งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวิศรุต    ปฐมพงพันธ์ุ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    สว่างเมฆ
1. นางสาววลัยวรรณ    พูลสุขโข
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายภัควัฒน์    วงศ์ประเสริฐ
2. เด็กชายศิวกร    บัวพา
1. นางสาวณิปุณมา    ล่อมไร่
2. นายเดชา    วิบูลย์ชาติ
3 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอชิระ    เพ็งทา
2. เด็กชายทศพร    นาคทรัพย์
1. นายชิตชัย    บุญเทียน
2. นางสาวสุจิตรา    ภิรมย์นิล
4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงศิวนันท์    ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายชยุต    อยู่ชัยกิจ
1. นางณฐา    ลิปิกรณ์
2. นางรัตนา    หิรัญโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................