งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายปริญญา    แย้มขยาย
2. นายนาราวินท์    สิริวราเกียรติ
3. นายอรรถพล    พรมพิมล
1. นางสาวประภาพร    อุยยาหาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ    มณีวุฒิวรสกุล
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกฤตยา    บุญรักษ์สถาพร
2. นางสาวนภัสสร    โอวาทสาร
3. นางสาวน้ำทิพย์    ศรีสุขเขียว
1. นางสาวชูจิต    อางนานนท์
2. นางภัคเบญญาภา    เมฆอินทร์
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์    เกิดสมบูรณ์
2. นายขจร    บุญเจริญ
3. นายชาญณรงค์    ผิวทองอ่อน
1. นางสาวมยุรัตน์    ตั้งวิชัย
2. นางสาวสมสกุล    ภาณุภาส
4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสุเมธ    ดีรักษา
2. นายอรุช    สุวรรณกิจ
3. นายนนท์    เคหะวัน
1. นางสาวการะเกด    ดำสุวรรณ
2. นางจันทร์จรัส    จิรฐาพันธุ์
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอาทิตย์    อภิบาลปฐมรัฐ
2. นายศุภพล    อัจฉริยพฤกษ์
3. นายจิรพัฒน์    คนแรง
1. นายวราวุธ    สอาดสิน
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวเจนจิรา    ชัยโย
2. นางสาวชญาณิน    รุ่งโรจนสิวากูล
3. นายชญานิน    สัตยกมลฉัตร
1. ผศ.ดร.รุจิราพร    รามศิริ
2. นางสาวสุนิสา    ทับแสง
7 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธาดา    ลิมกุลาคมน์
2. นายจารุกิตติ์    มณีสุข
3. นายจักรวาล    ม่วยแก้ว
1. นายชิตชัย    บุญเทียน
2. นางปราณี    อ่อนสัมพันธุ์
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐพร    วิริยะอารี
2. นางสาวสุภาพร    ร้อยเพีย
3. นายพงศ์ปณต    หอมชื่น
1. นางขนิษฐา    วรฮาด
2. นางมัทนี    เสียงเสนาะ
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวประภัสสร    ศรีอันยู้
2. นางสาวทัณฑิมา    นาคทั่ง
3. นางสาวอาทิตยา    จันทร์เจริญ
1. นางสาววนาไพร    ชัยณรงค์
2. นางสาวออนจิลา    บัวประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................