
5. นายเพชรนรินทร์  เครือเนตร
 
1. นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ
2. นางสาวจุไรรัตน์  โชติพิเชฐ
 
914 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายกษิดิศ  ทองดี
2. นายกษิดิ์เดช  ทองดี
3. นางสาวณิชกมลธรณ์  ไชยรัตนรักษ์
4. นางสาวศิริวดี  ตรงแจะ
5. นายออมทรัพย์  ยังอุ่น
 
1. นางสาวปุณยนุช  ชูทรัพย์
2. นายภาณุวัฒน์  ต้อยเตี้ย
 
915 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจิตต์โสภิณ  เอียงประยูร
2. นางสาวชาคริยา  ภัทรกวินวงศ์
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หมื่นสา
4. นางสาวราชาวดี  ตัน
5. นางสาววันทนีย์  จิวเจริญ
 
1. นายวิทยา  กาญจนมั่งศักดิ์
 
916 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายจิรพันธ์  กล้าหาญ
2. นางสาวดวงเนตร  มีก่ำ
3. นางสาวดวงใจ  มีก่ำ
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองทวี
5. นางสาวเนตรนภา  ทองพลัด
 
1. นางสาววราลักษณ์  จันดี
 
917 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุไลวรรณ  ทองงาม
2. นางสาวทราย  สัพโส
3. นางสาวพรพิมล  พรหมอินทร์
4. นางสาวพันธ์วิรา  เกียรติธนานวิน
5. นางสาวเสาวนีย์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
918 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชลธิชา  สอนจันทร์
2. นางสาวฐิดายุ  ถนอมกาย
3. นางสาวนิชาภา  เทพพฤกษา
4. นางสาวสมฤทัย  เข็มน้อย
5. นางสาวเกวลิน  เลาหจารุรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  ทองชื่นจิต
2. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
919 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายจุลชาติ  จิตต์ต่างวงศ์
2. นางสาวชนิดา  ปุนยาโพ
3. นายธนธัช  เพชรแอน
4. นางสาวอรพินท์  เชื่อมบางแพ
5. นายเมธัส  วุฒิพงศ์วิโรจน์
 
1. นางสาวจรสพร  นาคปฐม
 
920 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 78.15 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจรรยา  เบ็ญจวรรณ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ศิริเกษ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โรจนพรประสิทธิ์
 
921 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 77.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายจารุวิทย์  ลุมภู
2. นางสาวมณฑิรา  หัสชู
 
1. นางสาวพัชริดา  อ่อนสัมพันธุ์
 
922 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจิราภา  บุณยธนิสกุล
2. นางสาวนุชนาฏ  แท่นทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
923 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิติพงศ์  อยู่ศักดิ์
2. เด็กชายจตุภรณ์  แก้วสมบัติ
3. เด็กชายณัธพล  ทับอินทร์
4. เด็กชายธนณัฐ  ทองเต่าอินทร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ภูมรินทร์
7. เด็กชายอาทิตย์  โฉมหน้า
8. นายโสภณ  รุ่งเจริญ
 
1. นายณรงค์  ชูเชิด
2. นางสาวสุพรรณี  ทองขาว
3. นายเดชา  วิบูลย์ชาติ
 
924 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตภาส  ลิ้มกิตติโชติ
2. เด็กชายกิตติภพ  แสงเฟื่อง
3. เด็กชายจิรพัฒน์  เกียรติสกุลทอง
4. เด็กชายชนินทร  ทองสุกมาก
5. เด็กชายณัฐดนัย  เอกชน
6. เด็กชายทวีสิน  รัตนะ
7. เด็กชายพฤกธินันท์  มั่นคง
8. เด็กชายศุภณัฐ  ติดโสม
 
1. นายวินิจ  แจ้งใจ
2. นายสุภพ  สัมมเสถียร
3. นางสาวโสภิต  จิรัญดร
 
925 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คณานับ
2. เด็กชายณภัทร  บรูช
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรฉ่ำ
4. เด็กชายทินภัทร  นามเจ็ดสี
5. เด็กชายปัญญา  สุขกาญจนา
6. เด็กชายภาสกร  พงษ์ศักดิ์
7. เด็กชายภูวดล  ไพฑูรย์โยธิน
8. เด็กชายอภิรักษ์  จิตรอำพัน
 
1. นายสุทัศน์  ผู้ฉุน
2. นายณรงค์   กอบกุลธีรพร
3. นายวิวัฒน์   บุญยง
 
926 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายขจรเดช  วิทยายนตร์
2. นางสาวชนิษฎา  รัมภาสกุล
3. นางสาวชลธิชา  พันธุ์วิภาค
4. นายชโยดม  ผิวงาม
5. นายณัฐวุฒิ  บัวจูม
6. นางสาวทัศนีย์  แซ่โง้ว
7. นายธาดา  คิดงาม
8. นางสาวรวีโรจน์  ภูธนวิวรรธน์
9. นางสาวศรัณญา  พลายแก้ว
10. นายสาริน  อำนวยทรัพย์
 
1. นางธนวรรณ์  กัลติวาณิชย์
2. นางจันทนา  รองาม
3. นางเครือวัลย์  ประชาพิพัฒ
 
927 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  ธงชัยนำโชค
2. นางสาวกรพินธุ์  ช่างกลึงเหมาะ
3. นายณัฐพงศ์  ยี่โกหุ่น
4. นายณัฐวุฒิ  สุมนัส
5. นางสาวนิรชา  ทากงลาด
6. นางสาวรจนาพร  คณะรัมย์
7. นางสาวศุภารนันท์  โกพระ
8. นางสาวสิริพร  หอมฟุ้ง
9. นายสุทธิพจน์  สุขดอนไพร
10. นายหัสวรรษ  รัตนคเชนทร์
 
1. นางสาวพนิตานันท์  อนุสรณ์ประชา
2. นางสาวภัสสร์สิรี  บุญเสริมรักษ์
 
928 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นายจุฑาวุฒิ  คชสินธุ์
2. นางสาวณัชชา  จับพิมาย
3. นางสาวทิพปภา  พันธุ์สุรินทร์
4. นางสาวนารีรัตน์  โตผึ้ง
5. นางสาวปิยะธิดา  ปิ่นทองคำ
6. นางสาวรัชนีพร  เกตุมี
7. นายวรพล  สุกดิบ
8. นางสาวเจนจิรา  มั่นโยม
9. นางสาวเจนนิษา  เทียนสมบัติ
10. นางสาวเยาวลักษณ์  กองจันทร์
 
1. นางบุษยา  แช่มโชติ
2. นางสาวเนตรศราง  อำนวยนาถพงศ์
3. นางสาวชมัยพร  แซ่วี
 
929 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  โตทรัพย์
2. เด็กหญิงพิยดา  สระทองคำ
3. นายศิวกร  มีศักดิ์
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษา
5. นางสาวอัฐภิญญา  กล่ำทอง
 
1. นางพัชภ์รินทร์  ทองดอนเกรื่อง
2. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
 
930 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปณัฐดา  สามพ่วงบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งนะภา  คำกงลาด
3. เด็กหญิงสุชาดา  ทองขาว
4. เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยทัพ
5. เด็กชายเจษฏาพร  ภมรฉ่ำ
 
1. นางสาวปัทมา  นัยกุล
 
931 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจริยา  ทองคงโขน
2. นางสาวธัญลักษณ์  บรรดาดี
3. นายปารเมศ  ศรีษณะกุล
4. นางสาวภิชาพร  พุ่มเกตุแก้ว
5. นางสาวเข็มปภัสร  มานสะอาด
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นายทนงศักดิ์  คุปตพงศ์
 
932 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงธรรมคีตา  พิริยะธรรม
2. เด็กหญิงปาลิตา  พละมาต
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เผ่าผึ้ง
 
1. นางสาวไพรินทร์  ขุนศรี
2. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
 
933 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชนิสรา  นิตยลาภสกุล
2. เด็กหญิงภัทรดา  ทิมหอม
3. เด็กหญิงวรนุช  นาคหล่อ
 
1. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
2. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
934 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  คงหมวก
2. เด็กหญิงวิมลรัศมิ์  เกษตรไพสิฐ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำปก
 
1. นางสาววิภา  คชเม่น
2. นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน
 
935 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลายนุกูล
2. เด็กหญิงชลพินท์  วงค์ธรรม
3. เด็กหญิงสโรชา  นนทศิริ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เกิดที่สุด
 
936 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชวาล  แววเกกี
2. เด็กชายนราวิชญ์  ไชยผล
3. เด็กหญิงอริศรา  คูประสิทธิ์
 
1. นางสาววิชยา  เผดิมรอด
2. นางพรรณี  มั่งสวัสดิ์
 
937 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิศร  เสี้ยมสอน
2. เด็กหญิงปัญจมาสน์  ช้างวัล
3. เด็กหญิงปิยนันท์  พรมพิลา
 
1. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
2. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
 
938 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุตินันท์  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์  สิงห์ไหม
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุขตะ
 
1. นางสาววัลลภาภรณ์  อำไพ
2. นางสมใจ  ธงไชย
 
939 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กชายธรรมนูญ  มหาสุข
2. เด็กหญิงภาวินี  ทิพย์ศิริ
3. เด็กหญิงรุ่งนิภา  กังใช่ง้วน
 
1. นางภาวนา  สุขเจริญ
 
940 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงณฎา  บุตรพา
3. เด็กหญิงวรลักณ์  ปิ่นทอง
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
2. นายประกิต  อนุมาศ
 
941 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงนนธิยา  พุทธกุล
2. เด็กหญิงมนัสนีย์  ตั้งฤทัยวานิชย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  อยู่สะบาย
 
1. นางวรรณี  สระทองแขม
2. นางสตรีรัตน์  พิริยะเกียรติไพศาล
 
942 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศศิวิมล  บุญเปรม
2. นางสาวสุพันนิภา  ชุมสันเทียะ
3. นางสาวเขมมิสสรา  สะสมทรัพย์
 
1. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
2. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
943 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาววารุณี  แป้นโก๋
2. นางสาวสุธิพร  สระสมทรัพย์
3. นางสาวสุรัสสา  สระสมทรัพย์
 
1. นางนันทิยา  สุวรรณรัตน์
 
944 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวนฤมล  เกิดรื่น
2. นางสาวพัชราภรณ์  เกิดรื่น
3. นายพัธนฤทธิ์  ภัทรภาสุร
 
1. นางสาวไพรินทร์  ขุนศรี
2. นางปุณญรัชญ์  ศรีศศลักษณ์
 
945 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีภูธร
2. นางสาววิภาดา  พันมี
3. นางสาวสุชาดา  เสารางทอย
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เกิดที่สุด
 
946 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พูนดี
3. นางสาวโศรดา  เกษมลักษณ์
 
1. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
2. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
 
947 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายคณพล  คงสบาย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  บัวเจก
3. นางสาวอรนิช  ใจสะอาด
 
1. นางสาววัลลภาภรณ์  อำไพ
2. นางสมใจ  ธงไชย
 
948 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนฤพล  จงสอน
2. นางสาวพิมพ์รวี  แช่มเล็ก
3. นายสิทธิกร  มายะนานนท์
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
2. นายประกิต  อนุมาศ
 
949 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวกรกัญญา  จักขุจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  จ้อยร่อย
3. นายธนพล  ใจตรง
 
1. นางวรรณี  สระทองแขม
2. นางสตรีรัตน์  พิริยะเกียรติไพศาล
 
950 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวปูริดา  เขียวทอง
2. นางสาวพรปวีณ์  อยู่ญาติมาก
3. นางสาวสุอาภา  อุ่นศิริ
 
1. นางสาววิชยา  เผดิมรอด
2. นางพรรณี  มั่งสวัสดิ์
 
951 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัชลดา  วุฒาพาณิชย์
2. เด็กหญิงปวิตา  วัฒนกุลเจริญ
3. เด็กชายวิชยุตม์  ศรีรัตนสกุลสุข
 
1. นางพิชญากร  สทธิ
 
952 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  สระทองทรัพย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หนูนันท์
3. เด็กหญิงอัธยา  มะโนเสริฐ
 
1. นางศรีวิตรี  ทองเชื้อ
2. นางสาวอุไรรัตน์  คงพากเพียร
 
953 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวณัฐจี  ลักษณาสถิตย์
2. นางสาวปณิตตรา  จันทร์จู
3. นางสาวศิรินภา  มากงลาด
 
1. นางรวีวรรณ  มนต์ประเสริฐ
2. นางสาวขวัญแก้ว  มาลัยชัยสิทธิ์
 
954 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลลักษณ์  อารมณ์ดี
2. นางสาวฐานน้ำสะอาด  โพธิ์สุพรรณพงศ์
3. นางสาวฐิรัชตา  แก้วเลื่อนมา
 
1. นางสาววิชยา  เผดิมรอด
2. นางพรรณี  มั่งสวัสดิ์
 
955 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ทองสุดยอด
2. นางสาวพิมนิภา  กุมกัน
3. นางสาวมานิตา  ลาวัณย์วิสุทธิ์
 
1. นางศรีวิตรี  ทองเชื้อ
2. นายกอบชัย  กิจสวัสดิ์
 
956 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายธนัท  โชติแสงศรี
2. นางสาวปาณิสรา  ธารทะเลชล
3. นางสาวสุรีรัตน์  สมัคราษฎร์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  เปียถนอม
2. นายกิติศักดิ์  ลลิตสุวรรณกุล
 
957 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชวาล  เมืองใหม่
2. เด็กชายญาณวรุตม์  รัชประภาพงษ์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวพิชญานันท์  อินทร์รักษ์
 
958 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีอินทนนท์
2. เด็กหญิงศุนันธร  สุรเนตร
 
1. นายภัทรพล  วรรณารุณ
2. นายคณิศร  สมจันทร์
 
959 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายธีธัช  อนันต์ธราทรัพย์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ถิ่นมาบแค
 
1. นางสาวพัชร์รางศุ์  ราชประดิษฐ์
 
960 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  เพชรย้อย
2. เด็กชายพงศธร  ตั้งวิชัย
 
1. นางสาววันดี  พันธู์โท
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
961 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรณ  ตรีอำนรรค
2. เด็กหญิงสุปราณี  เดชปาน
 
1. นายปองพล  วาสบุญมา
2. นายณราวุฒิ  ช่างทุ่งใหญ่
 
962 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มเจริญ
2. เด็กชายสิรชัย  ตั้วฤทัยวานิช
 
1. นายศักดิ์สกุล  บุญมา
2. นายตฤณชาติ  ซึงพานิช
 
963 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรวรรธน์  สมิทธิภานนท์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  สุขสาคร
 
1. นายริปอง  กัลติวาณิชย์
2. นายชัยมงคล  สิทธิภูมิมงคล
 
964 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงดุสิตา  สังข์กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงภัทรียา  เจริญธนรุ่ง
 
1. นายธนาศักดิ์  กิติวงษ์ประทีป
2. นางสาวรัตนา  แสงเรือง
 
965 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองดอนจุย
2. เด็กหญิงสมฤทัย  จ่าหมื่นปราบนคร
 
1. นายสุเทพ  พัดทอง
2. นายกมล  สกุลเสรีวัฒนา
 
966 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  ปานนิยม
2. เด็กชายสุวรรณชัย  ยอดมิ่งขวัญ
 
1. นายปองพล  วาสบุญมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
 
967 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายทรงพร   คชพงษ์
2. เด็กหญิงรพีพิมพ์   รัตนเดชกำจาย
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
968 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตพณ  นับแสน
2. เด็กหญิงธนพร  กี่บุตร
 
1. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ
2. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
 
969 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  รักจ้อย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็ชรชุมพล
 
1. นางสาววนิดา  อินสุวรรณ
 
970 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายธนนนท์  ผลรอด
2. เด็กชายพัฒน์วัฒน์  ใจเงิน
 
1. นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข
2. นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค
 
971 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  พันบุญมี
2. เด็กชายอดิศร  แสงเจริญ
 
1. นายณรงค์  เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์  เพ็งตะโก
 
972 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  ทองดอนพัว
2. เด็กชายธาดา  ไทยสมบูรณ์
 
1. นางสาวจิตติมา  หนูนันท์
2. นายสกุล  ผิวงาม
 
973 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ตรงดี
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีอินทนนท์
 
1. นางสาวพัชร์รางศุ์  ราชประดิษฐ์
2. นายปกรณ์  บริบูรณ์ทรัพย์
 
974 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายธันย์ธำรง  จิรภัทรมณีโชติ
2. เด็กหญิงบุญญิสา  ไทยวงษา
 
1. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
2. นายหริดล  ปานรักษา
 
975 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  คล้ายมงคล
2. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญสุข
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
976 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  ขาวสำอางค์
2. นางสาวกาญจนาพร  ธรรมลังกา
 
1. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
 
977 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  สุขวิจิตร
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  เฮงวิทยา
 
1. นายณรงค์  เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์  เพ็งตะโก
 
978 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวนิลาวัลย์  เหลืองรัตน์วัฒนะ
2. นางสาวสุพิชชา  วงษ์ทองแท้
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
979 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายกสิน  ธนสกนธ์พงศ์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  ไทยวงษา
 
1. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
2. นายหริดล  ปานรักษา
 
980 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์อนันต์
2. นางสาวสัจจพร  งามยิ่งยศ
 
1. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
2. นายคณิศร  สมจันทร์
 
981 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  สายจรูญ
2. นายภีมภูพัฒน์  จันทร์เดชาธิป
 
1. นายอภิวัฒน์  แพทย์ประสิทธิ์
 
982 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายนพรุจ  เขียวสะอาด
2. นายพุฒิพงษ์  คนขยัน
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
983 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวธนารีย์  เอกเผ่าพันธุ์
2. นางสาวศุภดา  ริ้วทองชุ่ม
 
1. นายสุเทพ  พัดทอง
2. นายกมล  สกุลเสรีวัฒนา
 
984 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายดนัยณัฐ  พึ่งพุ่ม
2. นางสาวปวีณา  พิมพ์สิงห์
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
985 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายคณิน  มีสุขดี
2. นายจตุพล  แผนสท้าน
 
1. นางสาวจิตติมา  หนูนันท์
2. นายสกุล  ผิวงาม
 
986 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายธัชเชษฐ์  ดังดี
2. นายวรพล  นาเลี้ยง
 
1. นายปองพล  วาสบุญมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
 
987 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวปาริสา  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาววารุณี  ธาตุเหล็ก
 
1. นายสันติพงศ์  เชยกีวงศ์
2. นางศิริวรรณ  อร่ามวาณิชย์
 
988 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายญาณกร  กลางสุพรรณ์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทรัตน์
 
1. นายริปอง  กัลติวาณิชย์
2. นางปิติมา  เงินเส็ง
 
989 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภักดีเจริญ
2. เด็กชายสมพล  พันจะ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  วิไลประเสริฐ
2. นางสาวจิตติมา  หนูนันท์
 
990 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายสิริโรจน์  เพชรลอม
2. เด็กชายเกรียงไกร  ชูราศรี
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายชนานันท์  พัฒนศรี
 
991 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปภัสรา  ลาภเจริญวงศา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชาวนาป่า
 
1. นายหริดล  ปานรักษา
2. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
 
992 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดอกไม้
2. เด็กชายภาณุพงศ์  รัตนวิลัย
 
1. นายวัฒนา  จันทร์คามคำ
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
993 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  สังฆมานนท์
2. เด็กชายรัฐทศักดิ์  ศริพันธ์
 
1. นายณราวุฒิ  ช่างทุ่งใหญ่
2. นายปองพล  วาสบุญมา
 
994 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เลารุจิราลัย
2. เด็กหญิงศรัณยา  สถาปนพิทักษ์กิจ
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
995 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายผจงศักดิ์  บุญสร้าง
2. เด็กชายสิปปภาส  สระทองแร่
 
1. นางสาววริกา  คงควร
2. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
 
996 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายสรรัชฏ์  ธนกิจวรบูลย์
2. เด็กชายเดชาวัต  จิระวัฒนกิจ
 
1. นางสาวพัชร์รางศุ์  ราชประดิษฐ์
 
997 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชวิน  ตรีสุกล
2. นางสาวภูศาผริตาภัณ  ไพบูลย์สุข
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
 
998 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายณันทรัฐ  มาจุฬา
2. นางสาวเบญจวรรณ  ชิวปรีชา
 
1. นายณราวุฒิ  ช่างทุ่งใหญ่
2. นายปองพล  วาสบุญมา
 
999 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายจักรภพ  แจ่มจันทร์
2. นายอัครพล  ปัดภัย
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายสถาพร  ทองดี
 
1000 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายภคิน  ติรกาญจนกุล
2. นายหฤษฎ์  รามศิริ
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1001 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายธนากรณ์  พรมจันทร์
2. นายสิทธิศักดิ์  สิงห์ทอง
 
1. นายวิชิต  สวัสดิ์จาด
2. นายสกุล  ผิวงาม
 
1002 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญาพัชร  ปิ่นตบแต่ง
2. นางสาวฐิตา  เนตรภิญโญ
 
1. นายธนาศักดิ์  กิติวงษ์ประทีป
2. นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว
 
1003 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวจิรดา  สร้อยเพชร
2. นางสาวดวงพร  โชติช่วง
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
1004 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายปิยากร  ทองจันทร์
2. นางสาวอรวิภา  คูเจริญไพศาล
 
1. นายริปอง  กัลติวาณิชย์
2. นางปวริศา  ภูศรี
 
1005 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุรธรรมจรรยา
2. เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง
 
1. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
2. นางสาวธัญญา  รอดบัณฑิต
 
1006 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  รื่นเกิด
2. เด็กชายธนภัทร  เพชรคอน
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
1007 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศิวกรณ์  กลีบเมฆ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศิริ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
2. นางสาวอิสรีย์  ยังอยู่
 
1008 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกาญจนา  พวงนาค
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กุนทะมุนี
 
1. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
2. นายกิจติศักดิ์  จักขุจันทร์
 
1009 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.7 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สถาปนพิทักษ์กิจ
2. เด็กชายปิ่นปราชญ์  บุญศรีโรจน์
 
1. นางสาวพัชร์รางศุ์  ราชประดิษฐ์
 
1010 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.7 เงิน 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ  นักคุ่ย
2. เด็กหญิงอรนิด  หม่อมฤทธิ์
 
1. นางสาววรัญญา  กิ่งสวัสดิ์
 
1011 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.7 เงิน 7 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ชัยนุกุลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุปราณี  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวภัทรานี  ภู่ขวัญเมือง
2. นางเพ็ญประภา  ชมบุญ
 
1012 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.7 เงิน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงศุภัสรา  จิตรกิตติรัตน
2. เด็กชายอาร์ม  ศิลา
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินทรชิต
 
1013 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 9 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  วงศ์คงคำ
2. เด็กชายญาณกร  ศรีนวล
 
1. นางสาวจิตติมา  หนูนันท์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  วิไลประเสริฐ
 
1014 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มหากาญจนวงศ์
2. เด็กหญิงสุกัลยา  รุ่งอมรรัตน์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1015 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กชายชนะไฟ  ยิ้มขลิบ
2. เด็กชายปฐมพงษ์  ป้องกงลาด
 
1. นายณรงค์  เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์  เพ็งตะโก
 
1016 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 12 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หนูนันท์
2. เด็กหญิงปรียานุช  สีหนู
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นางสาวใบเตย  เม่งเวหา
 
1017 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 13 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุ่นมีวงศ์
2. เด็กชายธนวันต์  แซ่ซึง
 
1. นายอภิวัฒน์  แพทย์ประสิทธิ์
 
1018 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีอินทนนท์
2. เด็กชายแคน  คินซันมอ
 
1. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
2. นางสาวพัชรี  แก้วเขียว
 
1019 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณานนท์  คล้ายทวน
2. เด็กชายอนุวัตร  ทองเหว่า
 
1. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสาววนิดา  สรนุวัตร
 
1020 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สวัสดิ์แดง
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นางสาวชุติมา  คำเนียม
 
1021 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  รัตนะ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  พรมมา
 
1. นางทัศนี  กำภูพงศ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  ใสเอี่ยม
 
1022 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญานิน  เชยเหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงบูรณิน  คงหมวก
 
1. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
2. นางปรัชญาภรณ์  แตงอ่อน
 
1023 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายธนกร  พันธ์เตี้ย
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  คล้ายเมือง
 
1. นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข
2. นางปวริศา  นามประเทือง
 
1024 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายฐานทัพ  พุ่มเกิด
2. เด็กชายศุภณัฐ  มาราช
 
1. นายกมล  สกุลเสรีวัฒนา
2. นายเรวัต  สระทองบุญ
 
1025 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายกันตพัฒน์  มณฑาทิพย์
2. เด็กชายวรพล  ลีลาวรรณเขต
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1026 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกันตา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยศิริพานิช
 
1. นางสาวปุณรดา  นิพิวรรณ์
2. นางสาวกัลยาณีย์  รอดสวัสดิ์
 
1027 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุญนรินทร์  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. เด็กชายพีรดนย์  บุญซ้าย
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นายภูชิต  แสงบัว
 
1028 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายคมสรรค์  สามงามตัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไข่รัศมี
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
1029 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริพิรุณ
2. เด็กหญิงธมนณัฐ  กมลหรรษา
 
1. นางสาวเขมวันต์  กระดังงา
2. นางสาวรัตนา  แสงเรือง
 
1030 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงจามรี  มากมูล
2. เด็กหญิงมานิตา  สาโย
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นางสาวชุติมา  คำเนียม
 
1031 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายภูธเนตร  เล้าอรุณ
2. เด็กชายศุภชัย  วัฒนมะโน
 
1. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์
2. นางศิริวรรณ  อร่ามวาณิชย์
 
1032 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สีไสว
2. เด็กหญิงปรัชญา  ศรีรอด
 
1. นางสุทธินันท์  พูนวศินมงคล
2. นางสาวอิสรีย์  ยังอยู่
 
1033 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงมลธิชา   พรพิพฒน์มั่นคง
2. เด็กหญิงสโรชา   พึ่งวร
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1034 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายธีรภัทร  สรงพรมทิพย์
2. เด็กชายเอกรินทร์  สะสม
 
1. นางสาวสุนิสา  แช่มช้อย
 
1035 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ค้ำชู
2. นายธนวัชร  ตะโกภู่
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
1036 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กชายสุนิสา  สุขสบาย
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  นวนมี
 
1. นายณรงค์  เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์  เพ็งตะโก
 
1037 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติการณ์  โรมรัมย์
2. เด็กชายศิวภรณ์  ข่ายสุวรรณ์
 
1. นายอภิวัฒน์  แพทย์ประสิทธิ์
 
1038 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงยุภาพร  แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงเปรมกมล  เกิดเรียน
 
1. นายบุญถือ  เลิศนา
2. นางสาวเบญจวรรณ  ใจดี
 
1039 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายกฤษฏา  อาทิตย์กวิน
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  พรหมอุตม์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นายสมสิทธิ์  ตังคพิภพ
 
1040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายนพดล  พันธ์มี
2. นายอิสระชน  แซ่หมี่
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
1041 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายพฤฒภณ  วุฒิสุข
2. นางสาวเสาวรจน์  สมเหมาะ
 
1. นางสาววริกา  คงควร
 
1042 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวเมธาวี  ชัยมาลา
2. นางสาวเสาวนีย์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวเขมวันต์  กระดังงา
2. นางสาวรัตนา  แสงเรือง
 
1043 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคูณ
2. นางสาวประณิธิ  เลาหสกุลงาม
 
1. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นายสราวุธ  เอี่ยมสวัสดิ์
 
1044 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวนพรัตน์  ไลเลิศ
2. นายวัชพล  แซ่คู
 
1. นายสันติพงศ์  เชยกีวงศ์
2. นางศิริวรรณ  อร่ามวาณิชย์
 
1045 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวชนัญธิดา  ค้าธัญญมงคล
2. นางสาวฐิติมา  ปิดตานัง
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1046 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นายนิติพงษ์  สระจูม
2. นายอนันตยศ  บัดรอด
 
1. นายณรงค์  เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์  เพ็งตะโก
 
1047 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  ถ้อยทัด
2. นายศุภสัณฑ์  ศักดิ์วิโรจน์
 
1. นายไพศาล  ศรีจันทร์โฉม
2. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
 
1048 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายราชศักดิ์  ชุณหกิจ
2. นางสาวแพรวา  ภู่อร่าม
 
1. นางวาสนา  โมกขพันธุ์
2. นางสุภาพร  ตะโกนวน
 
1049 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวชยาภรณ์  ผุยหนองโพธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ประเสริฐ
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
1050 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดเหม็น
2. นางสาวปริยฉัตร  เครืออยู่
 
1. นางสาวภัทรานี  ภู่ขวัญเมือง
2. นางเพ็ญประภา  ชมบุญ
 
1051 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายปฐวี  เมธาฐิติกุล
2. นายภรภพ  สิริงามวรกุล
 
1. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
 
1052 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วมหา
2. นางสาวสุรัชนา  กล่ำรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา  แสงเรือง
2. นายภัทรพล  วรรณารุณ
 
1053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายวีรพล  ศรีอวยพรชัย
2. นายสิทธิชัย  ผดุงลักษณ์
 
1. นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข
2. นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค
 
1054 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายคณนาถ  เสียงเสนาะ
2. นางสาวฐิติวรดา  ทองสิมา
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวพัชรี  แก้วเขียว
 
1055 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายชิษณุชา  สุวรรณ
2. นายพรหมเมศวร์  นาคเอี่ยม
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1056 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  จ้างประเสริฐ
2. นายอภิสิทธ์  น้อยหลวงชัย
 
1. นางสาวภัทรจิตรา  ศรีแสงทรัพย์
2. นางสาวอุไรรัตน์  ใสเอี่ยม
 
1057 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายปุญญพัฒน์  ตรีเทพวิจิตร
2. นายพิชวัชร  ลัคนาธิติ
 
1. นางสาวพัชร์รางศุ์  ราชประดิษฐ์
 
1058 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุณยวีร์  ศิริมหา
2. นางสาวเพชรรัตน์  สิริศักดิ์วิสุทธิ์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสุนิสา  ชุ่มมงคล
 
1059 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนันท์นภัส  ฟูกระเดื่อง
2. นายอรรควุฒิ  อมาตยกุล
 
1. นายสราวุธ  เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสุทธินันท์  พูนวศินมงคล
 
1060 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวธนพร  เชิดภูเขียว
2. นายวิษณุ  อนุเชิงชัย
 
1. นายณราวุฒิ  ช่างทุ่งใหญ่
2. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
 
1061 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายปฏิภาณ  จงรุจิโรจน์ชัย
2. นายพีรพล  ทองเต่าอินทร์
 
1. นายกัณฑ์อเนก  สุภัทรศักดา
 
1062 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กหญิงชณิศญา  เติมทรัพย์รติ
2. เด็กชายภูมิ  บุญญอารักษ์
3. เด็กชายอธิศีล  พาณิชเกษตร
 
1. นางสาวพัชร์รางศุ์  ราชประดิษฐ์
2. นางสาวน้อยหน่า  ศรีทัศน์
 
1063 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงณภัทรชนม์  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงบุญบารมี  วานิชยานนท์
3. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จิระกุลสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1064 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายกรภัทร์  สุขสบาย
2. เด็กชายธนกัญจน์  อันชะนะ
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  ผลเจริญพงศ์
 
1. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
2. นายหริดล  ปานรักษา
 
1065 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เกิดผล
2. เด็กชายอธิพัฒน์  แช่มรัมย์
3. เด็กหญิงอภัสราวดี  เพชรเสมียน
 
1. นางสาวภัทรจิตรา  ศรีแสงทรัพย์
2. นางทัศนี  กำภูพงศ์
 
1066 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  เหมสุข
2. นายสุโรตม์  ตันติเตชะกุล
3. นายอลงกรณ์  ธัญรัตนวรกุล
 
1. นางสุนิสา  ชุ่มมงคล
 
1067 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวนวดี  เจริญสุข
2. นายปฏิภาณ  พลวิรัตน์
3. นางสาวพสชนัน  สุวรรณโณ
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1068 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวกษมา  ดีโสภามาตร์
2. นางสาวทิพยดา  แจ่มนิยม
3. นายอธิวรรณ  คำร้อยแสง
 
1. นายณรงค์  เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์  เพ็งตะโก
 
1069 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวฐิตารีย์  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวพัชรา  เชื้อจีน
3. นางสาวอารยา  โพธิ์มีชัย
 
1. นางสาวปุณรดา  นิพิวรรณ์
2. นางสาวกัลยาณีย์  รอดสวัสดิ์
 
1070 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวฐิติยา  มะกรูดอินทร์
2. นางสาวธันยพร  สุรัตน์
3. นางสาวปวรรัตน์  บัวขำ
 
1. นางสาวภัทรจิตรา  ศรีแสงทรัพย์
2. นางสาวอุไรรัตน์  ใสเอี่ยม
 
1071 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศุภรพรรณ  อยู่ยืนเป็นสุข
2. นางสาวสุวิชญา  แดงตะโก
 
1. นางสาวเขมวันต์  กระดังงา
2. นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว
 
1072 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายทิวากร  ภู่งาม
2. นายปิติ  สายรัตนทองคำ
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
1073 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายนิติเทพ  นรินทร์นอก
2. นายศิริชัย  พรหมหอม
 
1. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์
2. นายสันติพงศ์  เชยกีวงศ์
 
1074 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวพรรณพัสสา  หลักคำ
2. นางสาวพิตราภรณ์  รัตนมธุวงศ์
 
1. นายชัยมงคล  สิทธิภูมิมงคล
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองดาดาษ
 
1075 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายศักดิ์ดา  จันทร์น้อย
2. นายโชติวรุฒน์  อัครจิรภิรมย์
 
1. นายบุญถือ  เลิศนา
2. นายศรีชัย  แสงทอง
 
1076 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายจักริน  รุ่งศิริพาณิชกุล
2. นายธนกฤต  เอ็นดูรัศมี
 
1. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
2. นายหริดล  ปานรักษา
 
1077 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวอริสรา  ดอนไพรปาน
2. นายเกษม  ทองขาว
 
1. นายณราวุฒิ  ช่างทุ่งใหญ่
2. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
 
1078 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายธนวิน  เสียงใส
2. นายมงคลกิตติ์   จิรโรจน์บวรภัค
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินทรชิต
 
1079 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  ฟองน้ำทิพย์
2. นายสุพัฒน์  อินทะแสง
 
1. นายณรงค์  เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์  เพ็งตะโก
 
1080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายธวัชชัย  สมจิตร
2. นายพงศกร  จ้อยร่อย
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
1081 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายธันยบูรณ์  ทองยอดเกรื่อง
2. นายปริญญา  เกิดมี
 
1. นายอภิวัฒน์  แพทย์ประสิทธิ์
 
1082 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  เครือหงษ์
2. นางสาวภิชญา  อิ่มสุวรรณฤทัย
 
1. นายณฐกร  เปิดคีรี
2. นางสาววราภรณ์  แก้วนิมิตรชัย
 
1083 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ว่องไว
2. นางสาวสาวิตรี  ปาปะโม
 
1. นางเพ็ญประภา  ชมบุญ
2. นางสาวภัทรานี  ภู่ขวัญเมือง
 
1084 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  มั่นคง
2. นายอดิษร  กำมา
 
1. นายวิชิต  สวัสดิ์จาด
2. นายสกุล  ผิวงาม
 
1085 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายกรธัช  สุขหงษ์
2. นายศุภณัฐ  จันทร์ดี
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1086 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชานนท์  มณฑีรรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มรอบ
3. เด็กชายนิติธร  ตันกิม
 
1. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
2. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
 
1087 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชลิดา  ทัพธวัช
2. เด็กหญิงวรัทยา  กมลชัยรัช
3. เด็กหญิงเยาวพา  คำมหา
 
1. นายธนาศักดิ์  กิติวงษ์ประทีป
2. นายคณิศร  สมจันทร์
 
1088 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายชยุต  อยู่ชัยกิจ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วรวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  แผ้วพลายงาม
 
1. นายณราวุฒิ  ช่างทุ่งใหญ่
2. นายปองพล  วาสบุญมา
 
1089 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนลินพร  สุนทรศารทูล
2. นางสาวพรพิมล  คงสวัสดิ์
3. นางสาวพัฐรักข์  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
 
1090 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายทรัพย์อนันต์  เงินแจ่ม
2. นายธนกฤต  บุญรักษา
3. นายนฤพล  เสาชัย
 
1. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
2. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
 
1091 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายกรธวัช  แสงทินทอง
2. นายกฤติเดช  ทารพันธ์
3. นายพักตร์พรหม  เณรน้อย
 
1. นายณราวุฒิ  ช่างทุ่งใหญ่
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
 
1092 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธรรมนิตย์  วงศ์คเชนทร์
2. นายพีรพัฒน์  เซี่ยงฉิน
3. นายเกียรติศักดิ์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายกัณฑ์อเนก  สุภัทรศักดา
2. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
 
1093 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายณัฐพงศ์   ขจิตเมธี
2. นายธีธัช   พิราณรัมย์
3. นายพีรพัฒน์   ฤกษ์ชัยมงคล
 
1. นายฉัตรนรินทร์   วงษ์ไล
2. นายสมบัติ  ศรีอนุชิต
 
1094 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายธันยบูรณ์  รัตนทับทิมทอง
2. เด็กชายธารเทพ  บุญศิลป์
3. เด็กชายธีรโชติ  โชคพิกุลทอง
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1095 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายญาโณทัย  เหลืองทองคำ
2. เด็กชายพศวัต  เนียมแก้ว
3. เด็กชายพิษณุกร  มาลัยเปีย
 
1. นายหริดล  ปานรักษา
2. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
 
1096 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แก้วพวง
2. เด็กหญิงปทิตตา  มีณรงค์
3. เด็กหญิงภัทชา  พัชราพิมล
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
1097 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพชรพร  ลุนหล้า
2. นางสาววาสนา  กลิ่นพยอม
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  รุ่นเจริญ
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
 
1098 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกฤษณะ  เพชรประดับ
2. นายธนวัฒน์  เศวตทัต
3. นายลีนวัฒน์  ศรนุวัตร
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
1099 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชัชวัตร  ประทิน
2. นายสหัสวรรษ  เพชรสีใส
3. เด็กชายโสฐิชัย  อังกูรเกียรติ
 
1. นายหริดล  ปานรักษา
2. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
 
1100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธีรภัทร  บุตรดี
2. เด็กชายศิวกร  จงรุจิโรจน์ชัย
3. เด็กชายสหพล  ลีลา
 
1. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
2. นายกัณฑ์อเนก  สุภัทรศักดา
 
1101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่กี้
2. เด็กหญิงสุภัคค์จิรา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สนามพล
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
1102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  บัวงาม
2. เด็กชายนฤภัทร์  สิมมา
3. เด็กชายศิวกร  แก้วพิกุลชัยรัตน์
 
1. นายอนุวัจน์  ทับทิม
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
1103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายกษิเดช  เยี่ยงกาย
2. เด็กชายบุญปารมี  กิมฮง
3. เด็กชายอติศักดิ์  ศิริโชติ
 
1. นายหริดล  ปานรักษา
2. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
 
1104 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายชัยจิรัฏฐ์  วิวัฒน์ภาสวร
2. เด็กชายธนายุ  ศรีกุลภัทร
3. เด็กชายศุภกฤษ  วีรกุลวัฒนา
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกัณตภณ  แดงบุตรดี
2. นายนริศ  กาญจนเสนา
3. นายนิตินันท์  แหวนอ่อน
 
1. นายอนุวัจน์  ทับทิม
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
1106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชริยา  เจียมสวัสดิ์
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  วงศ์พิสิฐสิริ
3. นางสาวสุพิชญา  ชัยนาคินทร์
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
1107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกฤษณะ  ปั่นแจ้งอรุณ
2. นายธนานัน  ภัคสิริทวีพร
3. นายพงศกร  เส็งดอนไพร
 
1. นายเรวัต  สระทองบุญ
2. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
 
1108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นาย   
2. นายกษิเดช  เยี่ยงกาย
3. นายบุญปารมี  กิมฮง
 
1. นายหริดล  ปานรักษา
2. นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ
 
1109 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์ผล
2. เด็กชายณภัทร  ปัทม์โรจน์
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุขสี
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1110 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    
1111 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายธนพล  วัฒนาโชคทวีสุข
2. นายวัชรกร   วชิรภูมิภักดิ์
3. นายศักดิธัช  สุพตานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1112 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณพงศ์  อนุวงศ์นวรัตน์
2. นายธีร์ธวัชศ์  ศิริชัย
3. นายรุ่งโรจน์  เป้าเพชร
 
1. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
2. นางสาวพัชรี  แก้วเขียว
 
1113 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายนพดล  พันธ์มี
2. เด็กชายลีนวัตร์  ศรนุวัตร
3. นายอิสระชน  แซ่หมี่
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
1114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสงจันทร์
2. เด็กชายจิรยุทธ  นิลอิ่ม
3. เด็กหญิงนิยดา  ระยองขาว
 
1. นายรุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย
2. นางบุรีรัตน์  วัฒนกุลมีชัย
 
1115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  ดาววีระกุล
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  เหลียววัฒนกิจ
3. เด็กชายไพรวรรณ  สระกบแก้ว
 
1. นายพีรเชษฐ  เพ็ญแสง
2. นายอนัน  บุตรดี
 
1116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  หาญจางสิทธิ์
2. เด็กหญิงลัดดา  ด้วงขาว
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ด้วงขาว
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางลั่นทม  ชวนชื่น
 
1117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  อยู่ศรีสุข
2. เด็กหญิงวนิดา  โกยทอง
3. เด็กหญิงศริญญา  แจ้งอรุณรัศมี
 
1. นางนงเยาว์  เฉยบำรง
2. นางสาวนิรมล  พันธ์ปา
 
1118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงนันธิญา  สุขทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒนาธร
3. เด็กหญิงไพลิน  บางคำหลวง
 
1. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
2. นางทิพย์อาภา  แสงบัว
 
1119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายดนุพล  มูลคร
2. นางสาววิชญาพร  มูลสุพรรณ
3. นางสาวสิริลักษณ์  พัดใจดี
 
1. นายรุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย
2. นางบุรีรัตน์  วัฒนกุลมีชัย
 
1120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายวทัญญู  ล้อกสิกรวัฒนา
2. นายสุทัศน์  ปูนปาน
3. นายอภิสิทธิ์  สระกบแก้ว
 
1. นายอนุชา  ชัยหา
 
1121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  อุทุมพร
2. นางสาวณัฐญา  ราตรี
3. นางสาวธัญลักษณ์  ชยานันท์กุล
 
1. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร  เย็นสนิท
 
1122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายนาวิน  ชื่นชมน้อย
2. นายวัชระ  เสือบางพระ
3. นายวีรภัทร  หงษ์ทองมี
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นางสาวจารุณี  กิจบำรุง
 
1123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสันทราย
3. เด็กหญิงภัทชยานันท์  ดิษฐป้าน
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
1124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจิมเกิด
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  เชิดฉัน
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  จ้อยร่อย
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
1125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  เรียนเมือง
2. เด็กหญิงปางไพรินทร์  นิลสระคู
3. เด็กหญิงภัทรลดา  บุุษย์เลิศ
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
1126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุตรรักษ์
2. เด็กชายวันชัย  อาภาศรีอนันต์
3. เด็กชายสมกานต์  ปัญญาโรจน์
 
1. นายปรีชา  จันทร์สุทนพจน์
2. นางสุวรรณ  ผลทวีนุกูล
 
1127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกฤติมา  จันทร์คามคำ
2. นางสาวพลอยปภัส  ปฐมพัฒน์ธนากุล
3. นางสาวศศินา  เจริญสุข
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
 
1128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวชุตินันท์  ขอนแก่น
2. นางสาวบุษบา  แก้วมา
3. นางสาววาสนา  ทรัพย์เย็น
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
1129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เดชคล้าย
2. นายณัฐนันท์  ไทรชมภู
3. นายสิทธินนท์  ธิสาร
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
1130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยินดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
3. เด็กหญิงมิรันตี  กล่ำรัตน์
4. เด็กหญิงวาทินี  กุ้ยอ่อน
5. เด็กหญิงศศิวิมล  กริ่งเกษมศรี
6. เด็กหญิงสุธิดา  สังข์แก้ว
 
1. นางเรณู  อยู่เย็น
2. นางสาวนิตยา  สิงห์ทอง
3. นางสาวปนัดดา  หวานชะเอม
 
1131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงจิราทิพย์  ทองเมืองหลวง
2. เด็กหญิงชญานี  คำแสง
3. เด็กหญิงนรชนา  อารมย์ชื่น
4. เด็กหญิงปวีณา  เส็งดอนไพร
5. เด็กหญิงสุนันทา  สุขสมกิจ
6. เด็กหญิงอารียา  ล้ำเลิศ
 
1. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
2. นายนพกฤษฎ์  ธนากูลจีรวัฒน์
 
1132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  อ่างทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญรอด
3. เด็กหญิงพรมณี  อวนมินทร์
4. เด็กหญิงพัชนิดา  ผิวอ่อน
5. เด็กหญิงมาริษา  แสงจรัส
6. เด็กหญิงมาลีวัลย์  เที่ยงสันเทียะ
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  อ้นแพ
 
1133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภชัยโกศล
2. นางสาวคัคนัมพร  พูสุวรรณ
3. นางสาวจิตราพร  แตงแดง
4. นางสาวณัชชา  โสภากุล
5. นางสาวพรรณวิภา  ฆ้องรัตนพรชัย
6. นางสาวอรอุมา  เรืองศิริ
 
1. นางวิภาดา  กลั่นหวาน
2. นางสาววันดี  จิตอิ้ง
 
1134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวกัญญารัตน์  เมืองมูล
2. นางสาวกัลยาณี  อินทรง
3. นางสาวจิดาภา  สระทองย่อ
4. นางสาวปิยกานตร์  ท้าวแผนบุญ
5. นางสาววิชุดา  ก้อนทอง
6. นางสาวสุชานันท์  ใจซื่อ
 
1. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
2. นายนพกฤษฎ์  ธนากูลจีรวัฒน์
 
1135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ศรีสำราญ
2. นางสาวณัฐกมล  บุญมาทัน
3. นางสาวมนัสวี    ศรีโพธิ์ทอง
4. นางสาวมาเดียร์   ไข่นาค
5. นายสุวัฒน์  มณีจันสุข
6. นายโกวิน  ทองสุข
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  อ้นแพ
 
1136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจงาม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงรดา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
1137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกฤษกร  ดอนรุ่งจันทร์
2. เด็กหญิงปรียนันท์  สุขแสงศรี
3. เด็กหญิงอรัญญา  วิริยะพานิชชัย
 
1. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
2. นางสุนทรี  คฤหเนติยุติ
 
1138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญสินธุ์
2. เด็กหญิงทักอักษร  จันทรแดง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชัยสาร
 
1. นายณฐกร  เปิดคีรี
2. นางสาววราภรณ์  แก้วนิมิตรชัย
 
1139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ด่านปาน
2. นางสาวรัตนากร  โก้เครือ
3. นางสาวศศิกรานต์  พาอูฐ
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นายพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
1140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกุลสตรี  มีบุญญา
2. นางสาวปิยวรรณ  บัวแก้ว
3. นางสาววรรณพร  นันทนัทมณีโชติ
 
1. นางปรัชญาภรณ์  แตงอ่อน
2. นายประเสริฐ  คนยงค์
 
1141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวขวัญฤทัย  เรือนเนตร
2. นางสาวธัญสุดา  ขวัญสด
3. นางสาวรัชฎาพร  นำเจริญลาภ
 
1. นางสาววราภรณ์  ธนากูลจีรวัฒน์
2. นางกันย์สิตา  เสรีอัครวัชร์
 
1142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวปนัดดา  แสงสร้อย
2. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วด้วง
3. นางสาวสุริณี  จันหอม
 
1. นางชาตรี  สุดใจ
2. นางสาววรัญญา  กิ่งสวัสดิ์
 
1143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นางสาวปรวรรณ  บ่อแก้ว
2. นางสาวสิริการ  นามวงศ์
3. นางสาวสิรินยา  เปลี่ยนทองคำ
 
1. นายปรีชา  จันทร์สุทนพจน์
2. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์
 
1144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  หนูแดง
2. นางสาวปภัทสร  เกตุหนู
3. นางสาวสุชานันท์  ใจทัน
 
1. นายวรินทร์  พ่วงอยู่
2. นางวรรณา  สิมาเลาเต่า
 
1145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปภัสสร  ละอองนวล
2. นางสาวศิริลักษณ์  ใจตรง
3. นางสาวเกศแก้ว  ขุนไม้งาม
 
1. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
2. นางสุนทรี  คฤหเนติยุติ
 
1146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวณัฐวรา  ศรีวรานนท์
2. นางสาวถิรดา  ชาวนาฟาง
3. นางสาวนภัสสร  พันธ์เพิ่มพูล
 
1. นายณฐกร  เปิดคีรี
2. นางสาววราภรณ์  แก้วนิมิตรชัย
 
1147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวดวงนภา  พุ่มสวัสดิ์
2. นางสาวดวงใจ  ศรีสำราญ
3. นางสาวสิรินทรัตน์  ปานประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  อ้นแพ
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
1148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หน่ายเบิกไพร
2. เด็กหญิงดวงกมล  มูลวัน
3. เด็กหญิงนันทิมา  พันธุ์รู้ดี
 
1. นายบุญเลิศ  พรายอินทร์
2. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
 
1149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ลิขิตธนาวัฒน์
2. เด็กหญิงรัตติกาล   พวงทองทับ
3. เด็กหญิงสุนิสา  อุ่นหลง
 
1. นายสมเจษ  มาสุข
2. นายมานพ  จันทวิชชประภา
 
1150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  มีครองแบ่ง
2. เด็กหญิงนันทิชา  สีหนู
3. เด็กหญิงวราภรณ์  นิละพัฒน์
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  อ้นแพ
 
1151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทรรศนัย  สวยล้ำ
2. เด็กชายพงศพัศ  ไทรแก้ว
3. เด็กชายสราวุธ  พรายงาม
 
1. นายนิรันดร์  น้อยโสภา
2. นายสุมาศ   สมจิต
 
1152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสวี  เจริญผล
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ปิ่นโพธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สามพ่วงบุญ
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
 
1153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐริกา  เว็ง
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  จันทร์เทวี
3. เด็กหญิงบัณทิตา  หม่อมแดง
 
1. นางสุมันตา  พุ่มประทีป
2. นายวัฒนา  จันทร์คามคำ
 
1154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศิวพรอนันต์
2. นางสาวจารุวรรณ  เบี้ยวทุ่งน้อย
3. นางสาวสิริวรรณ  นะเขิน
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
 
1155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกุลนันท์  วงษ์นุช
2. นางสาวรักเกล้า  จงสวัสดิ์
3. นางสาวสุจันทรา  เมฆสง่า
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  อ้นแพ
 
1156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายนภัสกร  ม่วงกลม
2. นายพลวัต  สระทองแก่น
3. นางสาวมัญฑิรา  จุ้ยโหมด
 
1. นายบุญเลิศ  พรายอินทร์
2. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
 
1157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายคณุตม์  ภาตินทุ
2. นายธนวิน  ลิ้มทรัพย์เจริญ
3. นางสาวเจนจิรา  คำจันทร์
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  เฉลิมพันธ์
 
1158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ราตรี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พวงวัดโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาววาสนา  วงษ์สวรรค์
2. นางจินตนา  หงษา
 
1159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงภคพร  สุดใจ
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  มีก่ำ
3. เด็กหญิงอารีย์  พรามอนงค์
 
1. นางชาตรี  สุดใจ
2. นายอนรรฆ  ตปนีย์
 
1160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกมลนภัส  ทรัพย์ปุณยาพร
2. นางสาวขนิษฐา  ศิวพรสกุล
3. นางสาวภัทรปณัช  สุนทรมัจฉะ
 
1. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
1161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายจิรายุทธ  ไร่ขิง
2. นางสาวชนัฏดา  เชิงไชย
3. นางสาวสโรชา  วราศิลป์
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์คามคำ
2. นางชนัญชิดา  ท่าน้ำตื้น
 
1162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวฐนิตา  สุขสมกิจ
2. นางสาวณัชวรา  เชียงวันนา
3. นางสาวภริตา  พิมสาร
 
1. นางชญาภา  มณีสุธรรม
2. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
 
1163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายคณิสร  โอ้โลม
2. นางสาวภัศรา  หนูแดง
3. นางสาวอมิณฏา  อินทรโสภา
 
1. นายวรินทร์  พ่วงอยู่
2. นางสาวกนกภรณ์  กองอินทร์
 
1164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวศิรประภา  เชียงเงาะ
2. นางสาวศิริวิมล  สระทองซัง
3. นางสาวอรวรรณ  ทองดอนแป้น
 
1. นางพรสินี  วงศ์หงษ์ทอง
2. นางศันสนีย์  สระทองพูน
 
1165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวจันทราทิพย์  โชคสุจริต
2. นางสาวถิรดา  เจริญอินพรหม
3. นายภัคภณ  มูลทองชุน
 
1. นายณฐกร  เปิดคีรี
2. นางสาววราภรณ์  แก้วนิมิตรชัย
 
1166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  แก้วสุโข
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชุ่มเทียมพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จำเล
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
1167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ยังวัน
2. เด็กหญิงต้นรัก  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ตีวิหก
 
1. นางสาวอักษร  สามคุ้มพิมพ์
2. นางพงษ์ลดา  คงบางพระ
 
1168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  ชัยชาญพันธ์
2. เด็กชายปรเมธ  ตรีอำนรรค
3. เด็กหญิงวรรณพร  ใจดี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษรา  แจ่มจันทร์
 
1169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายคชาชาญ  สุดใจ
2. นางสาวชลลดา  คำชื่น
3. นางสาวทองสุข  กล่อมฉิม
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
 
1170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวศิรินภา  ปิ่นเปีย
2. นางสาวศุภลักษณ์  ประวิงวงศ์
3. นางสาวอารียา  สร้อยพูล
 
1. นางชญาภา  มณีสุธรรม
2. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
 
1171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกรกนก  กันทา
2. นางสาวปัถยา  สิมาเลาเต่า
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองชัยเดช
 
1. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
2. นางศิริญา  สุทธิพันธ์
 
1172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  สระทองหยอย
2. นางสาวนภัสกร  ยอดเพชร
3. นางสาววิชญา  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวอักษร  สามคุ้มพิมพ์
2. นางสาวปาริชาติ  ทรัพย์รุ่งเรือง
 
1173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวดวงเนตร  มีก่ำ
2. นางสาวดวงใจ  มีก่ำ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองทวี
 
1. นางภาวนา  รอดพันธุ์
2. นายศาศวัต  นวลคล้ำ
 
1174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ขันขาว
2. นางสาววรรณภา  วงศ์โสภา
3. นายสิทธิชัย  มุ่งขอบกลาง
 
1. นายพิสิฐ  ฤทธิ์เทพ
2. นางสุภาวดี  คงพันธ์
 
1175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  อยู่ญาติมาก
2. นางสาวปิ่นรัตน์  เหต้าน
3. นางสาวสุดารัตน์  เสมโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษรา  แจ่มจันทร์
 
1176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวชนานันท์  ชูพงษ์
2. นางสาวณัชชา  อมรลักษณ์ปรีชา
3. นางสาวถลัชนันท์  ปิยะนิจดำรง
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  เฉลิมพันธ์
 
1177 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงคณิชฌา  สุดใจ
2. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  หงษา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยศเครือ
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางจินตนา  หงษา
 
1178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อยู่โภชนา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สินอาษา
3. เด็กชายมหิงค์  สิงห์เมือง
 
1. นางธีติมา  เกิดลอย
2. นางวรรณา  สิมาเลาเต่า
 
1179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรดา  สุขสีลา
2. เด็กหญิงพรทิพา  ม่วงทับแสด
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีนวล
 
1. นายปรีชา  จันทร์สุทนพจน์
2. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์
 
1180 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  สุดวิเวก
2. นางสาวปรียานัฐ  เซี่ยงฉิน
3. นางสาววาสนา  พูลสงค์
 
1. นางสุวลัย  วาสบุญมา
2. นางปนัดดา  เปียถนอม
 
1181 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายณัฐพนธ์  เชียรชัยแสน
2. นางสาวปัณณพร  โชคพิกุลทอง
3. นายวรธน  บุรพลชัย
 
1. นางพรสินี  วงศ์หงษ์ทอง
2. นางศันสนีย์  สระทองพูน
 
1182 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวดลดา  นิลเปลี่ยน
2. นางสาวสุรีวรรณ์  รุ่งสว่าง
3. นางสาวอุษา  กุหลาบแก้ว
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางสุมันตา  พุ่มประทีป
 
1183 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวกมลชนก  ชาวเนื้อดี
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ชัชวาลเวียงไชย
3. นางสาวประภัสสร  สระทองแซว
 
1. นางชญาภา  มณีสุธรรม
2. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
 
1184 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวปพิชญา  เพชรกล้า
2. นายศิรชัช  มีสง่า
3. นางสาวเพลงเพ็ชร  สิงห์กลิ่น
 
1. นางสาวลัดดา  ทองสกุล
2. นางเพ็ญพิศ  กมลสุขยืนยง
 
1185 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวชฎาภร  ใจธรรม
2. นางสาวสุทธิดา  จอสมบูรณ์โภคา
3. นางสาวอารียา  สำเภา
 
1. นางสงกราน  อินทสร
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทิมพิทักษ์
 
1186 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาววิภาวี  นาคมี
2. นางสาวสิรินภา  กองลี่วัด
3. นางสาวอุไรรัตน์  บุญเรืองยศศิริ
 
1. นางศิริญา  สุทธิพันธ์
2. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
 
1187 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวพีรพัฒน์  ใจชื่น
2. นางสาวสวรรยา  สุฑามาศ
3. นางสาวเพชรนภา  ตันติธนานนท์
 
1. นางธีติมา  เกิดลอย
2. นางวรรณา  สิมาเลาเต่า
 
1188 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นางสาวพิม  คล้ายสาย
2. นายศรัณย์พงศ์  เรือนนุช
3. นางสาวสุชาวลี  วัฒโนภาส
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  เฉลิมพันธ์
 
1189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐสิริ  ศิลปประเสริฐ
2. เด็กหญิงนปภา  ฟองเขียว
3. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
1190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงพรปภา  เผือกมี
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สุขสะกิจ
3. เด็กหญิงศศิธร  พินิจการ
 
1. นางชญาภา  มณีสุธรรม
2. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
 
1191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพีรยา  อาภานันท์
2. นางสาวภูษณิศา  อยู่จงดี
3. นางสาวรุจิรา  สุขสบาย
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
1192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อ่อนส้มกริด
2. นางสาวบุญณิษา  กาแดง
3. นางสาววิศรุตา  แสงทอง
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
 
1193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทะจักร
 
1. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
1194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  เปาปราโมทย์
2. เด็กชายชัชวาลย์  จงสวัสดิ์
3. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วมหา
 
1. นางธิติยา  กวินเอกวรา
2. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
 
1195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายธีมนัส  พวงประเสริฐ
2. เด็กชายมนตรี  จูอิน
3. เด็กชายอิทธิ์  มัตสรรกฤษณ์
 
1. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์
2. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์
 
1196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายศาสตรา  เครือวัลย์
2. นายสัณหณัฐ  สอดสี
3. นายสุรชัย  เสยท้าว
 
1. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์
2. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์
 
1197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิระปัท  เครือวัลย์
 
1. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์
2. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์