งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวศิน    เศรษฐโชดึก
2. นายณัฐพงษ์    อยู่เต็มสุข
1. นางพินรุ่ง    สอดศรี
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพรสิทธิ์    แย้มพรายดี
2. นายธนภัทร    ภูมีอโข
1. นายณรงค์    ชูเชิด
2. นางสาววาสนา    ปั้นงาม
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐพงศ์    อนันต์อาชญาสิทธิ์
2. นายศุภกร    โมกขประดิษฐ์
1. นางสาวชริดา    ศรีโสม
4 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพจณิชา    เจริญฐิติรัตน์
2. นางสาวสุนิกา    เผือกทุ่งใหญ่
1. นายปัญญา    ไขสี
5 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภานุพงษ์    อยู่เย็น
2. นายนิคม    โอวาท
1. นายชิตชัย    บุญเทียน
2. นางปราณี    อ่อนสัมพันธุ์
6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุดารัตน์    สระแก้ว
2. นายปิติณัฐ    แสงทรัพย์
1. นางรัตนา    หิรัญโรจน์
2. นายอัครพล    สุวรรณธัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................