งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสุรัจจ์    คุ้มพะเนียด
2. เด็กชายธีรภัทร    งิ้วทอง
1. นางสาวสุพรรณ    แสงเพ็ชร
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสุทธิราช    คัตตะภา
2. เด็กชายธิติ    ตติเจริญ
1. นางสาวสุชญาภัค    กฤษหว่าง
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชนม์ธนวัฒน์    แก้วกัฌฑ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์    สุวรรณฉิม
1. นายมนัส    ดีมี
4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพงศกร    หนูวงศ์หนองรี
2. เด็กชายศักดิ์เรนทร์    จันทร์งาม
1. นายมานิตย์    วงษา
5 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวศิน    สุขคลีอนัติ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ทับทิม
1. นางสาวศุภางค์    บุญเฉย
6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศักดิ์ดา    ภักดิ์อาสา
2. เด็กชายอุเทน    บุญยง
1. นายนพดล    จูมัจฉะ
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธนเสฏฐ์    ถิรวัฒน์เดโชชัย
2. เด็กชายธนากร    หอมยามเย็น
1. นางสาวพัชนี    ปานคง
8 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปณัฐศิตา    ตรีเดชา
2. เด็กหญิงณัฐพร    ชูศรี
1. นายปัญญา    ไขสี
9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสุขวุฒิ    ตั้งสุทธิมงคล
2. เด็กชายภูรินทร์    ศรียารักษ์
1. นายอนรรฆ    ตปนีย์
10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธนากร    ใจอดทน
2. เด็กชายอนุชา    พลรัตน์
1. นางรัตนา    หิรัญโรจน์
11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายภพธรรม    เสาวรส
2. เด็กชายธนาธิป    สุขเกิด
1. นางสาวธารทิพย์    สอดสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................