งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศรัญญา    บุตรรอด
2. นางสาวเสาวนีย์    อู่ตะเภา
3. นายกรวุฒิ    ครองสิน
1. นายจีระติ    มณีเนตร
2. นางสาวรัชนีกร    ภูตันวงศ์
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปาริชาติ    แสงอำไพ
2. นางสาวรัตวรรณ    นุตวงษ์
3. นางสาวสวรส    ปิ่นมณี
1. นายสรายุธ    โภคะสุวรรณ
2. นายอภิชาติ    ทองดอนน้อย
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจิราภรณ์    โยธา
2. นางสาวรัฐฐา    กระทุ่มนัด
3. นางสาวดาราวดี    สวงโท
1. นางรัชนี    ปลื้มมีชัย
2. นางรัตนา    บุญแสน
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวรินทร    จีนประชา
2. นางสาวณัฏฐา    สระทองล้วน
3. นางสาวสุชาวดี    ทองคงอ่วม
1. นางสาววไลพรรณ    ติรกาญจนกุล
2. นายอภิชาติ    เหลืองเพิ่มสกุล
5 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพรรณิภา    สระทองจันทร์
2. นางสาวพรทิพย์    ศุภมิตตานนท์
3. นางสาวพิมพ์ศิริ    ห้วยหงษ์ทอง
1. นางสาวกัญยารัตน์    บูรณะ
2. นายประชา    เหล่าเหมมณี
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวไพลิน    อภิธนาดล
2. นางสาวธนัชชา    รุ่งเรือง
3. นางสาวกิตติยา    ทองพลัด
1. นางสาวมะลิวัลย์    มันตะพงษ์
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณัฐพิมล    ไชยขันธุ์
2. นางสาวพราวพิชชา    เกิดดอนแฝก
3. นายวิชยุตม์    เตชะเพิ่มผล
1. นางสาวสุปราณี    จอมแจ้ง
8 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณัฏฐ์จิรา    อินทร์ทรง
2. นางสาวณิชนันท์    ปานขำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์    มั่นคง
1. นางสกาว    สันติเทวกุล
2. นางสาวเกตกนก    สวยค้าข้าว
9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเดชานันท์    นิลทับ
2. นายธรากร    นิลภูมิ
3. นายทศพล    มาสมบัติ
1. นางสาวนริศรา    บุญเชื้อ
10 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจันวิภา    ค่อมเสือ
2. นางสาวดวงจันทร์    เด่นเดชรัศมี
3. นางสาวอ้อมพร    อ่ำแจ่ม
1. นางปราณี    อ่อนสัมพันธุ์
2. นายโชคดี    สมบูรณ์ดี
11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุกัญญา    บุญจันทร์ศรี
2. นางสาวอัมพรพรรณ    ม่วงครวญ
3. นางสาวมลธิชา    ตรัยกุลฉัตร
1. นางขนิษฐา    วรฮาด
2. นางจินดา    จันทร์อุบล
12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    สุทธิเจริญพาณิชย์
2. นางสาวชนิสรา    สงศิริ
3. นางสาวทอฝัน    นวลคล้ำ
1. นางกุหลาบ    มิตตานนท์สกุล
2. นายสุทธิวิชญ์    พงษ์ธนาวิสิฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................