งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ชินวงษ์
2. เด็กหญิงณิชาภา    เรืองวงษ์
3. เด็กหญิงสุชาดา    ใจภักดี
1. นางสาวกมลา    ศรีเจริญ
2. นางสาวกุสุมา    พัฒนมาศ
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชัยธวัช    แซ่ลี้
2. เด็กชายณัฐนนท์    สุขพันธุ์
3. เด็กชายพีรณัฐ    เกตุมณี
1. นายสรายุธ    โภคะสุวรรณ
2. นายอภิชาติ    ทองดอนน้อย
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวิลาสินี    เกษรบัว
2. เด็กหญิงณัธชา    แสงทับ
3. เด็กหญิงพรรณภัทร์ษา    สุขสมกิจ
1. นางสาวกนิษฐา    คงสันต์
2. นางสาวปนิดา    กาพิมาย
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอโนชา    สถิตทรงวิบูลย์
2. เด็กหญิงชญาดา    จุลณีย์
3. เด็กหญิงฐิตารีย์    นุกูลโชติพันธุ์
1. นายมานะศักดิ์    มุสิโก
2. นางสาวศิลาวินี    สังข์ทอง
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงภัทรดา    ชาวสวนทอง
2. เด็กหญิงฐปนภัสร์    ศิริกุลวชิรเจริญ
3. เด็กหญิงณิชารัศมิ์    ศรีเพชรพงษ์
1. นางสาวมะลิวัลย์    มันตะพงษ์
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายถิรพุทธิ์    ดอนขันไพร
2. เด็กชายธนุรัฐ    เอี่ยมกลิ่น
3. เด็กชายอดิศา    ศรีวราสาสน์
1. นางสาวสุปราณี    จอมแจ้ง
7 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงมุฑิตา    พุทธรักษา
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา    มณีโชติ
3. เด็กหญิงอคัมย์สิริ    ฉุยเนย
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ภู่เอี่ยม
2. นางสาววรรณธมล    บุตรดี
8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวริศรา    นุชพุก
2. เด็กหญิงอณัฐชา    จันทอง
3. เด็กหญิงชัญญานุช    ดวงคำ
1. นางสาวสุนันทา    ชมเจริญ
9 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงจิราพร    เตียวสกุล
2. เด็กหญิงไอร์ลดา    ป้องสี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    ภูมมาลา
1. นางสาวขนิษฐา    ใจเอื้อย
2. นางสาวสุจิตรา    ภิรมย์นิล
10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพัสกร    พุ่มดียิ่ง
2. เด็กหญิงกฤษณา    นนทลักษณ์
3. เด็กชายธีรวัฒน์    เพชรทอง
1. นางขนิษฐา    วรฮาด
2. นางจินดา    จันทร์อุบล
11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงชัญญานุช    ชาตรี
2. เด็กหญิงรวิสรา    ชูเกียรติศิริ
3. เด็กหญิงรติยากรณ์    หมั่นมานะ
1. นางสาวพรนภา    ขาวประเสริฐ
2. นางสาวศิริพร    เทียนเบ็ญจะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................