งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสุวิมล    บุญเรืองรอด
2. เด็กหญิงพรลภัส    วิสุทธิกุล
1. นางสาวปาริชาติ    บุญเสวก
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอดิเทพ    ปานดียิ่ง
2. เด็กชายศิริกานต์    รัตนสร้อย
1. นางสาววันจันทร์    สวัสดี
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายมนัส    ดีมี
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายเกียรติกุล    ทันสมัย
2. เด็กชายบุญษธรณ์    พวงเงินสกุล
1. นายสิทธิเดช    ฐานบัญชา
5 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายจักรกฤช    เพ็งกลัด
2. เด็กหญิงปุณย์วิสาข์    ธนเสริฐภักดี
1. นายนพดล    จูมัจฉะ
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวีรพงศ์    นาคเรืองศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา    วงษ์ศรี
1. นางสาวพัชนี    ปานคง
7 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงเกสิรินทร์    จันทวงค์
2. เด็กหญิงณัฐพร    ดอนเทียนพวง
1. นายปัญญา    ไขสี
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายปวริศร    บุญเทียม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    สีโสภา
1. นายอัครพล    สุวรรณธัย
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธเนศ    เตี๊ยะตาช้าง
2. เด็กชายราชันย์    เข็มทอง
1. นางสาวประกายดาว    แก้วพฤกษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................